وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS

سرفصل های دوره

Get prepared for the AZ-700 exam with instructor led labs and hands on simulations available 24/7


1. Introduction
 • 1. Welcome to the course!
 • 2. Understanding the Microsoft Environment
 • 3. Having a Solid Foundation of Active Directory Domains
 • 4. Having a Solid Foundation of RAS, DMZ, and Virtualization
 • 5.1 Domain and Cloud.png
 • 5.1 domain and cloud.zip
 • 5. Having a Solid Foundation of the Microsoft Cloud Services
 • 6. Order of concepts covered in the course
 • 7. Questions for John Christopher

 • 2. Setting up for hands on
 • 1. IMPORTANT Using Assignments in the course
 • 2. Creating a free Azure Account
 • 3. Activating Azure AD P2 license

 • 3. Design and implement private IP addressing for Azure resources
 • 1.1 vNets and Subnets.png
 • 1.1 vnets and subnets.zip
 • 1. Plan and implement network segmentation and address spaces
 • 2. Create a virtual network (VNet)
 • 3. Peering virtual networks
 • 4. Plan & configure subnetting for services,including VNet gateways,firewalls, etc
 • 5. Plan and configure subnet delegation
 • 6. Create a prefix for public IP addresses
 • 7.1 Choose when to use a public IP address prefix.pdf
 • 7. Choose when to use a public IP address prefix
 • 8.1 Custom IP address prefix.pdf
 • 8. Plan and implement a custom public IP address prefix (bring your own IP)
 • 9. Create a new public IP address
 • 10. Associate public IP addresses to resources
 • 11. SIMULATION Create two vNets. Ranges 10.20.0.0 and 10.30.0.0 with subnets.html

 • 4. Design and implement name resolution
 • 1.1 Design name resolution inside a VNet.png
 • 1.1 design name resolution inside a vnet.zip
 • 1. Design name resolution inside a VNet
 • 2. Configure DNS settings inside a VNet
 • 3. Design public DNS zones
 • 4. Design private DNS zones
 • 5. Configure a public or private DNS zone
 • 6. Link a private DNS zone to a VNet
 • 7.1 Plan and implement Azure Private DNS Resolver.png
 • 7.1 plan and implement azure private dns resolver.zip
 • 7. Plan and implement Azure Private DNS Resolver
 • 8. SIMULATION Create a private DNS zone for examlabpractice.internal.html

 • 5. Design and implement VNet connectivity and routing
 • 1. Design service chaining, including gateway transit
 • 2. Design virtual private network (VPN) connectivity between VNets
 • 3. Implement VNet peering
 • 4. Design and implement user-defined routes (UDRs)
 • 5. Associate a route table with a subnet
 • 6. Configure forced tunneling
 • 7. Diagnose and resolve routing issues
 • 8.1 Azure Route Server.pdf
 • 8. Understanding Azure Route Server
 • 9. Identify appropriate use cases for a Virtual Network NAT gateway
 • 10. Implement a NAT gateway
 • 11. Cleaning up some of the Azure resources
 • 12. SIMULATION Create a NAT gateway with a Public IP Address.html

 • 6. Monitor networks
 • 1. Creating a couple of VMs with networking to monitor
 • 2. Configure monitoring, network diagnostics, and logs in Azure Network Watcher
 • 3. Monitor and repair network health by using Azure Network Watcher
 • 4. Activate and monitor distributed denial-of-service (DDoS) protection
 • 5.1 Microsoft Defender for DNS.pdf
 • 5. Understanding Microsoft Defender for DNS
 • 6. SIMULATION Troubleshoot VM1 and VM2 communicating on port 80.html

 • 7. Design, implement, and manage a site-to-site VPN connection
 • 1.1 Design a site-to-site VPN connection, including for high availability.png
 • 1.1 design a site-to-site vpn connection, including for high availability.zip
 • 1. Design a site-to-site VPN connection, including for high availability
 • 2. Select an appropriate VNet gateway SKU for site-to-site VPN requirements
 • 3. Implement a site-to-site VPN connection
 • 4. Identify when to use a policy-based VPN versus a route-based VPN connection
 • 5.1 Create and configure an IPsecIKE policy.pdf
 • 5. Create and configure an IPsecIKE policy
 • 6. Diagnose and resolve virtual network gateway connectivity issues
 • 7.1 Azure Extended Network.pdf
 • 7. Understanding Azure Extended Network
 • 8. READ Site-to-Site VPN Tutorial.html
 • 9. SIMULATION Create a new VPN Gateway with active-active high availability.html

 • 8. Design, implement, and manage a point-to-site VPN connection
 • 1. Select an appropriate virtual network gateway SKU for point-to-site VPNs
 • 2. Select the appropriate tunnel type
 • 3. Select an appropriate authentication method
 • 4. Configure RADIUS authentication
 • 5. Configure certificate-based authentication & implement a VPN client config file
 • 6. Configure authentication by using Azure Azure AD, part of Microsoft Entra
 • 7. Diagnose and resolve client-side and authentication issues
 • 8. Specify Azure requirements for Always On authentication
 • 9.1 Azure Network Adapter.pdf
 • 9. Understanding Azure Network Adapter
 • 10. Removing the VPN gateway
 • 11. SIMULATION Open the VPN Gateway and verify the resource health is good..html

 • 9. Design, implement, and manage Azure ExpressRoute
 • 1.1 ExpressRoute Connectivity Models.pdf
 • 1. Select an ExpressRoute connectivity model
 • 2. Select an appropriate ExpressRoute SKU and tier
 • 3.1 Design and implement ExpressRoute to meet requirements, cross-region, redundancy, & disaster recovery.png
 • 3.1 design and implement expressroute to meet requirements, cross-region, redundancy, & disaster recovery.zip
 • 3. Design and implement ExpressRoute, cross-region, redundancy, & disaster recovery
 • 4.1 Design and implement ExpressRoute options, including Global Reach, FastPath, and ExpressRoute Direct.png
 • 4.1 design and implement expressroute options, including global reach, fastpath, and expressroute direct.zip
 • 4. Design and implement ExpressRoute Global Reach,FastPath, and ExpressRoute Direct
 • 5.1 Choose between private peering only, Microsoft peering only, or both.png
 • 5.1 choose between private peering only, microsoft peering only, or both.zip
 • 5. Choose between private peering only, Microsoft peering only, or both
 • 6. Create an ExpressRoute Circuit & check the private peering & Microsoft Peering
 • 7. Create an ExpressRoute gateway
 • 8. Encryption over ExpressRoute
 • 9.1 Bidirectional Forwarding Detection.png
 • 9.1 bidirectional forwarding detection.zip
 • 9. Bidirectional Forwarding Detection
 • 10. Diagnose and resolve ExpressRoute connection issues
 • 11. Removing ExpressRoute resources before moving on
 • 12. SIMULATION Add an Express Route circuit. Run a performance check.html

 • 10. Design and implement an Azure Virtual WAN architecture
 • 1.1 Azure WAN.png
 • 1.1 azure wan.zip
 • 1. Identify use for Azure Virtual WANs
 • 2. Select a Virtual WAN SKU
 • 3. Design a Virtual WAN architecture, including selecting types and services
 • 4. Create a hub in Virtual WAN
 • 5. Choose an appropriate scale unit for each gateway type
 • 6. Deploy a gateway into a Virtual WAN hub
 • 7. Configure virtual hub routing
 • 8. Integrate a Virtual WAN hub with a third-party NVA
 • 9. Removing Azure Virtual WAN resources
 • 10. SIMULATION Create an Azure WAN resource and then create an Azure WAN hub.html

 • 11. Design and implement an Azure Load Balancer
 • 1.1 load balancers.png
 • 1.1 load balancers.zip
 • 1. Map requirements to features and capabilities of Azure Load Balancer
 • 2. Identify appropriate use cases for Azure Load Balancer
 • 3. Choose an Azure Load Balancer SKU and tier
 • 4. Choose between public and internal
 • 5. Create and configure an Azure Load Balancer
 • 6. Implement a load balancing rule
 • 7. Create and configure inbound NAT rules
 • 8. Create and configure explicit outbound rules, including SNAT
 • 9. Removing the Azure Load Balancer before moving forward
 • 10. SIMULATION Create a Standard Public Azure Load Balancer for VM1 and VM2.html

 • 12. Design and implement Azure Application Gateway
 • 1.1 Application Gateways.pdf
 • 1. Map requirements to features and capabilities of Azure Application Gateway
 • 2.1 Identify appropriate use cases for Azure Application Gateway.png
 • 2.1 identify appropriate use cases for azure application gateway.zip
 • 2. Identify appropriate use cases for Azure Application Gateway
 • 3. Starting the setup process for an Azure Application Gateway
 • 4. Create a back-end pool
 • 5. Configure routing rules
 • 6. Configure HTTP settings and finalizing the gateway creation
 • 7. Configure health probes
 • 8. Configure listeners
 • 9. Configure Transport Layer Security (TLS)
 • 10. Configure rewrite sets
 • 11. Removing the Azure Application Gateway
 • 12. SIMULATION Create an Application Gateway and load balance VM1 and VM2.html

 • 13. Design and implement Azure Front Door
 • 1.1 Azure Front Door.pdf
 • 1. Map requirements to features and capabilities of Azure Front Door
 • 2.1 Identify appropriate use cases for Azure Front Door.png
 • 2.1 identify appropriate use cases for azure front door.zip
 • 2. Identify appropriate use cases for Azure Front Door
 • 3. Choose an appropriate tier
 • 4.1 App Gateway and Front Door.pdf
 • 4. Understanding Azure Application Gateway vs Azure Front Door
 • 5. Configure an Azure Front Door, including routing, origins, and endpoints
 • 6. Configure SSL termination and end-to-end SSL encryption
 • 7. Configure caching
 • 8.1 Traffic acceleration, URL rewrite, URL redirect and Azure Private Link.pdf
 • 8. Traffic acceleration, URL rewrite, URL redirect and Azure Private Link
 • 9. Removing the Azure Front Door
 • 10. SIMULATION Create an Azure Front Door with caching enabled.html

 • 14. Design and implement Azure Traffic Manager
 • 1.1 Evaluate the configuration of Azure Traffic Manager.png
 • 1.1 evaluate the configuration of azure traffic manager.zip
 • 1. Identify appropriate use of Azure Traffic Manager
 • 2. Configure a routing method
 • 3. Configure endpoints
 • 4. Removing the Traffic Manager Profile
 • 5. SIMULATION Create a Traffic Manager. Use Performance Routing.html

 • 15. Design and implement Azure Private Link service and Azure private endpoints
 • 1.1 Azure Private Link service.png
 • 1.1 azure private link service.zip
 • 1. Plan an Azure Private Link service
 • 2. Create a Private Link service
 • 3. Integrate a Private Link service with DNS
 • 4.1 Service Endpoints vs Private Endpoints.png
 • 4.1 service endpoints vs private endpoints.zip
 • 4. Visualizing Service Endpoints and Private Endpoints
 • 5. Create private endpoints
 • 6. Configure access to Azure resources by using private endpoints
 • 7. Connect on-premises clients to a private endpoint
 • 8. Integrate a private endpoint with DNS
 • 9. SIMULATION Setup a Private Endpoint for blob containers.html
 • zie5xat7.zip

 • 16. Design and implement service endpoints
 • 1.1 Service endpoint.png
 • 1.1 service endpoint.zip
 • 1. Choose when to use a service endpoint
 • 2. Create service endpoints
 • 3. Configure service endpoint policies and access to service endpoints
 • 4. SIMULATION Create a storage account and setup a Service Endpoint.html

 • 17. Implement and manage network security groups
 • 1. Basics of NSGs and ASGs
 • 2. Creating a subnet and Windows 11 VM for testing
 • 3. Create a network security group (NSG)
 • 4. Configure NSG rules and associate an NSG to a resource
 • 5. Create an application security group (ASG)
 • 6. Associate an ASG to a network interface card (NIC)
 • 7. Removing VMs that are no longer needed
 • 8. Interpret and Validate NSG flow logs
 • 9. Verify IP flow
 • 10. Configure an NSG for remote server administration, including Azure Bastion
 • 11. SIMULATION Create an NSG that allows HTTP inbound.html

 • 18. Design and implement Azure Firewall and Azure Firewall Manager
 • 1.1 Azure Firewall.pdf
 • 1. Map requirements to features and capabilities of Azure Firewall
 • 2.1 Azure Firewall SKUs.png
 • 2.1 azure firewall skus.zip
 • 2. Select an appropriate Azure Firewall SKU
 • 3. Design an Azure Firewall deployment
 • 4. Create and implement an Azure Firewall deployment
 • 5. Configure Azure Firewall rules
 • 6. Create and implement Azure Firewall Manager policies
 • 7. Create a secure hub by deploying Azure Firewall inside an Azure Virtual WAN hub
 • 8. SIMULATION Create an Azure Firewall that uses the Standard SKU.html

 • 19. Design and implement a Web Application Firewall (WAF) deployment
 • 1.1 Web Application Firewall-WAF.pdf
 • 1. Map requirements to features and capabilities of WAF
 • 2. Design a WAF deployment
 • 3. Detection or prevention mode
 • 4. Configure a rule for WAF on Azure Front Door
 • 5. Configure a rule for WAF on Application Gateway
 • 6. Implement a WAF policy
 • 7. Associate a WAF policy
 • 8. Getting rid of unneeded Azure resources
 • 9. READ Custom rules for Web Application Firewall.html

 • 20. FINAL - Where do I go from here
 • 1. BONUS Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19411
  حجم: 5946 مگابایت
  مدت زمان: 723 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید