وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unreal Engine 5 Blueprints: Multiplayer Shooter (FPS) (2023)

سرفصل های دوره

Create a complete multiplayer first-person shooter from scratch using Unreal Engine 5 Blueprints.


01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 002 Downloading Unreal Engine 5
 • 003 Creating a New Project
 • 004 Unreal Engine 5 Overview

 • 02 - Environment Creation
 • 001 Game Introduction
 • 002 Creating a New Map
 • 003 Importing Environment Assets
 • 004 Designing the Environment
 • 005 Post Process Volume
 • 006 Lighting the Environment
 • 007 Environment Optimization Tips

 • 03 - Player Movement
 • 001 Importing the Characters
 • 002 Parent & Child Blueprint Classes
 • 003 Setting up the Character
 • 004 Game Mode & Player Controller
 • 005 Input Mapping Context
 • 006 Adding the Input Mapping Context
 • 007 Blueprint Interface
 • 008 Player Movement
 • 009 Importing the Player Animations
 • 010 Creating IK Rigs
 • 011 Creating an IK Retargeter
 • 012 Fixing the Hands
 • 013 Retargeting the Animations
 • 014 Introduction to Blend Spaces
 • 015 Unarmed Blend Spaces
 • 016 Introduction to Animation Blueprints
 • 017 Movement Speed & Direction
 • 018 Multiplayer Crouch Input
 • 019 Multiplayer Crouch Function
 • 020 Crouching Animation Blueprint
 • 021 Variable Replication
 • 022 Animation Smoothing
 • 023 Multiplayer Walk
 • 024 Walking Animation Blueprint
 • 025 Multiplayer Jump
 • 026 Jumping Animation Blueprint
 • 027 Introduction to Enumerations
 • 028 Switching Movement Variables to Enums
 • 029 Switching the Animation Transition Rules
 • 030 Fixing the Player Size
 • 031 Setting the Movement Speed

 • 04 - Player Aim
 • 001 Aim Offset Blend Space
 • 002 Preparing the Aim Offset Animations
 • 003 Adding Animation to the Aim Offset
 • 004 Calculating the Aim Direction
 • 005 Adding the Aim Offset
 • 006 Adding Player Camera to Head
 • 007 Hiding the Player Model Head
 • 008 Adding a Third Person Mesh
 • 009 Camera & FPS Smoothing

 • 05 - Player Movement Improvements
 • 001 Adjusting Movement Speed
 • 002 Adjusting Animation Speed
 • 003 Fixing the Camera Wall Clipping
 • 004 Fixing the Jumping Crouch
 • 005 Fixing the Remaining Crouch Bugs
 • 006 Preparing the Footsteps SFX
 • 007 Timer by Event
 • 008 Multicast Replication
 • 009 Footsteps SFX Conditions

 • 06 - Spawn System
 • 001 Placing the Spawn Points
 • 002 Storing Spawn Point Information
 • 003 Importing the UI Assets
 • 004 Importing a Custom Font
 • 005 Introduction to Widget Blueprints
 • 006 Displaying the Team Selection UI
 • 007 Dynamic UI Size for All Screen Sizes
 • 008 Designing the Team Selection UI
 • 009 Button Sound Effects
 • 010 How to Spawn Actors
 • 011 Player Spawn Location
 • 012 Game Mode Blueprint Interface
 • 013 Finishing the Team Selection Logic
 • 014 Spawning the Player
 • 015 Setting the Input Mode
 • 016 Placing a Spectator Camera

 • 07 - Pistol & Rifle Animations
 • 001 Pistol Blend Spaces
 • 002 Rifle Blend Spaces
 • 003 Pistol Aim Offsets
 • 004 Rifle Aim Offsets
 • 005 Blend Poses By Bool
 • 006 Blend Poses By Enum
 • 007 Pistol Animation Blueprint
 • 008 Rifle Animation Blueprint
 • 009 Finalizing the Animation Blueprint

 • 08 - Equipping & Dropping Weapon
 • 001 Importing the Weapon Assets
 • 002 Setting up the Weapon
 • 003 Enabling Physics
 • 004 Replicating Actors
 • 005 Weapon Overlap
 • 006 Setting the Weapon Type
 • 007 Checking if Player Has the Weapon
 • 008 Looting the Weapon
 • 009 Creating the Weapon Socket
 • 010 Creating the Remaining Sockets
 • 011 Attaching Weapon to Hand
 • 012 Attaching Weapons to Back
 • 013 Overlapping Two Weapons at Once
 • 014 Creating the Weapon Structure
 • 015 Creating the Weapon Data Table
 • 016 Using the Function Library
 • 017 Adding the Weapon Name
 • 018 Replacing the WeaponType Variable
 • 019 Drop Weapon Input Action
 • 020 Drop Weapon Logic
 • 021 Drop Weapon Rep Notify
 • 022 Resetting the Rep Notify Value
 • 023 Weapon Interaction Boolean
 • 024 Removing Interaction from Dropping Player
 • 025 Weapon Player Interaction Improvement
 • 026 Looting Weapon with Keyboard Key
 • 027 Setting the Equipped Item Type Correctly
 • 028 Fixing the Looting Accessed None Error
 • 029 Cleaning up the Code
 • 030 Fixing a Small Replication Issue

 • 09 - Weapon Switching
 • 001 Weapon Switching Input Actions
 • 002 Weapon Switching Logic
 • 003 Equip and Unequip Weapon RepNotify
 • 004 Equipping Secondary Weapon
 • 005 Creating Animation Montages
 • 006 Adjusting the Animation Blueprint
 • 007 Equip Animation Multicast
 • 008 Setting up the Weapon Display Widget
 • 009 Designing the Weapon Display UI
 • 010 Displaying the Weapon Display UI
 • 011 Coding the Weapon Display Functionality
 • 012 Adding Weapon Thumbnail to Structure
 • 013 Unequipped Weapon UI Opacity
 • 014 Adding Equip Sound Effects

 • 10 - Weapon Shooting
 • 001 Creating the Crosshair UI
 • 002 Displaying the Crosshair
 • 003 Adding Weapon Properties to Structure
 • 004 Shoot Weapon Input Action & Structure
 • 005 Creating the Weapon Shot Timer
 • 006 Line Trace By Channel
 • 007 Adjusting the Player Collision Settings
 • 008 Creating the Muzzle Flash Sockets
 • 009 Shooting VFX & SFX
 • 010 Preventing Shooting During Equip Anim
 • 011 Creating the Ammo UI
 • 012 Setting the Initial Weapon Ammo Amount
 • 013 Creating the Ammo UI Logic
 • 014 Update Ammo UI
 • 015 Hide Ammo UI
 • 016 Calculating Ammo
 • 017 Reload Weapon Animation
 • 018 Reload Weapon Functionality
 • 019 Shooting Conditions
 • 020 Reload Weapon With Keyboard Key
 • 021 Reload Weapon on Weapon Switching
 • 022 Adding Pistol Shooting
 • 023 Stopping Shoot VFX on Weapon Switching
 • 024 Shooting Animation
 • 025 Out of Ammo SFX
 • 026 Bullet Impact VFX & SFX
 • 027 Bullet Spread
 • 028 Placing the Weapons Correctly

 • 11 - Health, Armor & Damage
 • 001 Designing the Health & Armor UI
 • 002 Applying Damage
 • 003 Player Info Structure
 • 004 Player Info Data Table
 • 005 Setting the Base Health & Armor
 • 006 Health & Armor UI Functionality
 • 007 Updating the Health & Armor UI
 • 008 Dealing Damage to Health
 • 009 Dealing Damage to Armor
 • 010 Preventing Looting Multiple Rifles

 • 12 - Death & Respawn
 • 001 Death
 • 002 Drop Weapon When Dead
 • 003 Respawn
 • 004 Not Dead RepNotify
 • 005 Resetting Health on Respawn
 • 006 Preventing Team Damage

 • 13 - Team Score
 • 001 Designing the Score UI
 • 002 Designing the Team Win UI
 • 003 Score and Team Win UI Functionality
 • 004 Keeping Track of Alive Players
 • 005 Keeping Track of Dead Players
 • 006 Keeping Track of All Spawned Players
 • 007 Checking the Amount Of Living Players
 • 008 Team Win Announcement
 • 009 Adding the Team Score
 • 010 Respawning the Players

 • 14 - Game Improvements
 • 001 Adding Impulse on Weapon Drop
 • 002 Improving the Weapon Weight
 • 003 Removing Reload SFX on Weapon Drop
 • 004 Adding Team Announcement Win SFX
 • 005 Adding Enemy Hit Indicator
 • 006 Adding Ambience SFX
 • 007 Removing Mag When Reloading
 • 008 Fixing Reload Bug on Weapon Switching
 • 009 What Now
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29414
  حجم: 16649 مگابایت
  مدت زمان: 1199 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید