وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

VSD – TCL programming – From novice to expert – Part 2

سرفصل های دوره

The Conclusion


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Introduction to Yosys synthesis tool usage
 • 1. Example of a memory module RTL description
 • 2. Memory functionality and Synthesis using Yosys
 • 3. Components and Gate level netlist description of Snthesized memory
 • 4. Memory Write operation discussed in detail
 • 5. Memory Read operation and TCL scripting agenda

 • 3. Hierarchy check and error handling script creation for Yosys
 • 1. Script to do hierarchy check
 • 2. Demo for hierarchy check script generation
 • 3. Demo for error handling concept in hierarchy check
 • 4. Error handling script for hierarchy check
 • 5. Demo for error handling script

 • 4. Synthesis main file scripting and output file editing
 • 1. Synthesis script creation and demo
 • 2. Need and script to edit yosys output netlist
 • 3. Demo to edit output netlist and Introduction to procs

 • 5. World of Procs
 • 1. Redirect stdout proc and demo of TCL array command
 • 2. set multi cpu usage proc
 • 3. Demo for set multi cpu usage proc
 • 4. read lib and read verilog proc demo

 • 6. read sdc proc - interpret clock generation constraints
 • 1. Read SDC file and replace square brackets by null
 • 2. Evaluate clock period and clock port name from processed SDC
 • 3. Evaluate duty cycle and create clock in opentimer format
 • 4. Demo to convert constraints from SDC format to opentimer format

 • 7. read sdc proc - interpret IO delays and transition constraints
 • 1. Grep clock latency and port name from SDC file
 • 2. Convert set clock latency SDC to opentimer format
 • 3. Demo to convert set clock latency in SDC to arrival time in opentimer
 • 4. Script and demo convert transition and input delay to opentimer format
 • 5. Script and demo to convert output SDC constraints to opentimer format

 • 8. Process bussed ports and configuration file creation
 • 1. Script to expand bussed input ports for arrival time constraints
 • 2. Script and demo to convert all bussed constraints to bit-blasted
 • 3. Opentimer configuration file creation

 • 9. Quality of results (QOR) generation algorithm
 • 1. Script to obtain STA runtime
 • 2. Script to obtain WNS and FEP for reg2out violations
 • 3. Script and demo for instance count, WNS and FEP for setup and hold
 • 4. Script and demo for report formatting

 • 10. Conclusion
 • 1.1 vsdsynth.tar.zip
 • 1. Conclusion and acknowledgements
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18492
  حجم: 795 مگابایت
  مدت زمان: 302 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید