در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Monitor and Troubleshoot Server Environments

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

How do you keep your Windows Server systems in tip-top shape on-premises and in the cloud? This course teaches you how to monitor and troubleshoot your servers in a Microsoft Azure hybrid cloud environment.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Monitor Windows Server Using Local Tools
 • 1. Overview
 • 2. Windows Server Event Logs
 • 3. Windows Server Performance Monitor
 • 4. Windows Server Resource Monitor
 • 5. Demo- Tour of Built-in Windows Server Troubleshooting Tools
 • 6. Demo- Work with Event Viewer
 • 7. Windows Admin Center and System Insights
 • 8. Demo- Investigate System Insights
 • 9. Summary

 • 3. Monitor Windows Server Using Azure Services
 • 01. Overview
 • 02. Azure VM Diagnostics Extension
 • 03. Log Analytics Agent
 • 04. Deploy Log Analytics Agent
 • 05. Azure Alerts
 • 06. Azure Monitor VM Insights
 • 07. Demo- Configure Log Analytics Workspace
 • 08. Demo- Implement KQL Queries
 • 09. Demo- Define Log Search Alerts
 • 10. Summary

 • 4. Troubleshoot Windows Server Hybrid Networking
 • 01. Overview
 • 02. Troubleshoot IP Configuration and Routing Issues
 • 03. Hybrid Cloud Network Topology
 • 04. Azure VM NIC Effective Routes
 • 05. Network Watcher
 • 06. Azure Wire Server
 • 07. Troubleshoot DHCP and DNS Issues
 • 08. Demo- Troubleshoot Local Network Issues
 • 09. Demo- Troubleshoot Azure Network Issues
 • 10. Demo- Work with Azure Network Watcher
 • 11. Summary

 • 5. Troubleshoot Windows Server VM Deployment Failures
 • 1. Overview
 • 2. Troubleshoot Azure VM Deployment Failures
 • 3. Troubleshoot Azure VM Boot Failures
 • 4. Troubleshoot Azure VM Performance Issues
 • 5. Demo- Tour Azure VM Troubleshooting Tools
 • 6. Demo- Troubleshoot with Serial Console
 • 7. Demo- Troubleshoot with Azure VM Insights
 • 8. Summary

 • 6. Troubleshoot Windows Server VM Connection Issues
 • 1. Overview
 • 2. Troubleshoot Azure VM Extension Issues
 • 3. Troubleshoot Azure VM Disk Encryption Issues
 • 4. Troubleshoot Azure Disk Encryption
 • 5. Troubleshoot Azure VM Connection Issues
 • 6. Demo- Work with Azure Disk Encryption
 • 7. Demo- At-rest Encryption for Azure VMs
 • 8. Demo- Troubleshoot with Network Watcher
 • 9. Summary

 • 7. Troubleshoot Active Directory
 • 1. Overview
 • 2. Active Directory Recycle Bin
 • 3. Directory Services Restore Mode
 • 4. Restartable AD DS
 • 5. Demo- Recover Deleted AD Objects
 • 6. Demo- Implementing Restartable AD DS in Windows Server
 • 7. Demo- Using DSRM in Windows Server
 • 8. Demo- Troubleshooting AD DS Replication
 • 9. Summary