وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Design code

Design and Prototype for iOS 17 in Figma
شرکت:
Design and Prototype for iOS 17 in Figma
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Build SwiftUI Apps for iOS 17
شرکت:
Build SwiftUI Apps for iOS 17
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Web App Design using Midjourney and Figma
شرکت:
Web App Design using Midjourney and Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn Figma Prototyping
شرکت:
Learn Figma Prototyping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
iOS Design with Midjourney and Figma
شرکت:
iOS Design with Midjourney and Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Design and Prototype Apps with Midjourney
شرکت:
Design and Prototype Apps with Midjourney
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Build Beautiful Apps with GPT-4 and Midjourney
شرکت:
Build Beautiful Apps with GPT-4 and Midjourney
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
UIKit for iOS 15, Part 2
شرکت:
UIKit for iOS 15, Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
UI Design Smart Home App in Figma
شرکت:
UI Design Smart Home App in Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
UI Design Quick Websites in Figma
شرکت:
UI Design Quick Websites in Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲