وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Upwork Hiring Process – How to Hire GREAT Virtual Assistants

سرفصل های دوره

A ZERO to HERO Upwork Hiring Guide for Selecting, Interviewing, and Hiring AMAZING VA's – Even WITHOUT Prior Experience.


1. WELCOME To The Upwork Hiring Course!
 • 1. WELCOME! (START HERE).html
 • 2. Overview of the Upwork Platform
 • 3. A Fast Reminder

 • 2. Crafting Descriptions That Lure Top VAs
 • 1. IMPORTANT - Please Read - Section Structure (What to Expect).html
 • 2. The Importance of a Clear Job Description
 • 3. Responsibilities and Duties
 • 4. Skills & Qualifications
 • 5. Tips to Attract Top Virtual Assistants
 • 6. Creating a Job Posting
 • 7. FAQs about Crafting Descriptions That Lure Top VAs.html
 • 8. How You Can Take Action Crafting Descriptions That Lure Top VAs.html

 • 3. Advanced Candidate Hunting
 • 1. Candidate Hunting Basics - (For Beginners)
 • 2. Tactics to Zero in on Top Virtual Assistant Talent
 • 3. Advanced Strategies for Sifting Through VA Candidates
 • 4. Finding Great Candidates
 • 5. FAQs about Advanced Candidate Hunting.html
 • 6. How You Can Take Action Advanced Candidate Hunting.html

 • 4. Virtual Interview Steps for Success
 • 1.1 Action Plan Expert Tips to Spot Genuine Talent on Upwork.pdf
 • 1.2 FAQ Expert Tips to Spot Genuine Talent on Upwork.pdf
 • 1. Expert Tips to Spot Genuine Talent on Upwork
 • 2. Planning and Structuring Virtual Interviews
 • 3. Key Questions to Ask and What to Listen For
 • 4. Interpreting Non-Verbal Cues in Virtual VA Interviews
 • 5. Evaluating Each VA Interview
 • 6. Advanced Tactics for Effective Online Interviews
 • 7. Reviewing VAs Active Gigs
 • 8.1 Virtual Assistant Interview Review Sheet.xlsx
 • 8. Evaluating Each Interview - DOWNLOAD SPREADSHEET.html
 • 9. FAQs about Virtual Interview Steps for Success.html
 • 10. How You Can Take Action Virtual Interview Steps for Success.html

 • 5. Red Flag Navigator
 • 1. Identifying Red Flags in VA Candidates
 • 2. Avoid Common Pitfalls in VA Selection
 • 3. Tips for a Safer VA Hiring Process
 • 4. Techniques for Uncovering Hidden Issues in VA Profiles
 • 5. FAQs about Red Flags in VAs.html
 • 6. How You Can Take Action Red Flags in VAs.html

 • 6. Negotiation Ninja-Like Moves
 • 1.1 Action Plan Understanding the Upwork Contract System.pdf
 • 1.2 FAQ Understanding the Upwork Contract System.pdf
 • 1. Understanding the Upwork Contract System
 • 2.1 Action Plan Crafting Agreements for You and Your VA on Upwork.pdf
 • 2.2 FAQ Crafting Agreements That Benefit You and Your VA on Upwork.pdf
 • 2. Crafting Agreements That Benefit You and Your VA
 • 3. Tips for Setting Clear Expectations with VAs
 • 4. Avoiding Common Pitfalls in Contract Negotiation
 • 5. Advanced Techniques in VA Contract Negotiation.html
 • 6. FAQs for Negotiation with VAs.html
 • 7. How You Can Take Action Negotiation with VAs.html

 • 7. Onboarding Excellence
 • 1. Laying the Groundwork for VA Success from Day One
 • 2. Leading Your VA to Success
 • 3. Practices That Foster VA Engagement and Loyalty
 • 4. Advanced VA Onboarding Techniques
 • 5. How I Prepare for a New VA
 • 6. FAQs for Onboarding Excellence.html
 • 7. How You Can Take Action Onboarding Excellence.html

 • 8. Performance Management Hacks
 • 1. Management Tips for VAs
 • 2. FAQs For Performance Management Hacks.html
 • 3. How You Can Take Action Performance Management Hacks.html

 • 9. Navigating Challenges & Disagreements
 • 1. Proactive Steps to Avoid VA Misunderstandings
 • 2. Effective VA Conflict Resolution Strategies
 • 3. Creating a Positive Work Environment Remotely
 • 4. Advanced Strategies to Handle Challenges & Disagreements
 • 5. Handling Challenges - Real Life Example
 • 6. FAQs for Navigating Challenges & Disagreements.html
 • 7. How You Can Take Action Navigating Challenges & Disagreements.html

 • 10. Long-Term Relationship Building with VAs
 • 1. Crafting Lasting Relationships with Your VAs
 • 2. Creating a Motivating Environment for Your VA
 • 3. Cultivating Trust and Mutual Respect
 • 4. Advanced VA Relationship Building Tips.html
 • 5. FAQs for Long-Term Relationship Building with VAs.html
 • 6. How Can You Take Action Long-Term Relationship Building with VAs.html

 • 11. Continuous Improvement & Evaluation
 • 1. Metrics to Evaluate the Success of Your Hiring Process
 • 2. Setting Up Your Evaluation Framework
 • 3. Gathering Feedback and Reflecting on Lessons Learned
 • 4. Effective Feedback & Recognition
 • 5. Refining Your Strategies for Future Success
 • 6. FAQs for Continuous Improvement & Evaluation.html
 • 7. How You Can Take Action Continuous Improvement & Evaluation.html

 • 12. Additional Content
 • 1.1 Upwork Mastery Blueprint In-depth Guide to Master Hiring Virtual Assistants on Upwork.pdf
 • 1. Upwork Blueprint Mastery eBook Guide - DOWNLOAD HERE.html
 • 2. Final Thoughts.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34821
  حجم: 1016 مگابایت
  مدت زمان: 203 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید