وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Outsystems mobile application development bootcamp.

سرفصل های دوره

A detailed course that will teach you the Outsystems mobile application development and publishing It to the App Store.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - What is Outsystems and Setting up Environment

 • 2 - SettingUp
 • 3 - Create first Outsystems mobile application
 • 4 - Learn to Distribute the application as a PWA
 • 5 - How to download the emulator software to run the application
 • 6 - How to generate Anodroid application

 • 3 - Basics of Outsystems mobile app development
 • 7 - How to create screens and menu
 • 8 - How to design screen actions and logic in Outsystems mobile application
 • 9 - What is client action and how to use that in mobile application
 • 10 - How to open OML file
 • 11 - How to define Action as a function and how to use that in Outsystems mobile app
 • 12 - What is server action and how to use that in Outsystems mobile application
 • 13 - How to use IfElse statement to build the logic in Outsystems mobile app
 • 14 - How to use Switch statement to build the logic in Outsystems mobile
 • 15 - How to use Ifelse statement as a function in expression editor in Outsystems
 • 16 - How to user expression widget and show hide the component on UI

 • 4 - Assignment Develop Calculator application for mobile platform
 • 17 - AssignmentOverview
 • 18 - Implementation 1 Design the Calculator application
 • 19 - Implementation 2 Develop the Calculator business logic

 • 5 - Database Operations in Outsystems mobile application
 • 20 - Introduction of the section
 • 21 - Create database entities Tables and its wrapper action in mobile application
 • 22 - How to Insert data in Database using wrapper and entity actions
 • 23 - How to fetch data from database and show on UI
 • 24 - How to update data into database
 • 25 - How to remove data from the database entity
 • 26 - How to use OnAfter fetch event in Outsystems database aggregate
 • 27 - How to fetch data using Data Action instead of using Aggregate
 • 28 - What is location entity in Outsystems mobile application and how to use that

 • 6 - Data synchronization between local entity and server entity in Outsystems
 • 29 - Write data sync logic to sync data between local and server entity
 • 30 - What are the sync events and how to handle that

 • 7 - Outsystems mobile UI
 • 31 - How screen navigation works in Outsystems mobile application
 • 32 - How to manage userscreate application users in Outsystems mobile application
 • 33 - How to use Popup model in Outsystems mobile application
 • 34 - How to design wait popup Popup with Spinner Icon in Outsystems mobile app
 • 35 - How to play youtube video in Outsytems mobile app Embed external video
 • 36 - How to log the actions and deal with screen events in Outsystems mobile app
 • 37 - How to design a screen with dropdown and multi select dropdown with search

 • 8 - Use of Native mobile functionalites
 • 38 - How to use camera in Outsystems mobile application
 • 39 - How to check cellular network availability in Outsytems mobile application
 • 40 - How to use barcode plugin to scan the barcode using camera in mobile app
 • 41 - How to enable biometric login in Outsystems mobile application

 • 9 - What is reusable web block in Outsystems reactive and mobile application
 • 42 - What is web block and how to use that in Outsystems application
 • 43 - How to pass input parameter to web block Parameterized web block
 • 44 - How to handle the event in web block passing back the variable to the parent

 • 10 - Integrating with external web services API
 • 45 - IntroductionWhat is web service
 • 45 - TestAPIDoc.zip
 • 46 - Consume a Restful web service with Basic Authentication
 • 47 - Consume a Restful web service Authenticated with JWT token
 • 48 - Consume a Restful web service that requires header and URL request parameters
 • 49 - Consume SOAP web service in Outsystems
 • 50 - Expose an API for the external world in Outsystems

 • 11 - Build Generation Device Testing and Publishing the App to App store
 • 51 - Build the Application for Ios Device Testing 1Certificate Generation
 • 52 - Build the Application for IOS Device Testing 2Profile Generation and Building
 • 53 - Build the Application for IOS Device Testing 3 Test the App on Actual Device
 • 54 - Publish the mobile application on the Apple application store
 • 55 - Testing the IOS application using Test Flight
 • 56 - How to test the Android and IOS mobile application using BrowserStack

 • 12 - Project work Develop the LMS mobile application using Outsystems
 • 57 - Demo-Project-API-Detail.pdf
 • 57 - Introduction and walkthrough to the requirement
 • 58 - Implementation 1 Create the application and course page
 • 59 - Implementation 2Create the sections page
 • 60 - Implementation 3Create the lessons page
 • 61 - Implementation 4Create the play video functionality
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29302
  حجم: 10173 مگابایت
  مدت زمان: 538 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید