در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Building Your First Data Lakehouse Using Azure Synapse Analytics

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

In this course, you will learn about Azure Synapse Analytics & its integrated services - Workspace, Dedicated SQL, Apache Spark, Serverless SQL, Pipelines, Synapse Link to Cosmos DB, Power BI - and how it can be used to build a Data Lakehouse.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Getting Started with Data Lakehouse and Azure Synapse Analytics
 • 02. Introduction and Course Outline
 • 03. What Is Data Lakehouse
 • 04. Azure Synapse Analytics-The Bigger Picture
 • 05. Setting up Synapse Workspace
 • 06. Scenario Walkthrough
 • 07. Summary

 • 03. Working with Dedicated SQL Pool
 • 08. Module Overview
 • 09. Understanding Architecture and Components of Dedicated SQL Pool
 • 10. Provisioning Dedicated SQL Pool
 • 11. Working with Polybase
 • 12. Polybase Demo
 • 13. Loading Data Using COPY Statement
 • 14. Implementing Table Distributions
 • 15. Table Distributions and Data Shuffling
 • 16. Summary and Further Study

 • 04. Transforming Data with Synapse Spark Pool
 • 17. Module Overview
 • 18. Understanding Managed Spark Environment
 • 19. Configuring Spark Pool
 • 20. Working with Notebook
 • 21. Extracting Transforming Data in Data Lake
 • 22. Loading Data in Spark Tables
 • 23. Querying Dedicated SQL Pool from Spark Pool
 • 24. Summary and Further Study

 • 05. Ingesting Transforming and Orchestrating with Synapse Pipelines
 • 25. Module Overview
 • 26. Understanding Components of Synapse Pipelines
 • 27. Ingesting Data Using COPY Activity
 • 28. Transforming Data Using Mapping Data Flows
 • 29. Orchestrating and Running Pipelines
 • 30. Summary and Further Study

 • 06. Querying Data Using Serverless SQL Pool
 • 31. Module Overview
 • 32. Understanding Serverless SQL Pool
 • 33. Working with Data Lake Using SQL Queries
 • 34. Querying Spark Tables Using SQL Queries
 • 35. Controlling Serverless SQL Pool Cost
 • 36. Summary

 • 07. Connecting Services with Azure Synapse Analytics
 • 37. Module Overview
 • 38. Understanding Synapse Link for Azure Cosmos DB
 • 39. Configuring Querying Synapse Link for Azure Cosmos DB
 • 40. Building Power BI Report in Synapse Workspace
 • 41. Course Summary

 • Exercise Files
   01
    demos
   • Setup Document - Building Your First Data Lakehouse Using Azure Synapse Analytics.pdf
     CodeFiles
      Module 3 - Dedicated SQL Pool
     • 1 - taxi zones - external table.zip
     • 2 - yellow taxis - external table.zip
     • 3 - write to data lake.zip
     • 4 - copy taxizones.zip
     • 5 - table distributions.zip
     • 6 - compare distribution performance.zip
      Module 4 - Synapse Spark Pool
     • 1 - exploration notebook.zip
     • 2 - process fhv data - development.zip
     • 3 - read from dedicated sql pool.zip
      Module 5 - Synapse Pipelines
     • 1 - ratecodes sql script.zip
     • 2 - loadtaxizones stored procedure.zip
     • 3- loadyellowtaxis stored procedure.zip
     • 4 - process dim fhvbases.zip
     • 5 - process fact fhvtaxis.zip
      Module 6 - Serverless SQL
     • 1 - serverless query - fhvtaxis parquet.zip
     • 2- serverless query - taxizones csv.zip
     • 3 - serverless query - create external table.zip
     • 4 - taxisdatamart - views.zip
     • 5- taxisdatamart views on spark db.zip
      Module 7 - Connected Servers
     • 1- query cosmosdb.zip
     • 2- serverless sql - query cosmosdb.zip
     • 3- write to cosmosdb.zip
     DataFiles
      CosmosDBFiles
     • ridefeedback.zip
      DataLakeFiles
     • fhvbases.zip
     • readme - file for fhvtaxis.zip
     • yellowtaxis_201911.zip
       TaxiZones
      • TaxiZones1.csv
      • TaxiZones2.csv
      StorageFiles
     • GreenTaxis_201911.csv
   02
  • getting-started-with-data-lakehouse-and-azure-synapse-analytics-slides.pdf
    demos
   • demo readme.zip
   03
  • working-with-dedicated-sql-pool-slides.pdf
    demos
   • demo readme.zip
   04
  • transforming-data-with-synapse-spark-pool-slides.pdf
    demos
   • demo readme.zip
   05
  • ingesting-transforming-and-orchestrating-with-synapse-pipelines-slides.pdf
    demos
   • demo readme.zip
   06
  • querying-data-using-serverless-sql-pool-slides.pdf
    demos
   • demo readme.zip
   07
  • connecting-services-with-azure-synapse-analytics-slides.pdf
    demos
   • demo readme.zip