وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced Solar Panel Technologies

سرفصل های دوره

OSS Academy Guide to your sustainable learnings


1. Introduction to Solar Photovoltaics Cell
 • 1. Introduction to Semiconductors
 • 2. Classification of Semiconductor
 • 3. N Type Semiconductor
 • 4. P Type Semiconductor
 • 5. Doping of Semiconductors
 • 6. Semiconductor Materials and Band Gap Energy
 • 7. P-N Junction Diode
 • 8. Working of P-N Junction diode
 • 9. Photoelectric Effect
 • 10. Working of Solar Cell
 • 11. Materials use in Solar Cell
 • 12. Solar Radiation and the Solar Spectrum
 • 13. Historical Evolution of Solar cells
 • 14. Advancements leading to the development of efficient photovoltaic cells
 • 15. Introduction to Silicon Solar Cell
 • 16. PV Cell Types

 • 2. Solar Panel Manufacturing Technologies
 • 1. Solar Panel Manufacturing Technologies
 • 2. Mono-Si Solar Panels
 • 3. Poly-Si Solar Panels
 • 4. Thin Film Solar Panels
 • 5. Comparison of Si on the basis of crystallinity

 • 3. Manufacturing of Solar Cell
 • 1. Manufacturing of Solar Cell Part 1
 • 2. Manufacturing of Solar Cell Part 2
 • 3. Manufacturing of Solar Cell Part 3
 • 4. Manufacturing of Solar Cell Part 4
 • 5. Manufacturing of Solar Cell Part 5
 • 6. Solar Cell Bus bar
 • 7. Internal connection in Solar Cell
 • 8. Characteristics of a Solar Cell
 • 9. Effect of temperature on solar PV cell
 • 10. Effect of Light Intensity on Solar PV Cell
 • 11. Optical Losses
 • 12. Antireflective Coatings
 • 13. Recombination Losses
 • 14. Technique to Reduce Recombination

 • 4. Manufacturing of Solar Panel
 • 1. Construction of Solar module Part 1
 • 2. Construction of Solar module Part 2
 • 3. Construction of Solar module Part 3
 • 4. Selection Criteria for Solar Panel
 • 5. Components of A Solar Panel
 • 6. Components of A Solar Panel Solar Cell
 • 7. Components of A Solar Panel Glass, Frame and Back Sheet
 • 8. Levelized cost of electricity (LCOE) for different PV technologies
 • 9. Introduction to Solar Panel Manufacturing
 • 10. Manufacturing of Solar Module
 • 11. Automation and Robotics in Solar Panel Production
 • 12. Quality Control and Standards

 • 5. Types of Solar Cells and its Recent development
 • 1. Monocrystalline Solar Cell
 • 2. Recent Development in Monocrystalline Solar Cell
 • 3. Polycrystalline Solar Cell
 • 4. Recent Development in Polycrystalline Solar Cell
 • 5. Amorphous Silicon Thin film Solar Cell
 • 6. Recent Development in Amorphous Silicon Thin film Solar Cell
 • 7. CdTeThin film Solar Cell
 • 8. Recent Development in CdTeThin film Solar Cell
 • 9. Nano crystal based Solar Cell
 • 10. Recent Development in Nano crystal based Solar Cell
 • 11. Polymer based Solar Cell
 • 12. Recent Development in Polymer based Solar Cell
 • 13. Pervoskite based Solar Cell
 • 14. Recent Development in Pervoskite based Solar Cell
 • 15. Dye Sensitized Solar Cell
 • 16. Recent Development in Dye Sensitized Solar Cell
 • 17. CIGS (Copper Indium Gallium Selenide) Solar Cell
 • 18. Recent Development in CIGS (Copper Indium Gallium Selenide) Solar Cell
 • 19. Organic Solar Cell
 • 20. Recent Development in Organic Solar Cell
 • 21. Concentrated Solar Cell
 • 22. Recent Development in Concentrated Solar Cell
 • 23. Tandem Solar Cell
 • 24. Recent Development in Tandem Solar Cell
 • 25. Half Cut Solar Cell
 • 26. Recent Development in Half Cut Solar Cell
 • 27. Bifacial Solar Cell
 • 28. Recent Development in Bifacial Solar Cell
 • 29. Efficiency and Cost Considerations comparison for Crystalline Si Solar Cell
 • 30. Efficiency and Cost Consideration comparison for Thin film Perovskite Solar cell
 • 31. Efficiency & Cost Consideration for Organic, Bifacial & Concentrated Solar Cell

 • 6. Nanotechnology in Solar Panel Manufacturing
 • 1. Nanotechnology in Solar Panel Manufacturing
 • 2. Strategies for Maximizing Sunlight Absorption in solar cell

 • 7. Tandem Solar Cells Combining Multiple Technologies
 • 1. Two-Junction Tandem Solar Cells
 • 2. Triple-Junction Tandem Solar Cells
 • 3. Four-Junction Tandem Solar Cells
 • 4. Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells
 • 5. Organic-Inorganic Tandem Solar Cells
 • 6. Quantum Dot Tandem Solar Cells
 • 7. CIGS-CZTSCGS Tandem Solar Cells
 • 8. Advantages of Tandem Solar Cells in Boosting Efficiency
 • 9. Impact on Overall Energy Yield in Different Conditions
 • 10. Technological Innovations to Maximize Tandem Cell Performance

 • 8. Recent Advancement in Solar Panel Manufacturing and Plant Development
 • 1. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 1
 • 2. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 2
 • 3. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 3
 • 4. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 4
 • 5. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 5
 • 6. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 6
 • 7. IoT Integration in Solar Panel Systems Part 7
 • 8. Smart Grids and Energy Management Part 1
 • 9. Smart Grids and Energy Management Part 2
 • 10. Machine Learning and Artificial Intelligence in Solar Energy
 • 11. Environmental and Weather Adaptations Part 1
 • 12. Environmental and Weather Adaptations Part 2
 • 13. Environmental and Weather Adaptations Part 3
 • 14. Environmental and Weather Adaptations Part 4
 • 15. Challenges in Smart Solar Technologies
 • 16. Opportunities for Innovation and Overcoming Barriers
 • 17. Advancements in Smart Solar Technologies
 • 18. Regulatory and Policy Considerations

 • 9. Life Cycle Assessment in Solar Panel Manufacturing
 • 1. Environmental Impact of Solar Panel Manufacturing
 • 2. Key Stages in the Life Cycle
 • 3. Identifying Key Stages with the Highest Environmental Impact
 • 4. Mitigation Strategies
 • 5. Technological Innovations for Sustainability
 • 6. Recycling and Reuse of Materials in Solar Panel Production
 • 7. Innovations in Water and Energy Efficiency
 • 8. Design Principles for Recyclability

 • 10. Advanced Manufacturing Techniques of Solar Panels
 • 1. Inkjet Printing of Solar Cells
 • 2. Screen Printing of Solar Cells
 • 3. Gravure Printing of Solar Cells
 • 4. Chemical Vapor Deposition (CVD)
 • 5. Physical Vapor Deposition (PVD)
 • 6. Atomic Layer Deposition (ALD)
 • 7. 3D Printing Applications in Solar Panel Production
 • 8. Industry 4.0 in Solar Manufacturing Part 1
 • 9. Industry 4.0 in Solar Manufacturing Part 2
 • 10. Industry 4.0 in Solar Manufacturing Part 3
 • 11. Global Manufacturing Hubs in Solar Industry
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35816
  حجم: 4930 مگابایت
  مدت زمان: 320 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید