در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

MATLAB & Simulink: From Zero to Hero

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

An Introduction to MATLAB & Simulink


1. Introduction
 • 1. Introduction.html
 • 2.1 Cheat_Sheet_MATLAB.pdf
 • 2. Printable Cheat Sheet.html

 • 2. First Steps
 • 1. Installing MATLAB.html
 • 2. Starting & Closing MATLAB
 • 3. The MATLAB Interface & Your First Commands
 • 4. Help Function & Documentation
 • 5. Quiz 1.html

 • 3. MATLAB - An Intelligent Calculator
 • 1. Variables
 • 2. Real & Complex Numbers
 • 3. Special Values
 • 4. Basic Arithmetic Operations
 • 5. Logical Operators
 • 6. Elementary Mathematical Functions - Trigonometric Functions
 • 7. Elementary Mathematical Functions - Exponential Function & Logarithm
 • 8. Elementary Mathematical Functions - Complex Calculation
 • 9. Display Format
 • 10. Quiz 2.html
 • 11. Exercise 1.html
 • 12. m-File Solution.html

 • 4. Vectors & Matrices
 • 1. Definition of Matrices
 • 2. Mathematical Operations
 • 3. Special Matrices
 • 4. Indexing
 • 5. Dimensions
 • 6. Extra Strings & String Conversion
 • 7. Extra Polynomial Functions
 • 8. Extra Polynomial Regression
 • 9. Linear Algebra
 • 10. Exercise 2.html
 • 11. m-File Solution.html

 • 5. Save & Load Data
 • 1. Save & Load
 • 2. Excel Tables
 • 3. Format Output
 • 4. Extra Log Book
 • 5. Exercise 3.html
 • 6. m-File Solution.html

 • 6. Plots
 • 1. Plotting Window
 • 2. Your First MATLAB Plot
 • 3. Grid, Scaling & Labelling of Plots
 • 4. Multiple Plots & Diagrams
 • 5. More Plot Commands
 • 6. Print & Export Plots
 • 7. Extra 3D Plots & More

 • 7. Scripts
 • 1. Your First Scripts & The Three Magic C's
 • 2. Conditional Statements
 • 3. User Interaction
 • 4. Extra Your First Small Function

 • 8. Functions
 • 1. User-Defined Functions
 • 2. Function Definition
 • 3. Take User Input
 • 4. One & Multiple Input Arguments
 • 5. Tips Common Pitfalls for Functions.html

 • 9. Symbolic Mathematics
 • 1. Symbolic Objects
 • 2. Simplify Expressions & LaTeX Conversion
 • 3. Differentiate, Integrate, Limits & Taylor Series
 • 4. Solve Equations & Partial Differential Equations
 • 5. Symbolic Matrix Operations

 • 10. Simulink
 • 1. First Steps in Simulink
 • 2. Duplicate Blocks, Multiple Inputs & Cosine
 • 3. Addition of Waves
 • 4. Send Simulink Results to MATLAB
 • 5. Integration & Differentiation
 • 6. Solve Linear Differential Equation of 1st Order

 • 11. Simulink Examples
 • 1. Model of a Spring Pendulum
 • 2.1 spring_pendulum.zip
 • 2. Spring Pendulum - Simulink File Download.html
 • 3.1 predator_prey.zip
 • 3. The Lotka-Volterra (Predator-Prey) Model.html
 • 4. Simulink Exercise.html
 • 5.1 spring_pendulum_2.zip
 • 5.2 spring_pendulum_3.zip
 • 5. Solution Simulink Files.html

 • 12. Special Lesson
 • 1. Extra Lecture.html