وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unreal Engine 5 Third Person Game & Stylized Environment

سرفصل های دوره

Master Game Design: UE5 Stylized Environment & Third-Person Blueprint Course


1 - Introduction Resource Pack
 • 1 - Introduction RESOURCE PACK
 • 1 - ResourcePack.zip

 • 2 - An Introduction to Unreal Engine 5
 • 2 - Lesson 1 Introduction to Unreal Engine 5
 • 3 - Lesson 2 Mastering the UE5 Viewport Controls
 • 4 - Lesson 3 Setting Up the UE5 Water Plugin for Oceans
 • 5 - Lesson 4 Crafting Detailed Islands and Water in UE5
 • 6 - Lesson 5 Greybox Design Fundamentals

 • 3 - Advancing with Greybox and Layout Design
 • 7 - Lesson 6 Importing Greybox into UE5
 • 8 - Lesson 7 Game Map Layout and Design
 • 9 - Lesson 8 Perfecting Ocean Wave Depth Transition
 • 10 - Lesson 9 Managing SubLevels in UE5
 • 11 - Lesson 10 Importing Assets into UE5 Maps

 • 4 - Sky and Architectural Elements
 • 12 - Lesson 11 Intro to Skyboxes Materials
 • 13 - Lesson 12 Crafting a Stylized Skybox
 • 14 - Lesson 13 Building a Harbour in UE5
 • 15 - Lesson 14 Designing Peer Platforms
 • 16 - Lesson 15 Constructing Wooden Harbour Sections

 • 5 - Harbor Expansions Mesh Edits
 • 17 - Lesson 16 Expanding the Wooden Harbor in UE5
 • 18 - Lesson 17 Beveling Mesh Edges for Platforms
 • 19 - Lesson 18 Detailed Harbour Construction
 • 20 - Lesson 19 Enhancing Your First 3D Building
 • 21 - Lesson 20 Developing the Harbor Market in a Stylized Setting

 • 6 - Mastering Boat Physics and Blueprints
 • 22 - Lesson 21 Basics of Buoyancy Templates Blueprints
 • 23 - Lesson 22 RealTime Physics for Boats
 • 24 - Lesson 23 Resolving Boat Buoyancy Issues
 • 25 - Lesson 24 UE5 Physics Problem Solving
 • 26 - Lesson 25 Customizing Buildings for Level Design

 • 7 - Expanding the Cityscape
 • 27 - Lesson 26 Modular Luxury Apartment Setup in UE5
 • 28 - Lesson 27 Organizing Luxury Structures within UE5
 • 29 - Lesson 28 Cubical Designs for Modular Units
 • 30 - Lesson 29 Detailing the Clock Tower
 • 31 - Lesson 30 Preparing Bell Animation and Settings

 • 8 - Mansion and Restaurants in UE5
 • 32 - Lesson 31 Designing the Mansion Section
 • 33 - Lesson 32 Initiating Restaurant Design
 • 34 - Lesson 33 Crafting a Restaurant Balcony
 • 35 - Lesson 34 Designing Arches Pathways
 • 36 - Lesson 35 Constructing Hut Hangars

 • 9 - Building 3D Slum Scene
 • 37 - Lesson 36 Modular 3D Slum Design Basics
 • 38 - Lesson 37 Variations in 3D Environment Modular Pieces
 • 39 - Lesson 38 Building Blocks for Your UE5 Scene
 • 40 - Lesson 39 Optimizing Modular Designs
 • 41 - Lesson 40 Assembling the 3D Slum from Modular Parts

 • 10 - Refinement and Environment Texturing
 • 42 - Lesson 41 Refining Slum Modular Components
 • 43 - Lesson 42 Custom Collision for Stairs
 • 44 - Lesson 43 Curved Staircase Design in 3D
 • 45 - Lesson 44 Crafting Grand Archway Entrances
 • 46 - Lesson 45 Designing Urban Alleyways in UE5

 • 11 - Mansion Design and Props
 • 47 - Lesson 46 Structuring a City Mansion
 • 48 - Lesson 47 Adding Detail to Existing Buildings
 • 49 - Lesson 48 Final Structure Touchups
 • 50 - Lesson 49 Incorporating Gameplay into Level Design

 • 12 - UE5 Prefabs and Asset Collections
 • 51 - Lesson 50 Blueprint Prefab Collections in UE5
 • 52 - Lesson 51 Prefab Asset Collection Design
 • 53 - Lesson 52 Managing Prop Blockades Invisible Barriers
 • 54 - Lesson 53 Prefab Placement within UE5
 • 55 - Lesson 54 Prop Placement for 3D Platform Gameplay

 • 13 - Scene Populations and Landscape Techniques
 • 56 - Lesson 55 Stylizing Quixel Textures in UE5
 • 57 - Lesson 56 Setting Up Landscape Materials in UE52
 • 58 - Lesson 57 Texturing Cityscapes in Landscape Mode
 • 59 - Lesson 58 Terrain Sculpting in UE5

 • 14 - Further Techniques in Landscape UE5 Foliage
 • 60 - Lesson 59 Introduction to Foliage in UE5
 • 61 - Lesson 60 Creating Lush Foliage for Your Scene
 • 62 - Lesson 61 Urban Vegetation Essentials
 • 63 - Lesson 62 Crafting Custom Quest Meshes

 • 15 - Stylized Foliage in UE5 Egyptian Town
 • 64 - Lesson 63 Populating Your Scene with Props
 • 65 - Lesson 64 Incorporating City Plants into Your Scene

 • 16 - Blueprint Coding Props Quests and Game Mechanics
 • 66 - Lesson 65 Analyzing Systems and Node Fundamentals
 • 67 - Lesson 66 Designing Game Maps and Player Spawn Mechanics

 • 17 - Implementing Characters and Inventory System
 • 68 - Lesson 67 Implementing Gideon Character from Epic Games
 • 69 - Lesson 68 Crafting the Inventory Widget and Structuring Items
 • 70 - Lesson 69 Designing the PickupItem Blueprint and Its Widget
 • 71 - Lesson 70 Setting Pickup Widget Behavior and Rules

 • 18 - Advanced Unreal Engine 5 Inventory Mechanics
 • 72 - Lesson 71 Comprehensive Item Detection System
 • 73 - Lesson 72 Streamlining Item Pickup Logic and Physics
 • 74 - Lesson 73 Displaying Items PostPickup in the Inventory
 • 75 - Lesson 74 Implementing Item Drop Logic and Visualization

 • 19 - Building Dynamic Entry Points
 • 76 - Lesson 75 Designing a RemoteControlled Gate Blueprint
 • 77 - Lesson 76 Delving into Door Mechanics Foundations and Challenges
 • 78 - Lesson 77 Animating Door Actions Open and Close
 • 79 - Lesson 78 Enhancing Door Interactivity Jiggle Effect and Widgets

 • 20 - UE5 Door Mechanics Unlock Blueprint Setup
 • 80 - Lesson 79 Setting Door Item Requirements and Unlock Mechanics
 • 81 - Lesson 80 Advanced Door Features Widget Side Detection

 • 21 - Building the Quest System Foundations
 • 82 - Lesson 81 Crafting the Quest Giver Blueprint Structure and Intro
 • 83 - Lesson 82 Setting up the Quest Text Widget Architecture
 • 84 - Lesson 83 Implementing the Typewriter Text Effect for Quests

 • 22 - Refining the Quest Experience
 • 85 - Lesson 84 Orchestrating Quest Messages and Animating Widgets
 • 86 - Lesson 85 Integrating the Widget with the Quest Giver Blueprint
 • 87 - Lesson 86 Completing Initial Quest Events and Feedback Loops

 • 23 - Advanced Quest Mechanics and Debugging
 • 88 - Lesson 87 Crafting the Quest Interaction Sequence
 • 89 - Lesson 88 Checking Quest Items and Initial System Tests
 • 90 - Lesson 89 Debugging and Resolving Quest System Bugs

 • 24 - Game User Interface and Interactivity
 • 91 - Lesson 90 Introducing and Designing the Tutorial Widget
 • 92 - Lesson 91 Creating Camera Change Triggers Challenges and Iterations
 • 93 - Lesson 92 Developing an Explosive Artillery Trigger Blueprint

 • 25 - Integrating Advanced Features in UE5
 • 94 - Lesson 93 UE5 Code Implementation To 3D Environment Part 1
 • 95 - Lesson 94 UE5 Code Implementation To 3D Environment Part 2

 • 26 - Final Touches to the Game Experience
 • 96 - Lesson 95 Adding an ingame Cinematic
 • 97 - lesson 96 Creating a menu to start the game
 • 98 - Lesson 97 Adding UI Images
 • 99 - Lesson 98 The Ringing of the bell
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35027
  حجم: 20141 مگابایت
  مدت زمان: 1165 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید