وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco Certified Network Associate (200-301 CCNA) Online Training

سرفصل های دوره

In this entry-level Cisco CCNA training, Keith Barker, Jeremy Cioara, and Chuck Keith prepare learners to take the 200-301 CCNA exam — the one exam required to earn the Cisco Certified Network Associate certification.

Cisco technologies are everywhere, which means properly trained professionals with the CCNA certification will continue to be sought after. After taking this CCNA course, you'll be ready to take the 200-301 CCNA, and validate the entry-level skills expected of a network administrator.


1. Introduction to CCNA (200-301) with Jeremy
 • 1. Introduction to CCNA (200-301) with Jeremy - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 2. Introduction to CCNA (200-301) with Keith
 • 1. Introduction to CCNA (200-301) with Keith - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 3. Introduction to CCNA (200-301) with NetworkChuck
 • 1. Introduction to CCNA (200-301) with NetworkChuck - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 4. Build a Physical Cisco Lab Environment
 • 1. Introduction to Build a Physical Cisco Lab Environment - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Why Use a Physical Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Understanding Common Switch Models - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Understanding Common Router Models - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Understanding Device Memory Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Understanding Common Modules - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Performing Password Recovery - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Building a CCNA Lab Environment - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 5. Set Up Packet Tracer for Hands-On Cisco Practice
 • 1. Why You'll Benefit from Packet Tracer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Getting and Installing Packet Tracer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring Your First PT Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Getting Physical - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Visualizing Network Traffic with Simple PDUs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Visualizing Network Traffic with Complex PDUs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Replicating a Physical Rack - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Using Packet Tracer on your Tablet - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Final Challenge and Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 6. Describe Network Functions and Equipment
 • 1. Introduction to Describe Network Functions and Equipment - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Primary Switch Functions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Primary Wireless Access Point Functions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Primary Router Functions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Assembling the Network Pieces - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Review of Describe Network Functions and Equipment - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 7. Explain Network Communication Using the OSI and TCPIP Model
 • 1. Introduction to Explain Network Communication with the OSI Model - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Why We Have Two Models - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Application Layers - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Transport Layer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Network Layer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Data Link and Physical Layer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Describing Network Communication Using the OSI and TCPIP Models - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Review of Explain Network Communication with the OSI Model - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 8. Describe Common Network Architectures
 • 1. Introduction to Describe Common Network Architectures - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Two-Tier Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Three-Tier Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Spine-Leaf Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. WAN Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. SOHO Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. On-Premise vs. Cloud Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Building a Network Architecture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Review of Describe Common Network Architectures - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 9. Discern Copper and Fiber Optic Network Cable Characteristics
 • 1. Introduction Connect Networks with Copper and Fiber Optic Cable - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Copper Cable - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Two Styles of Fiber - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Fiber Port Types - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Part 1 Connecting the CCNA Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Part 2 Connecting the CCNA Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 10. Connect and Navigate Cisco Internetwork Operating System (IOS)
 • 1. Introduction to Connect and Navigate Cisco Internetwork Operating System (IOS) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Methods of Managing Cisco Devices - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring a Console Connection in Windows - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Configuring a Console Connection in MacOS - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Answering the Epic Post-Boot Question - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Using Cisco IOS Navigation Commands - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Modes that Made Cisco Famous - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Interface Connections and Numbering - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Preparing for the Initial Configuration - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Review of Connect and Navigate Cisco Internetwork Operating System (IOS) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 11. Create a Base Configuration for Cisco Devices
 • 1. Introduction to Create a Base Configuration for Cisco Devices - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Configuring Device Identification (Hostname and Banner) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring Foundation Security and Passwords (Console, VTY, Enable Sec) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Configuring IP Addresses and Enabling Interfaces - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Initial Tuning and Configuration Management - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Telnet and SSH Implementation - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Ensuring Proper Base Configurations - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Review of Create a Base Configuration for Cisco Devices - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 12. Create a Base Configuration for Cisco Devices Hands-On Lab
 • 1. Introduction to Your Virtual Hands-on Labs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Basic IOS Navigation Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Hostnames and MOTD Banners Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Configuring and Verifying Interfaces and IP Addresses Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Configure DNS and Router Interfaces - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Cisco Router and Switch CLI Review Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Review of Hands-On Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 13. Wireshark Fundamentals Capturing, Viewing, and Filtering Data
 • 1. Introducing Wireshark Fundamentals - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Performing an Initial Capture - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. The OSI Model in Wireshark - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Learning from Idle Network Data - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Practical Wireshark ARP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Practical Wireshark Rogue DHCP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Practical Wireshark DNS - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Practical Wireshark Telnet - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Reviewing Wireshark Fundamentals - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 14. Describe and Analyze TCP and UDP Communication
 • 1. Introduction to Describe and Analyze TCP and UDP Communication - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. How TCP Starts a Session - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. How TCP Sends Data (TCP Windowing) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. How TCP Ends a Session - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. How UDP Communicates - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Review of Describe and Analyze TCP and UDP Communication - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 15. Configure Windows, MAC, or Linux for Network Access
 • 1. Introduction to Configure Windows, MAC, or Linux for Network Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Configuring and Testing Windows Network Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring and Testing MacOS Network Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Configuring and Testing Ubuntu Linux Network Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Review of Configure Windows, MAC, or Linux for Network Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 16. Describe Network Switch Functions and How to Locate Network Devices
 • 1. Introduction to Describe Network Switch Functions and How to Locate Network Devices - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Connecting Devices to a Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Switches Learning MAC Addresses - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Viewing and Filtering MAC Address Tables - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Locating Devices on a Network Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Locating Devices Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Review of Describe Network Switch Functions and How to Locate Network Devices - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 17. Diagnose Interface Status, Errors, and Cabling Issues on a Cisco Switch
 • 1. Introduction to Diagnose Interface Status, Errors, and Cabling Issues on a Cisco Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Common Copper and Fiber Physical Issues - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. The Quick Way to See Interface Status - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Examining Speed and Duplex Mismatches - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Deep-Dive Into Interface Counters - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Review of Diagnose Interface Status, Errors, and Cabling Issues on a Cisco Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 18. Describe Power over Ethernet (PoE) Capabilities and Standards
 • 1. Introduction to Describe Power over Ethernet (PoE) Capabilities and Standards - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-2
 • 2. How Power over Ethernet (PoE) Works - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. PoE in Action on a Cisco Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Review of Describe Power over Ethernet (PoE) Capabilities and Standards - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • Exploring PoE Standards - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 19. Explain IP Addressing and Subnetting Concepts
 • 1. Introduction to Explain IP Addressing and Subnetting Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. The Classes of Addresses from A to E - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. The Fundamentals of IP, Mask, and Gateway - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Public and Private Address Ranges - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Network Designs that Require Subnetting - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Review of Explain IP Addressing and Subnetting Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 20. Convert Decimal to Binary and Back
 • 1. Introduction to Converting from Decimal to Binary and Back - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Process of Binary Conversion - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Practicing Decimal to Binary - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Practicing Binary to Decimal - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 21. Perform Subnetting Based on Network Requirements
 • 1. Introduction to Perform Subnetting Based on Network Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Subnetting Class C Networks Based on Network Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Subnetting Class B Networks Based on Network Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Subnetting Class A Networks Based on Network Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Troublesome Networks - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Review of Perform Subnetting Based on Network Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 22. Perform Subnetting Based on Host Requirements
 • 1. Introduction to Perform Subnetting Based on Host Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Subnetting Class C Networks Based on Host Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Subnetting Class B Networks Based on Host Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Subnetting Class A Networks Based on Host Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Troublesome Hosts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Additional Examples of Subnetting Based on Host Requirements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 23. Reverse Engineering Subnets and Using VLSM
 • 1. Introduction to Reverse Engineering Subnets and VLSM - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Doing Subnetting Backwards - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Practical Reverse Engineering Examples - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. What is VLSM - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. VLSM Scenario - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 24. Describe IPv6 Core Addressing Concepts
 • 1. Introduction to Describe IPv6 Core Addressing Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Comparing IPv4 and IPv6 - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Binary, Decimal, and Hex - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Making IPv6 Addresses Shorter - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Types of IPv6 Addresses - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Designing IPv6 Addressing - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Configuring IPv6 Addressing - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Configure IPv6 Addressing Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Review of Describe IPv6 Core Addressing Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 25. Design a Basic Wireless Network
 • 1. Introduction to Describe Wireless Frequency and Design Fundamentals - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. What is a Wireless Signal - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Battle of the Bands - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Basic and Extended SSIDs and WAP Placement - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Review of Describe Wireless Frequency and Design Fundamentals - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 26. Explain VLANs and Configure VLANs on a Single Switch
 • 1. Introduction to Explain VLAN Concepts and Configure VLANs on a Single Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. How VLANs Changed the World - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Routing Between VLANs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Configuring VLANs on a Single Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Configuring a Router on a Stick - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Configuring VLANs on a Single Switch Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Review of Explain VLAN Concepts and Configure VLANs on a Single Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 27. Configure Trunking Between Switches, WAPs, and Servers
 • 1. Introduction to Configure Trunking Between Switches, WAPs, Servers - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Understanding DTP and the Native VLAN - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring Trunks the Right Way - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Weird and Wacky World of VTP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Configuring VTP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Limiting or Adding VLANs to Trunks - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Connecting Trunks to Servers, WAPs, and More - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Deploying VLSM in a VLAN Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Configuring VLANs, Trunking, and Routing Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Review of Configure Trunking Between Switches, WAPs, Servers, and More - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 28. Create a Network Diagram with Cisco CDP and LLDP
 • 1. Introduction to Create a Network Diagram with Cisco CDP and LLDP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. What is CDP and LLDP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Configuring and Tuning CDP and LLDP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Creating a Network Diagram with CDP Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Creating a Network Diagram using CDP and LLDP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Review of Create a Network Diagram with Cisco CDP and LLDP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 29. Design and Configure a Rapid Spanning Tree Protocol (STP) Network
 • 1. Introduction to Design and Configure a Rapid Spanning Tree Protocol (STP) Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. What Does STP Do - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Understanding STP Standards - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. How the Root Bridge is Elected - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. How to Determine Your STP Topology - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Configuring Basic STP and Verifying Results - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Identifying and Configuring STP Ports and Root Bridge Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Review of Design and Configure a Rapid Spanning Tree Protocol (STP) Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 30. Increase Network Capacity Using EtherChannel
 • 1. Introduction to Increase Network Capacity Using EtherChannel - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. What is EtherChannel - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Configuring and Verifying EtherChannel - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Modifying EtherChannel Load Distribution - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Review of Increase Network Capacity Using EtherChannel - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 31. Configure a Basic Cisco Wireless Network using the WLC GUI
 • 1. Introduction to Configure a Basic Cisco Wireless Network using the WLC GUI - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Cisco WLC Puzzle Pieces - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Accessing a Cisco WLC for the First Time - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Base Level WLC Configuration - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Review of Configure a Basic Cisco Wireless Network using the WLC GUI - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 32. Explain End-To-End IP Communications
 • 1. Introducing End-To-End IP Communications - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. TCPIP Protocol Stack Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Routers and Multilayer Switches - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Predicting the Correct L2 and L3 Addresses - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Logical and Physical Topologies Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Identifying and Correcting a Layer 2 Path - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Topology and Lab Strategy - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Reviewing End-To-End IP Communications - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 33. Configure and Verify Cisco IPv4 Static Routes
 • 1. Introducing IPv4 Static Routing - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. How a Router Learns IP Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Adding Directly Connected IPv4 Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Planning Static Network Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Configuring Static IPv4 Network Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Adding Static Host Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Implementing Static Default Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Floating Static Routes Overview - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Configuring and Verifying Static Floating Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Static Routes using an Outbound Interface - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 11. IPv4 Static Routes Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 12. IPv4 Static Route Case Study and Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 13. Review of Configure and Verify Cisco IPv4 Static Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 34. Configure and Verify Cisco IPv6 Static Routes
 • 1. Introducing IPv6 Static Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. IPv6 Static Route Lab Topology - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Adding IPv6 Directly Connected Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Planning Static IPv6 Network and Default Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Configuring Static IPv6 Default and Network Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Floating Static IPv6 Host Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. IPv6 Static Routes Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. IPv6 Static Route Case Study and Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Review of Configure and Verify Cisco IPv6 Static Routes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 35. Describe Cisco Dynamic IPv4 Routing with OSPF
 • 1. Introducing OSPF Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Dynamic vs. Static Routing - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. OSPF Path Cost - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. OSPF Router ID (RID) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. OSPF Areas - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Wildcard Masks and Network Statements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. OSPF Wildcards on Clean Octet Boundaries - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. OSPF Wildcards for Subnets - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. DR and BDRs on Broadcast Networks - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Verifying OSPF Adjacencies - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 11. OSPF LSAs and DRs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 12. OSPF and Point-to-Point Networks - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 13. Review of Describe Cisco Dynamic IPv4 Routing with OSPF - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 14. OSPF Concepts Wrap-Up - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 36. Implement Cisco Dynamic IPv4 Routing with OSPF
 • 1. Introduction to Implement Cisco Dynamic IPv4 Routing with OSPF - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Lab Topology Introduction - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Implementing Loopbacks for OSPF - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Implementing OSPF with Exact Network Statements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Adding more OSPF Routers - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. OSPF Link Cost Calculation - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. OSPF Neighbor Adjacencies - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Default Routes in OSPF Overview - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Implementing a Default Route in OSPF - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Real World OSPF Case Study and Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 11. Review of Implement Cisco Dynamic IPv4 Routing with OSPF - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 37. Configure and Verify First Hop Redundancy Protocols (FHRP)
 • 1. Introducing First Hop Redundancy Protocols (FHRPs) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. FHRP (First Hop Redundancy Protocols) Overview - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Hot Standby Router Protocol (HSRP) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Applying your FHRP Skills in a Production Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Review of Configure and Verify First Hop Redundancy Protocols (FHRP) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 38. Interpret and Describe a Cisco IP Routing Table
 • 1. Introduction to Interpret and Describe a Cisco IP Routing Table - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Routing Protocol Codes - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Network Prefix and Mask - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Next Hop - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Administrative Distance (AD) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. The Routing Table Metric - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Gateway of Last Resort - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Using a Routing Table in a Production Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Review of Interpret and Describe a Cisco IP Routing Table - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 39. Predict a Cisco Routers IP Forwarding Decisions
 • 1. Introduction to Predict a Cisco Routers IP Forwarding Decisions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Winning Routes of a Routers Table (Concepts) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Preferring a Better Route Due to AD Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Choosing a Route Based on the Metric or Cost - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Concepts of Using the Longest Match in the Routing Table - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Longest Match Routing Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Identifying Which Routes Include a Specific IP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Route or Drop The Prediction Game - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Case Study and Lab Predicting the Routers Decisions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Review of Predict a Cisco Routers IP Forwarding Decisions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 40. Configure and Verify Ciscos Router on a Stick
 • 1. Introducing a Router on a Stick - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Router on a Stick Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Implementing Router on a Stick - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Using Router on a Stick in Production - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Review of Configure and Verify Ciscos Router on a Stick - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 41. EIGRP Fundamentals for Cisco CCNA
 • 1. Introduction to EIGRP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. EIGRP Overview - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. EIGRP Configuration Basics - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Composite Metric - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Vocabulary for EIGRP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Feasible Successor - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Load Balancing and Variance - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Hands on Lab EIGRP for CCNA - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. EIGRP Lab Walkthrough - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 42. Troubleshoot an IP Network
 • 1. Introducing the Troubleshooting Labs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Troubleshooting Tips - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Troubleshooting Topology - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Trouble Ticket 1 with Guest Jeff Kish - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Trouble Ticket 2 with Guest Knox Hutchinson - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Trouble Ticket 3 with Guest Bart Castle - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Trouble Ticket 4 with Keith Barker - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 43. Cisco NAT Concepts and Base Configurations Static and Overload
 • 1. Introducing Cisco NAT Concepts and Base Configurations - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Using Different NAT Strategies - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Defining NAT Terminology - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Configuring NAT Overload - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Configuring Static NAT - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Configuring and Verifying Cisco NAT Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Reviewing Cisco NAT Concepts and Base Configurations - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 44. Configure and Verify Cisco NTP
 • 1. Introduction to Configure and Verify Cisco NTP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. What is NTP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring an NTP Client - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Configuring an NTP Server - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Review of Configure and Verify Cisco NTP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 45. Configure DHCP Server and Relay Functions
 • 1. Introduction to Configure DHCP Server and Relay Functions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. DHCP Server, Client, and Relay - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Configuring a Cisco DHCP Server - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Configuring DHCP Relay in a Cisco Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. DHCP Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Review of Configure DHCP Server and Relay Functions - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 46. Explain Common Network Services SNMP, Syslog, QoS, and TFTP-FTP
 • 1. Introducing Common Network Services - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. SNMP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Syslog - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. QoS - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. TFTP-FTP - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Reviewing Common Network Services - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 47. Define Key Concepts Regarding Network Security
 • 1. Introduction to Define Key Concepts Regarding Network Security - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Security Overview and CIA - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Vulnerabilities - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Exploits - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Threats and Risk - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Mitigation Techniques and Countermeasures - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Review of Define Key Concepts Regarding Network Security - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 48. Describe Security Program Elements
 • 1. Introducing Security Program Elements - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. User Awareness and Training - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Physical Controls and Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 49. Describe Elements of Secure Password Policies
 • 1. Introduction to Describe Elements of Secure Password Policies - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Password Policies - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Password Managers - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Multi-Factor Authentication (MFA) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Review of Describe Elements of Secure Password Policies - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 50. Configure Cisco Device Access Control Using Local Passwords
 • 1. Introducing Local Passwords - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Default Behavior for Console Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Default Behavior for Aux Access - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Passwords for VTY Login - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Storing Local Passwords - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Type 9 Local Passwords - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Local Usernames and Passwords - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Configure Cisco Device Access Control Using Local Passwords Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 51. Summarize and Differentiate AAA Concepts
 • 1. Introducing AAA - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. AAA Overview - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Building Blocks of AAA - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. AAA New-Model Framework - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Commands to Implement AAA - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Implementing and Verifying AAA - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Summarize and Differentiate AAA Concepts Review - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 52. Apply and Verify Cisco Access Control Lists
 • 1. Introducing Access Control Lists (ACLs) for Packet Filtering - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. ACL Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Standard ACLs Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Standard ACLs Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Wildcard Masks Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Wildcard Masks Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Wildcard Masks for Subnets Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Extended ACLs Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Extended ACLs Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 10. Using Named Extended ACLs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 11. ACL Production Case Study and Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 12. Review of Apply and Verify Cisco Access Control Lists - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 53. Configure and Verify Cisco Port Security
 • 1. Introducing Port Security - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Understanding Port Security and Why we Need It - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. Port Security Defaults - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Implementing Port Security on Layer 2 Interface - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Customizing Port Security - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Configuring Auto Errdisable Recovery - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Applying Port Security Skills in Production - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Review of Configure and Verify Cisco Port Security - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 54. Configure and Verify Cisco DHCP Snooping
 • 1. Introducing DHCP Snooping - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Why is DHCP Snooping Needed - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. The Recipe for DHCP Snooping - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Building and Implementing DHCP Snooping in PT - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Adding Source Guard to a Switch - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Applying DHCP Snooping in Production - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Review of Configure and Verify Cisco DHCP Snooping - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 55. Configure and Verify Cisco Dynamic ARP Inspection
 • 1. Introducing Dynamic ARP Inspection (DAI) - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Why is DAI Needed - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 3. The Recipe and Commands for DAI - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Implementing DAI - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. ARP Access Lists for Non-DHCP Devices - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Additional DAI Options and Features - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Applying DAI to the Production Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 8. Review of Configure and Verify Cisco Dynamic ARP Inspection - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 56. Describe Remote Access and Site-to-Site VPNs
 • 1. Introducing VPNs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Virtual Private Network (VPN) Overview - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Building Blocks for Cryptography - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Site-To-Site VPN Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Verifying Site-To-Site Encryption Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Remote-Access VPN Concepts - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 7. Remote-Access VPN Client Examples - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Review of Describe Remote Access and Site-To-Site VPNs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 57. Describe, Configure, and Verify Wireless Security protocols
 • 1. Introduction to Describe, Configure, and Verify Wireless Security protocols - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. Wireless Security Protocol Options - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Options for Controlling Wi-Fi Networks - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Implementing WPA2 PSK on a SOHO Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Planning WPA2 on a Controller-Based Wi-Fi Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Implementing WPA2 on a Controller-based Wi-Fi Network - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Review of Describe, Configure, and Verify Wireless Security Protocols - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 58. What is Network Automation
 • 1. Introducing Network Automation - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. What is Network Automation - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Automating Network Device Deployment - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 4. Automating Network Device Backup, Monitoring, and Data Collection - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. Automating Network Troubleshooting Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. Let's Keep Automating - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets

 • 59. Use REST APIs and JSON
 • 1. You are a Network Developer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. API vs. SNMP vs. CLI - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. What is a REST API - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Navigating a REST API - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 5. HTTP Verbs - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Programming 101 Data - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Programming Playground Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. JSON, YAML, or XML - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 9. Interpreting JSON - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 10. REST API Lab - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 11. Becoming a Network Developer - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 60. Understand Software Defined Networking (SDN) Architectures
 • 1. The Next Era of Networking is Here - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 2. What is a Network Controller Anyway - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. The Underlay - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. The Overlay - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. SD-Access Fabric - Todays Campus Reimagined - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 6. The Fabric - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 7. Exploring DNA Center - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 8. Intermission Get to Know Postman - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 9. Automating DNA Centers Northbound API - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 10. Summarizing SDN - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1

 • 61. Network Automation Tools Ansible, Puppet, and Chef
 • 1. Introducing Ansible, Puppet, and Chef - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 2. Configuration Management with DevOps Tools - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 3. Ansible - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 4. Puppet - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 5. Chef - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets-1
 • 6. Summing it All Up - Cisco CCNA (200-301) CBT Nuggets
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 10716
  حجم: 25032 مگابایت
  مدت زمان: 3527 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید