وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Windows Server 2022 Administration

سرفصل های دوره

Managing Windows Server, Active Directory, Group Policy, DNS, DHCP, Print Server, File Server, and more.


1. Windows Server 2022 Administration
 • 1. Introduction
 • 2. IMPORTANT Udemy Player Settings
 • 3. Playback Speed
 • 4. Course Outline
 • 5. Microsoft Azure
 • 6.1 Windows-Server-2022-Courseware.pdf
 • 6.2 Windows-Server-2022-Notes-Courseware.pdf
 • 6. Course Materials

 • 2. Module 1 Introducing Windows Server 2022
 • 1. Introducing Windows Server 2022
 • 2. Lesson 1
 • 3. Windows Server Editions
 • 4. Windows Server 2022 Azure Edition Features
 • 5. Course note about Azure topics
 • 6. Demo Windows Server 2022 Azure Edition
 • 7. Hardware Requirements
 • 8. Demo Microsoft Lifecycle Website
 • 9. Deployment Options
 • 10. Demo Creating a New VM
 • 11. Demo Installing Windows Server 2022
 • 12. Course IP addressing design
 • 13. Demo Post-Installation Tasks
 • 14. Servicing Channels
 • 15. Licensing
 • 16. Activation
 • 17. Demo Volume Activation Services
 • 18. Demo Software Licensing Manager (SLMGR.VBS)
 • 19. Lesson 2
 • 20. Server Core
 • 21. Demo Server Core Installation
 • 22. (Optional) Demo Installing RTS-SVR1

 • 3. Module 2 Active Directory Domain Services on Windows Server 2022
 • 1. Active Directory Domain Services on Windows Server 2022
 • 2. Lesson 1
 • 3. Workgroup vs Domain
 • 4. Workgroup vs Domain (non-technical concept)
 • 5. Demo Verify Workgroup or Domain membership
 • 6. Active Directory Domain Services Terms
 • 7. Active Directory Domain Services Objects
 • 8. Active Directory Domain Services IP configuration example
 • 9. Demo Active Directory Domain Services Installation
 • 10. Demo Users and Groups
 • 11. Demo Joining a Desktop Experience Server to the Domain
 • 12. Demo Joining a Core Server to the Domain
 • 13. Organizational Units and Containers
 • 14. Demo Organizational Units and Containers
 • 15. Domain Controllers
 • 16. Demo NTDS, SYSVOL, and Logs
 • 17. Global Catalog Servers
 • 18. Demo Global Catalog Servers
 • 19. Lesson 2
 • 20. Group Policy Objects (GPO)
 • 21. Demo Folder Redirection using Group Policy
 • 22. Default Policies
 • 23. Demo Default Policies
 • 24. Group Policy Preferences
 • 25. Group Policy Processing Order
 • 26. Demo Group Policy Processing Order
 • 27. Altering Group Policy Processing Order
 • 28. Demo Group Policy Filtering
 • 29. GPUPDATE
 • 30. GPRESULT
 • 31. Lesson 3
 • 32. Understanding Active Directory Sites and Group Policy Relationships
 • 33. Least Privilege Administration
 • 34. Demo Least Privilege Administration
 • 35. Delegated Privileges
 • 36. Demo Delegation
 • 37. Jump Server
 • 38. Admin Center
 • 39. Demo Admin Center
 • 40. Server Manager
 • 41. Demo Server Manager
 • 42. Remote Server Administration Tools
 • 43. Powershell (part 1)
 • 44. Powershell (part 2)
 • 45. Demo Active Directory Administrative Center (ADAC)
 • 46. Demo ChatGPT to create Powershell scripts

 • 4. Module 3 Managing DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • 1. Managing DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • 2. Lesson 1
 • 3. Overview of DHCP
 • 4. Wireshark Capture
 • 5. Demo Set Virtual Switch to Private
 • 6. Install and Configure DHCP
 • 7. Scope and Authorization
 • 8. Demo Installing DHCP
 • 9. Demo Scope and Authorization
 • 10. DHCP High Availability
 • 11. Demo DHCP High Availability

 • 5. Module 4 Managing DNS (Domain Naming Service)
 • 1. Managing DNS (Domain Naming Service)
 • 2. Lesson 1
 • 3. DNS Components
 • 4. DNS Resolution Process
 • 5. DNS Records
 • 6. Demo DNS Records
 • 7. DNS Zones
 • 8. Demo DNS Installation
 • 9. DNS Zones Diagram
 • 10. Demo Primary and Secondary
 • 11. Demo Active Directory Integrated
 • 12. Demo Reverse Lookup Zone
 • 13. DNS Forwarding and Root Hints
 • 14. Demo DNS Forwarding and Root Hints

 • 6. Module 5 Managing File Servers and Storage
 • 1. Managing File Servers and Storage
 • 2. Lesson 1
 • 3. File System Overview
 • 4. NTFS Permission Overview
 • 5. NTFS Permission Diagram
 • 6. Share Permission
 • 7. Demo NTFS and Share Permission
 • 8. Demo NTFS Deny Permission
 • 9. Demo Advanced Permission
 • 10. Demo NTFS Inheritance
 • 11. File Server Resource Manager (FSRM)
 • 12. Demo Installing FSRM
 • 13. Demo Quota Template
 • 14. Demo File Screen
 • 15. Lesson 2
 • 16. Basic and Dynamic Disks
 • 17. Demo RAID
 • 18. Demo Virtual Hard Disk (VHDX)
 • 19. Lesson 3
 • 20. Storage Pool
 • 21. Demo Storage Pool
 • 22. Lesson 4
 • 23. Data Deduplication Overview
 • 24. Deduplication Process
 • 25. Plan and Deploy Data Deduplication
 • 26. Demo Data Deduplication
 • 27. Data Deduplication Backup
 • 28. Lesson 5
 • 29. DFS Namespace
 • 30. DFS Replication
 • 31. Demo DFS Namespace
 • 32. Demo DFS Replication

 • 7. Module 6 Implementing Hyper-V Virtualization
 • 1. Implementing Hyper-V Virtualization
 • 2. Lesson 1
 • 3. Hyper-V Overview
 • 4. Exploring Hyper-V Manager
 • 5. Hyper-V Best Practices
 • 6. Nested Virtualization
 • 7. Demo Hyper-V Install and Nested Virtualization
 • 8. Demo Hyper-V Host Settings
 • 9. Lesson 2
 • 10. Virtual Machine Generations
 • 11. Note about the course Virtual Machines
 • 12. Demo Creating a New Virtual Machine
 • 13. Demo Virtual Machine Settings
 • 14. Demo Virtual Machine Operating System Installation
 • 15. Storage Types and Formats
 • 16. Demo Managing a Virtual Hard Disk (VHDX)
 • 17. Demo Differencing Disks
 • 18. Understanding Virutal Switch Types
 • 19. Demo Virtual Switch Configurations
 • 20. Virutal Machine State and Checkpoints
 • 21. Demo Checkpoints
 • 22. Import and Export Virtual Machines

 • 8. Module 7 Implementing Windows Print Server
 • 1. Implementing Windows Print Server
 • 2. Lesson 1
 • 3. Exploring Windows Print Servers
 • 4. How a Print Server works
 • 5. Windows Print Server Best Practices
 • 6. Type 3 vs Type 4 Printers
 • 7. Demo Adding a Printer Feature
 • 8. Understanding Print Permissions
 • 9. Demo Printer Settings and Premissions
 • 10. Understanding Printer Pooling
 • 11. Demo Printer Pooling
 • 12. Understanding Printer Priority
 • 13. Demo Printer Priority
 • 14. Demo Print Management Administrative Tool
 • 15. Demo Export and Import Printers and Settings

 • 9. Module 8 Disaster Recovery on Windows Server 2022
 • 1. Disaster Recovery on Windows Server 2022
 • 2. Lesson 1
 • 3. Overview of Windows Server Backup
 • 4. Overview of Azure backup
 • 5. Backup Hyper-V Virtual Machines
 • 6. Demo Install and Configure Windows Server Backup
 • 7. Demo Recovery of Data and Virtual Machines

 • 10. Module 9 Implementing WSUS on Windows Server 2022
 • 1. Implementing WSUS on Windows Server 2022
 • 2. Lesson 1
 • 3. Understanding WSUS
 • 4. WSUS Requirements
 • 5. WSUS Deployment Options
 • 6. Demo WSUS Installation
 • 7. Demo Integrating WSUS with Group Policy
 • 8. Demo WSUS Configuration

 • 11. Module 10 Implementing Remote Access on Windows Server 2022
 • 1. Implementing Remote Access on Windows Server 2022
 • 2. Lesson 1
 • 3. VPN Scenarios
 • 4. Understanding Tunneling Protocols
 • 5. Understanding Authentication Protocols
 • 6. Demo Installing and Configuring Remote Access
 • 7. Demo VPN Client

 • 12. Module 11 Managing SAN Storage and Failover Clustering
 • 1. Managing SAN Storage and Failover Clustering
 • 2. Lesson 1
 • 3. Understanding an iSCSI Storage Area Network (SAN)
 • 4. Demo iSCSI SAN
 • 5. Lesson 2
 • 6. Understanding Failover Clustering
 • 7. Failover Cluster Components
 • 8. Understanding a Cluster Quorum
 • 9. Lesson 3
 • 10. Create a Failover Cluster
 • 11. Demo Create a Failover Cluster

 • 13. Module 12 Performance Monitoring in Windows Server 2022
 • 1. Performance Monitoring in Windows Server 2022
 • 2. Lesson 1
 • 3. Task Manager
 • 4. Demo Task Manager
 • 5. Resource Monitor
 • 6. Demo Resource Monitor
 • 7. Performance Monitor
 • 8. Demo Performance Monitor
 • 9. Reliability Monitor
 • 10. Demo Reliability Monitor
 • 11. Event Viewer
 • 12. Demo Event Viewer

 • 14. Microsoft Azure Introduction
 • 1. (Optional) Demo Creating an Azure trial subscription
 • 2. Azure Overview
 • 3. What is Azure
 • 4. Understanding Microsoft Entra ID
 • 5. Microsoft Entra ID versus Active Directory Domain Services (AD DS)
 • 6. Demo Create a new user in Microsoft Entra ID
 • 7. Demo Sign-in with new user
 • 8. Demo Add an Enterprise app in Azure
 • 9. What is Microsoft Entra Connect
 • 10. Demo Microsoft Entra Connect
 • 11. Demo Azure File Share
 • 12. Demo Azure Virtual Machine
 • 13. Thanks for attending
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29430
  حجم: 8346 مگابایت
  مدت زمان: 1360 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید