وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Business Intelligence Tools – SSIS | BI |Tableau | Alteryx

سرفصل های دوره

Unleashing Data Insights: Harnessing SSIS, BI, Tableau, and Alteryx


1. Introduction to Business Intelligence and Data Integration
 • 1. Introduction.html
 • 2. Understanding Business Intelligence Concepts and Its Importance.html
 • 3. Overview of BI tools (Tableau, Power BI, Alteryx, SSIS).html

 • 2. Microsoft SQL Server Visual Studio Setup
 • 1. What is SQL Server
 • 2. SQL Server Edition
 • 3. SQL Server Installation Requirements.html
 • 4. Download SQL Server
 • 5. Install SQL Server
 • 6. Install SSMS
 • 7. Connect SSMS to SQL Server
 • 8. Install sample database
 • 9. What is Visual Studio
 • 10. Visual studio installation requirements.html
 • 11. Install Visual Studio
 • 12. Visual studio workloads
 • 13. Install SQL Server Data Tools
 • 14. Install SSDT Extensions

 • 3. Implementing ETL with SSIS
 • 1. Introduction to ETL (Extract, Transform, Load) processes.html
 • 2. Overview of SSIS (SQL Server Integration Services) as an ETL tool.html
 • 3. Create an SSIS Project
 • 4. SSIS Designer
 • 5. Add and configure a flat file connection manager
 • 6. Remapping Column Data Types
 • 7. Add and configure an OLE DB Connection Manager
 • 8. Add a data flow task to package
 • 9.1 SampleCurrencyData.txt
 • 9. Add and configure the flat file source
 • 10.1 lookupsqlquery.txt
 • 10. Add and configure the lookup transformations
 • 11. Add and configure Lookup for datekey transformations
 • 12. Add and configure the OLE DB Destination
 • 13. Test SSIS Package

 • 4. Power BI Setup
 • 1. What is Power BI
 • 2. What is Power BI Desktop
 • 3. Office 365 Setup
 • 4. Getting started with Microsoft Business 365
 • 5. Install Power BI
 • 6. Exploring Power BI Desktop Interface

 • 5. Power BI Overview
 • 1. Power BI Overview - Part 1
 • 2. Power BI Overview - Part 2
 • 3. Power BI Overview - Part 3
 • 4. Building Blocks of Power BI
 • 5. Components of Power BI
 • 6. Exploring Power BI Service
 • 7. Power BI Apps

 • 6. Data Analysis and Visualization with Power BI
 • 1.1 Sheet 1.csv
 • 1. Connecting to data source
 • 2. Clean and transform data - Part 1
 • 3. Clean and transform data - Part 2
 • 4. Combine data sources
 • 5. Create visualization - Part 1
 • 6. Create visualization - Part 2

 • 7. Alteryx for Data Preparation and Analytics
 • 1. Introduction to Alteryx for data blending and preparation.html
 • 2. Creating a basic workflow
 • 3. Connecting to data
 • 4. Viewing data
 • 5. Transforming Data
 • 6. Adding a new column
 • 7. Filtering data
 • 8. Blend and analyse data
 • 9. Splitting columns
 • 10. Analyse data based on a column

 • 8. Data Visualization with Tableau
 • 1. Overview of Tableau as a data visualization tool.html
 • 2. Tableau Public Desktop
 • 3.1 World Bank CO2.xlsx
 • 3. Tableau Public Desktop Overview - Part 1
 • 4. Tableau Public Desktop Overview - Part 2
 • 5. Tableau Online
 • 6. Tableau Data Sources
 • 7.1 SampleData.xlsx
 • 7. Connecting to data source
 • 8.1 JoinExamples.xlsx
 • 8. Join related data sources
 • 9.1 DifferentNames.xlsx
 • 9. Join data sources with inconsistent fields
 • 10.1 CleanData.xlsx
 • 10. Data cleaning
 • 11. Tableau Interface
 • 12. Reordering Visualization
 • 13. Change summary
 • 14.1 split.zip
 • 14. Split text into multiple columns
 • 15.1 storylines.zip
 • 15. Presenting data using stories
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20547
  حجم: 2008 مگابایت
  مدت زمان: 334 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید