وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Windows Server Administration Fundamentals Using PowerShell

سرفصل های دوره

Microsoft built PowerShell to be the standard for managing and maintaining Windows environments, so you should know how to use it for managing Windows Server. This course is designed to teach you Windows Server almost entirely with PowerShell.


01. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Introduction to Windows Server
 • 01. Intro
 • 02. Windows Server
 • 03. What Is Windows PowerShell-
 • 04. Demo- Basics of PowerShell
 • 05. Course Materials
 • 06. Demo- Building a Lab Environment in VMware Workstation
 • 07. Demo- Configure DC1
 • 08. Demo- Configure Client1
 • 09. Demo- Configure Server2
 • 10. Using This Course

 • 03. Configuring Windows Server
 • 01. What Will Be Covered
 • 02. Basics of Server Configuration
 • 03. PowerShell Remoting Basics
 • 04. Demo- Working with Remote Server Administration Tools
 • 05. Demo- Enabling Remote Management
 • 06. Demo- Configuring Basic Server Settings
 • 07. Demo- Adding Windows Server to a Domain
 • 08. Server Roles and Features
 • 09. Demo- Adding Roles and Features
 • 10. What We Covered

 • 04. Managing DHCP with PowerShell
 • 1. Introduction
 • 2. Every Client Needs an IP Address
 • 3. Basics of DHCP
 • 4. How DHCP Works
 • 5. Demo- Installing DHCP on a Remote Server
 • 6. Demo- Gathering DHCP Server Information
 • 7. Demo- Managing DHCP Scopes
 • 8. Demo- Backup and Restore a DHCP Database
 • 9. Summary

 • 05. Managing DNS with PowerShell
 • 01. Introduction
 • 02. DNS and Name Resolution
 • 03. Basics of DNS
 • 04. DNS Hierarchy
 • 05. How DNS Queries Work
 • 06. Demo- Testing Connections with DNS
 • 07. Demo- Resolving DNS Queries
 • 08. Demo- More DNS Queries and DNS Client Tasks
 • 09. Demo- Configuring DNS Server Settings
 • 10. Forwarding
 • 11. Demo- Configuring DNS Forwarders
 • 12. DNS Zones
 • 13. Demo- Configuring DNS Zones
 • 14. DNS Records - The Basics
 • 15. Demo- Working with DNS Records
 • 16. Summary

 • 06. Administering Active Directory
 • 01. Introduction
 • 02. What Is Active Directory-
 • 03. Active Directory Domain
 • 04. Demo- Adding a Domain Controller to a Domain
 • 05. Active Directory Tree
 • 06. Active Directory Site
 • 07. Active Directory Objects
 • 08. Distinguished Name
 • 09. Demo- Viewing AD Hierarchy
 • 10. Demo- Finding AD Objects
 • 11. User Accounts
 • 12. Demo- Gathering User Account Information
 • 13. Demo- Creating Users
 • 14. Demo- Modifying Users
 • 15. Demo- Working with Disabled & Locked Accounts
 • 16. Computer Accounts
 • 17. Active Directory Groups
 • 18. Demo- Working with AD Groups
 • 19. Summary

 • 07. Working with Group Policy
 • 01. Intro
 • 02. What Is Group Policy-
 • 03. Group Policy Targeting
 • 04. Demo- Reviewing Group Policy Settings
 • 05. Group Policy Processing
 • 06. Demo- Creating Group Policy Settings
 • 07. Demo- Linking Group Policy Settings
 • 08. Advanced Processing
 • 09. Demo- Group Policy in Action
 • 10. Demo- Deploying Desktop Backgrounds with Group Policy
 • 11. Summary

 • 08. Configuring File Services and Storage
 • 01. Introduction
 • 02. Storage
 • 03. Demo- Add Virtual Disks to Virtual Machine
 • 04. Basic Disk Volume
 • 05. File Systems
 • 06. Demo- View Disk Information and Creating Basic Volumes
 • 07. Dynamic Disks
 • 08. Demo- Convert Basic Disk to Mirrored Volume
 • 09. Storage Spaces
 • 10. Demo- Configure Storage Spaces
 • 11. File Services
 • 12. Demo- Viewing and Creating Shares
 • 13. NTFS Security
 • 14. Deny, Allow, and Applying Multiple Permissions
 • 15. Security Descriptor Description Language
 • 16. Demo- Managing File and Folder Permissions with Icacls
 • 17. Effective Permissions
 • 18. Summary

 • 09. Managing Print Services
 • 1. Introduction
 • 2. Windows Printer Model
 • 3. Printer Types
 • 4. Demo- Viewing Printer Information
 • 5. Demo- Adding Printers with PowerShell
 • 6. Printer Permissions
 • 7. Demo- Adding Permissions to Existing Printers
 • 8. Demo- Managing Printer Settings
 • 9. Summary

 • 10. Implementing Hyper-V and Virtual Machines
 • 01. Introduction
 • 02. Server Virtualization
 • 03. Hyper-V on Windows Server
 • 04. Hyper-V Installation Requirements
 • 05. Demo- Creating a Demo Virtual Machine in VMware Workstation
 • 06. Demo- Installing Hyper-V
 • 07. What Is a Virtual Machine-
 • 08. Demo- Creating a Virtual Machine
 • 09. Demo- Managing Existing Virtual Machines
 • 10. Demo- Managing Virtual Hardware
 • 11. Demo- Working with Virtual Machine Snapshots
 • 12. Summary

 • 11. Managing Internet Information Services
 • 01. Introduction
 • 02. How a Web Server Works
 • 03. Demo- Installing the Web Server Role and ASP.Net
 • 04. Types of Web-delivered Services
 • 05. Demo- Creating a New Default Web Page Using ASP.NET
 • 06. Demo- Creating a Website and Application Pool
 • 07. Bindings
 • 08. Demo- Create a New Website Using IP Address Binding
 • 09. Demo- Create a New Website Using Host Name Binding
 • 10. Secure Socket Layer (SSL)
 • 11. Demo- Setting up a Secured Website with SSL
 • 12. Demo- Exporting and Importing Certificates
 • 13. Summary

 • 12. Monitoring Performance and Troubleshooting
 • 01. Introduction
 • 02. Performance Monitoring
 • 03. Processor Counters
 • 04. Memory Counters
 • 05. Storage Counters
 • 06. Network Counters
 • 07. Demo- Viewing Available Performance Counters
 • 08. Demo- Viewing Information with WMI and CIM
 • 09. Event Logs
 • 10. Demo- Reviewing Event logs
 • 11. Troubleshooting in IT
 • 12. Demo- Troubleshooting Web Site Connectivity
 • 13. Summary

 • 13. Next Steps
 • 1. Introduction
 • 2. Level up with PowerShell
 • 3. Level up with Windows Server
 • 4. Move to the Cloud
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 4118
  حجم: 1649 مگابایت
  مدت زمان: 508 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید