در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Using the Microsoft Graph PowerShell SDK

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you how to use the Microsoft Graph PowerShell SDK for managing a Microsoft 365 Tenant.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Understanding the Microsoft Graph PowerShell SDK
 • 1. Agenda
 • 2. What Is the Microsoft Graph PowerShell SDK-
 • 3. Why Use the Microsoft Graph PowerShell SDK-
 • 4. Installing the Microsoft Graph PowerShell SDK
 • 5. Demo- Install the Microsoft Graph PowerShell SDK
 • 6. Navigating Microsoft Graph PowerShell SDK Commands
 • 7. Demo- How to Navigate Microsoft Graph PowerShell SDK Commands
 • 8. Summary

 • 3. Connecting to Microsoft 365 Using the Graph PowerShell SDK
 • 1. Agenda
 • 2. How to Connect to Microsoft 365
 • 3. Demo- Connect to Microsoft 365
 • 4. Using Scopes When Connecting
 • 5. Modifying an Existing Connection
 • 6. Demo- Find Permissions for Specific Objects and Connect to Microsoft 365
 • 7. Connecting Using an Azure App Registration
 • 8. Demo- Connecting Using an Azure App Registration
 • 9. Summary

 • 4. Managing Users and Groups
 • 01. Agenda
 • 02. How to Connect to Microsoft 365 for User Management
 • 03. Demo- Connect to Microsoft 365 for User Management
 • 04. Creating, Updating, and Deleting Users
 • 05. Demo- Managing Users
 • 06. How to Connect to Microsoft 365 for Group Management
 • 07. Demo- Connect to Microsoft 365 for Group Management
 • 08. Creating, Updating, and Deleting Groups
 • 09. Demo- Create and Update a Group
 • 10. Demo- Update Group Memberships and Delete a Group
 • 11. Summary

 • 5. Performing Tasks
 • 01. Agenda
 • 02. Configuring Connection Scopes
 • 03. Demo- Connect to Microsoft 365 to Manage Exchange Online, SharePoint Online, and Microsoft Teams
 • 04. Performing Tasks within Exchange Online
 • 05. Demo- Basic Mail Management
 • 06. Demo- Basic Calendar Management
 • 07. Performing Tasks within SharePoint Online
 • 08. Demo- Working with Files
 • 09. Demo- Working with Sites
 • 10. Performing Tasks within Microsoft Teams
 • 11. Demo- Managing a Microsoft Team
 • 12. Demo- Manage Team Channels and Members
 • 13. Summary

 • 6. Converting Existing PowerShell Scripts
 • 1. Agenda
 • 2. Understanding the Microsoft Graph PowerShell Module
 • 3. Remapping Existing Commands
 • 4. Demo- Remapping Existing Commands to Microsoft Graph PowerShell SDK Commands
 • 5. Demo- Remapping Commands for Group Membership and an Azure AD Application
 • 6. Updating an Existing PowerShell Script
 • 7. Demo- Update an Existing PowerShell Script to Use the Microsoft Graph PowerShell SDK Part 1
 • 8. Demo- Update an Existing PowerShell Script to Use the Microsoft Graph PowerShell SDK Part 2
 • 9. Summary