وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray

سرفصل های دوره

FULL COURSE TAUGHT BY AN OFFICIAL V-RAY MENTOR. Create Photorealistic 3D Renderings with 3ds Max + V-Ray from scratch.


1 - Introduction
 • 1 - How To Use This Course
 • 2 - Download and Install 3ds Max VRay Photoshop
 • 2 - Software-Checklist.pdf
 • 3 - First Exterior Environment in 3ds Max with VRay and Chaos Cosmos

 • 2 - Modelling the building with 3ds Max
 • 4 - 001-Max-Start.zip
 • 4 - 001-Reference.zip
 • 4 - Modelling from Plans in 3ds Max
 • 5 - Modelling Walls in 3ds Max
 • 6 - 003-Scripts.zip
 • 6 - Use Copitor to copy and paste 3ds Max models
 • 7 - Toolbars in 3ds Max
 • 8 - 005-Windows.zip
 • 8 - Creating Windows in 3ds Max
 • 9 - Modelling Gutters in 3ds Max
 • 10 - 007-Windows.zip
 • 10 - Modelling the Roof in 3ds Max
 • 11 - Modelling the Roof Gap
 • 12 - Modelling in 3ds Max

 • 3 - Detailing The 3D Model
 • 13 - 009-Doors.zip
 • 13 - Adding Doors in 3ds Max
 • 14 - Installing Floor Generator in 3ds Max
 • 15 - Using Floor Generator in 3ds Max

 • 4 - Materials in 3ds Max and Vray
 • 16 - 004A-Basic-Materials-Resources.zip
 • 16 - Introduction to the Material Editor in 3ds Max
 • 17 - Metal Brushed Metal Plastic and Glass VRay Materials in 3ds Max
 • 18 - Wood Fabric and Colored Metal VRay Materials in 3ds Max
 • 19 - Create a Material Library in 3ds Max
 • 20 - VRay Asset Library in 3ds Max

 • 5 - Materials in our Scene
 • 21 - 011-House-Model.zip
 • 21 - The Finished Model
 • 22 - Realistic Lighting in our 3ds Max and VRay Scene
 • 23 - 014-Materials.zip
 • 23 - Materials in our 3ds Max and VRay Scene
 • 24 - Fix Missing Textures in 3ds Max Relink Bitmaps
 • 25 - How To Use Dirt Maps To Add Weathering to VRay Materials

 • 6 - Create an Exterior Environment with 3ds Max
 • 26 - Sculpting our Terrain in 3ds Max
 • 27 - 3D Trees Plants and Vegetation Models
 • 28 - Copy-and-Paste-Scripts.zip
 • 28 - Create a Copy and Paste Keyboard Shortcut in 3ds Max
 • 29 - Adding Trees to our 3ds Max Scene
 • 30 - Forest Ground Material
 • 31 - Staying Organised in 3ds Max with Layers
 • 32 - Scattering Plants into our Environment in 3ds Max
 • 33 - Adding a Treeline in 3ds Max
 • 34 - Adding Interior Furniture in 3ds Max

 • 7 - Lighting and Cameras for 3ds Max and VRay Exteriors
 • 35 - Camera Angles and Framing in 3ds Max
 • 36 - Lighting an Exterior with a HDR image in 3ds Max
 • 36 - hdr-rotate.zip
 • 37 - Interior Lighting in 3ds Max and VRay
 • 38 - Fog in 3ds Max and VRay

 • 8 - Rendering and Post Production
 • 39 - Rendering Exteriors in 3ds Max with VRay
 • 40 - Creating a Fog Pass Atmospheric Render Element with 3ds Max VRay
 • 41 - Using the VRay Frame Buffer VFB for Post Production in 3ds Max
 • 42 - Post Production on our VRay Renders in Photoshop

 • 9 - VRay Updates
 • 43 - VRay 51 Updates Video CHAOS COSMO all updates you need to know about
 • 44 - Bring 3D into Photography
 • 45 - 5 AWESOME 3ds Max Tools You Dont Use But You Should
 • 46 - 4 EXCELLENT VRay Frame Buffer Tools You Are Missing Out On
 • 47 - Camera Mapping in 3ds Max
 • 48 - Worn Edges In 3ds Max VRay Curvature Map
 • 49 - Learn Physics In 3 Minutes MassFX Tutorial
 • 50 - Improve Your Realistic Interior Rendering
 • 51 - 4 Quick Tips To Increase Photo Realism with 3ds Max and VRay
 • 52 - What Should I Do To Become A Digital Artist
 • 53 - The Quickest Way to Edit Multiple Pivots on a 3ds Max Objects
 • 54 - Boost Your 3D Art with These Must Have 3ds Max Plugins 2023

 • 10 - Introduction To 3ds Max
 • 55 - The 3ds Max Interface and Setup
 • 56 - Create Move Rotate and Scale in 3ds Max
 • 57 - Viewport Navigation in 3ds Max
 • 58 - Setting Up Plans and Units in 3ds Max
 • 58 - high-res-plan.zip
 • 59 - Naming Changing Colours and Creating Groups in 3ds Max
 • 60 - Adding Cameras and Using Safe Frames in 3ds Max
 • 61 - Adding Lights in 3ds Max
 • 61 - adding-lights-in-3ds-max-2018.zip
 • 62 - Camera Exposure and Light Shapes in 3ds Max
 • 63 - Sun Light and Camera Exposure in 3ds Max
 • 63 - sun-light-in-3ds-max-2018.zip
 • 64 - Materials in 3ds Max
 • 65 - UV Maps in 3ds Max
 • 66 - Camera Focal Lengths
 • 67 - Camera Types
 • 68 - Animating Cameras
 • 69 - Composition

 • 11 - Bonus Lecture
 • 70 - Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19408
  حجم: 6457 مگابایت
  مدت زمان: 449 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید