در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows 10 Internals – Threads, Memory and Security

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Recent versions of Windows 8.x and 10 have a number of enhancements and new features as they relate to threads and scheduling, memory management, and security. This course continues exploring recent Windows versions as it relates to these topics.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Threads and Scheduling
 • 01. Introduction
 • 02. Thread Quick Review
 • 03. Thread Name
 • 04. Demo- Thread Name
 • 05. Scheduling Basics
 • 06. Demo- Scheduling Basics
 • 07. Scheduling Enhancements
 • 08. CPU Sets
 • 09. Demo- CPU Sets
 • 10. Shared Ready Queues
 • 11. Demo- Shared Ready Queues
 • 12. Scheduling Group
 • 13. Direct Switch
 • 14. Other Enhancements
 • 15. Summary

 • 3. Memory Management- Fundamentals
 • 1. Introduction
 • 2. Memory Management Overview
 • 3. Page States
 • 4. Memory Terminology
 • 5. Demo- Memory Terminology
 • 6. Summary

 • 4. Memory Management- Advanced Features
 • 01. Introduction
 • 02. Reserved Memory Cost
 • 03. Demo- Reserved Memory
 • 04. ASLR
 • 05. Demo- ASLR
 • 06. Defeating ASLR
 • 07. Pages in Physical Memory
 • 08. Demo- Pages in Physical Memory
 • 09. Memory Compression
 • 10. Demo- Memory Compression
 • 11. Memory Enclaves
 • 12. Summary

 • 5. Security- Fundamentals
 • 01. Introduction
 • 02. Windows Security Features
 • 03. Security Components
 • 04. Demo- Sam Database
 • 05. Credential Providers
 • 06. Logon Sequence
 • 07. Protecting Objects
 • 08. Security Identifiers
 • 09. Access Tokens
 • 10. Demo- Access Tokens
 • 11. Privileges
 • 12. Demo- Privileges
 • 13. Security Descriptors
 • 14. Demo- Security Descriptor
 • 15. Access Checks
 • 16. Summary

 • 6. Security- Advanced Features
 • 01. Introduction
 • 02. Virtualization Based Security
 • 03. Slat
 • 04. Features Vbs
 • 05. Demo- Virtualization Based Security
 • 06. User Access Control
 • 07. Demo- User Access Control
 • 08. Virtualization
 • 09. Demo- Virtualization
 • 10. Administrator Approval Mode
 • 11. Running Elevated
 • 12. Demo- Running Elevated
 • 13. Elevation
 • 14. Integrity Levels
 • 15. Demo- Integrity Levels
 • 16. User Interface Privilege Isolation
 • 17. App Containers
 • 18. Demo- App Containers
 • 19. Control Flow Guard
 • 20. Cfg Bitmaps
 • 21. Demo- Control Flow Guard
 • 22. Process Mitigations
 • 23. Demo- Process Mitigations
 • 24. Summary