در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

ASP.NET Core 6 Web API Deep Dive

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you how to build a truly RESTful API, using deep-dive ASP.NET Core 6 concepts.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Getting Started with REST
 • 01. Coming Up
 • 02. Course Prerequisites
 • 03. Frameworks and Tooling
 • 04. Positioning ASP.NET Core MVC for Building RESTful APIs
 • 05. Demo - Introducing the Starter Project
 • 06. Demo - Using Postman and Importing the Example Request Collection
 • 07. Introducing the REST Architectural Style
 • 08. Learning what the REST Constraints are About
 • 09. The Richardson Maturity Model
 • 10. Summary

 • 03. Designing the Outer Facing Contract
 • 01. Coming Up
 • 02. Designing the Outer Facing Contract
 • 03. Revisiting Routing
 • 04. Demo - Adhering to URI Guidelines
 • 05. Learning why Status Codes are Important
 • 06. Demo - Returning Correct Status Codes
 • 07. Errors, Faults and API Availability
 • 08. Demo - Handling Faults and Avoiding Exposing Implementation Details
 • 09. Working With Content Negotiation and Formatters
 • 10. Demo - Supporting XML
 • 11. Outer Facing Model vs. Entity Model
 • 12. Supporting HEAD
 • 13. Demo - Supporting HEAD
 • 14. Summary

 • 04. Manipulating Resources
 • 01. Coming Up
 • 02. Method Safety and Method Idempotency
 • 03. Demo - Inspecting and Fixing the POST Methods
 • 04. The Advantages of Applying the ApiController Attribute
 • 05. Demo - Creating Child Resources Together with a Parent Resource
 • 06. Demo - Creating a Collection of Resources
 • 07. Demo - Working with Array Keys and Composite Keys
 • 08. Demo - Handling POST to a Single Resource
 • 09. Full Updates (PUT) Versus Partial Updates (PATCH)
 • 10. Demo - Inspecting a PUT Action
 • 11. Demo - Supporting Partial Updates with PATCH
 • 12. Using PUT or PATCH for Creating Resources - Upserting
 • 13. M4 13x
 • 14. Demo - Upserting with PATCH
 • 15. Considering Destructive Actions
 • 16. Demo - Supporting OPTIONS
 • 17. Demo - Inspecting Input Formatters
 • 18. Http Method Overview by Use Case
 • 19. Summary

 • 05. Validating Data and Reporting Validation Errors
 • 01. Coming Up
 • 02. Validation in a RESTful World
 • 03. Demo - Validating Input With Data Annotations
 • 04. Validation and the ApiController Attribute
 • 05. Demo - Customizing Error Messages
 • 06. Reporting Validation Errors
 • 07. Demo - Customizing Validation Error Responses
 • 08. Demo - Validating Input when Updating a Resource with PUT
 • 09. Demo - Class-level Input Validation with IValidatableObject
 • 10. Demo - Class-level Input Validation with a Custom Attribute
 • 11. Demo - Validating Input when Updating a Resource with PATCH
 • 12. Demo - Returning ValidationProblems from Controller Actions
 • 13. Demo - Validating Input when Upserting With PATCH
 • 14. Other Approaches - FluentValidation
 • 15. Summary

 • 6. Supporting Filtering and Searching
 • 1. Coming Up
 • 2. Passing Data to the API via Action Parameters
 • 3. Filtering and Searching
 • 4. Demo - Filtering Collection Resources
 • 5. Demo - Searching Through Collection Resources
 • 6. Deferred Execution
 • 7. Demo - Grouping Action Parameters Together Into One Object
 • 8. Summary

 • 7. Supporting Paging
 • 1. Coming Up
 • 2. Paging Through Collection Resources
 • 3. Demo - Paging Through Collection Resources
 • 4. Returning Pagination Metadata
 • 5. Demo - Improving Reuse with a PagedListT Class
 • 6. Demo - Returning Pagination Metadata
 • 7. Summary

 • 8. Supporting Sorting
 • 1. Coming Up
 • 2. Sorting Collection Resources
 • 3. Demo - Sorting Collection Resources
 • 4. Creating a Property Mapping Service
 • 5. Demo - Creating a Property Mapping Service
 • 6. Demo - Creating a Reusable ApplySort Method
 • 7. Demo - Adding OrderBy Clauses to Pagination Links
 • 8. Demo - Taking Consumer Errors into Account when Sorting
 • 9. Summary

 • 9. Supporting Data Shaping
 • 1. Coming Up
 • 2. Data Shaping Resources
 • 3. Demo - Creating a Reusable Extension Method to Shape Data
 • 4. Demo - Data Shaping Collection Resources
 • 5. Demo - Data Shaping Single Resources
 • 6. Demo - Taking Consumer Errors into Account when Shaping Data
 • 7. Exploring Additional Options
 • 8. Summary

 • 10. Learning and Implementing HATEOAS
 • 01. Coming Up
 • 02. Hypermedia as the Engine of Application State
 • 03. Demo Introduction - Supporting HATEOAS
 • 04. Demo - Implementing HATEOAS Support for a Single Resource
 • 05. Demo - Implementing HATEOAS Support after POSTing
 • 06. Demo - Implementing HATEOAS Support for a Collection Resource
 • 07. Using HATEOAS for Pagination Links
 • 08. Demo - Using HATEOAS for Pagination Links
 • 09. Demo - Working Towards Self-discoverability with a Root Document
 • 10. Other Approaches and Options
 • 11. Summary

 • 11. Improving Reliability with Advanced Content Negotiation
 • 01. Coming Up
 • 02. Revisiting the Contract Between Client and Server
 • 03. HATEOAS and Content Negotiation
 • 04. Demo - HATEOAS and Content Negotiation
 • 05. Tightening the Contract Between Client and Server with Vendor-specific Media Types
 • 06. Demo - Working with Vendor-specific Media Types on Output
 • 07. Using Vendor-specific Media Types on Input
 • 08. Demo - Working with Vendor-specific Media Types on Input
 • 09. Demo - Improving Resource Representation Selection with an ActionConstraint
 • 10. Versioning in a RESTful World
 • 11. Summary

 • 12. Getting Started with Caching Resources
 • 01. Coming Up
 • 02. Supporting the Cacheable Constraint
 • 03. Cache Types in Http Cache
 • 04. Response Cache Attribute and Middleware
 • 05. Demo - Adding Cache Headers to the Response
 • 06. Demo - Adding a Cache Store with the ResponseCaching Middleware
 • 07. Demo - Using Cache Profiles to Apply the Same Rules to Different Resources
 • 08. The Expiration Model
 • 09. The Validation Model
 • 10. Exploring the Cache-Control Directive
 • 11. Summary

 • 13. Supporting HTTP Cache for ASP.NET Core APIs
 • 01. Coming Up
 • 02. Supporting ETags
 • 03. Demo - Adding Support for Generating ETags
 • 04. Demo - Global Cache Header Configuration
 • 05. Demo - Resource-level Cache Header Configuration
 • 06. Demo - Dealing with Varying Response Representations
 • 07. Demo - ETags and the Validation Model
 • 08. Cache Stores and Content Delivery Networks
 • 09. Cache Invalidation
 • 10. Summary

 • 14. Supporting Concurrency
 • 1. Coming Up
 • 2. Supporting Concurrency in a RESTful World
 • 3. Demo - Supporting Concurrency
 • 4. Summary