وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unity Mobile Game Development – Exterminator

سرفصل های دوره

Complete Game Development Series 03 - Advance Your Game Dev Jurney on Mobile with Unity and C#


1. Introduction and Setup
 • 1 Introduction-h264
 • 1.1 Please See the Project Repository.html
 • 2 02 Create The Project-h264
 • 3 03 Setup Unity Remotes With Ios-h264
 • 4 04 Setup Unity Remote With Android-h264
 • 5 05 Collect Assets-h264
 • 6 06 Environment Pieces And Modular Workflow-h264
 • 6.1 06 Environment Assets.zip
 • 7 07 Composing The Environment-h264
 • 8 08 Basics Of Lights-h264
 • 9 09 Baking-h264

 • 2. Basic Touch and Movement Control
 • 1 10 Structure The Joystick And Touch Events-h264
 • 2 11 Move The Joystick With Touch Input-h264
 • 3 12 Move The Player Using Joystick Input-h264
 • 4 13 Using The Camera Orientation To Calculate Move Directions-h264
 • 5 14 Make The Camera Move And Turn With The Player And Input-h264
 • 6 15 Turn The Player Character To Moving Direction-h264
 • 7 16 Add Aiming Control-h264
 • 8 17 Refactor And Improve Aiming-h264

 • 3. Player Character Animation
 • 1 18 Getting Additional Animations-h264
 • 2 19 Create The Local Motion Blend Tree-h264
 • 3 20 Update Blend Tree Paramaters-h264
 • 4 21 Update Turning-h264

 • 4. Weapons and Inventory
 • 1 22 Layout The Weapon Class Basics-h264
 • 2 23 Create The Inventory Class-h264
 • 3 24 Create The Pistol Class-h264
 • 4 25 Create Animation Override For Different Weapons-h264
 • 5 26 Implement Tab Weapon Switch-h264
 • 6 27 Add The Firing Animation-h264
 • 7 28 Add The Weapon Switching Animations-h264
 • 8 29 Implement The Aim Component-h264
 • 9 30 User Animation Event To Trigger Attack-h264
 • 10 31 Create The Health Component-h264
 • 11 32 Create The Enemy Class And Animator-h264
 • 12 33 Create The Health Bar-h264
 • 13 34 Update The Health Bar With Delegates-h264
 • 14 35 Create The Bullet Particle Vfx-h264
 • 15 36 Create The Bullet Hit Effect-h264

 • 5. AI Perception
 • 1 37 Create The Sense Component-h264
 • 2 38 Create The Sight Sense-h264
 • 3 39 Create The Forgetting Routine-h264
 • 4 40 Perception Component And Picking A Data Structure-h264
 • 5 41 Implementing The Hit Sense-h264

 • 6. AI Behavior Tree
 • 1 42 Basics Of The Behavior Tree-h264
 • 2 43 Create The Node Class-h264
 • 3 44 Create The Behavior Tree And Wait Task-h264
 • 4 45 Basics Of Compositors-h264
 • 5 46 Create The Selector And The Sequencer-h264
 • 6 47 Create The Blackbard-h264
 • 7 48 Create The Move To Target Task-h264
 • 8 49 Implement The Patrolling-h264
 • 9 50 The Decorator Class-h264
 • 10 51 Implement The Check Condition And Notifies-h264
 • 11 52 Sort Priority-h264
 • 12 53 Implement Abort Lower Priority-h264
 • 13 54 Add Check Last Seen Location-h264
 • 14 55 Refactor Rotation Control And Add Behavior Interface-h264
 • 15 56 Implement Rotate Toward Target-h264
 • 16 57 Refactoring The Enemy And Chomper Prefab-h264
 • 17 58 Create The Attack Task-h264
 • 18 59 Add Running Animation To The Animator-h264
 • 19 60 Add Team-h264
 • 20 61 Implement The Damager Component-h264
 • 21 62 Finish The Chomper Melee Attack-h264
 • 22 63 Create The Health Bar For The Player-h264
 • 22.1 63 HealthBar.zip
 • 23 64 Create The Damage Visualizer-h264
 • 24 65 Create The Damage Visualizer Material-h264
 • 25 66 Add Camera Shake-h264
 • 26 67 Add Damage Visualizer The Enemy-h264
 • 27 68 Add Death Animation To The Player-h264
 • 28 69 Add The Ui Manager-h264
 • 29 70 Create The Behavior Group Task-h264
 • 30 71 Refactor Chomper Behavior To Groups-h264

 • 7. Spitter
 • 1 72 Compose The Spitter Enemy-h264
 • 2 73 Implement The Projectile Flight-h264
 • 3 74 Implement The Projectile Damage And Explode-h264
 • 4 75 Add Vfx To The Projectile-h264
 • 5 76 Implement The Cooldown Decorator-h264

 • 8. Spawner
 • 1 77 Compose The Spawner Prefab-h264
 • 1.1 77 Spawner.zip
 • 2 78 Implement The Spawn Behavior-h264
 • 3 79 Update The Perception Of The Spawned Enemy-h264
 • 4 80 Finish The Death Logic Of The Spawner-h264

 • 9. Gameplay Ability System
 • 1 81 Basics Of Ability And Ability Component-h264
 • 2 82 Create The Speed Boost Ability-h264
 • 3 83 Create The Ability Ui Widget-h264
 • 3.1 83 Ability.zip
 • 4 84 Create The Ability Doc And Ui Class-h264
 • 5 85 Fire The Ability When Touched-h264
 • 6 Add The Scaling Effect To The Ability Ui-h264
 • 7 86 Implement The Health Regen Ability-h264
 • 8 87 Fire Ability Base Classes-h264
 • 9 88 Compose The Scanner And Fire Ability Assets-h264
 • 10 89 Apply Damage To The Enemy With The Fire Ability-h264
 • 11 90 Implement The Stamina Bar-h264

 • 10. Shop System
 • 1 91 Create The Based Class For The Shop System-h264
 • 2 92 Test The Shop System With The Rifle-h264
 • 3 93 Test The Shop System With The Fire Ability-h264
 • 4 94 Compose The Shop Item Ui-h264
 • 4.1 94 Shop.zip
 • 5 95 Compose And Test The Shop Ui-h264
 • 6 96 Create The Credit Button-h264
 • 7 97 Update Credit And Add The Back Button In Shop Ui-h264
 • 8 98 Implement The Purchase Mechanics-h264
 • 9 99 Convert All Weapon And Abilities To Items-h264
 • 10 100 Implement The Reward System-h264

 • 11. Menu
 • 1 101 Create The Pause Menu-h264
 • 1.1 101 Menu.zip
 • 2 102 Create The Level Manager Class-h264
 • 3 103 Create The Game Over Menu-h264
 • 4 104 Compose The Main Menu Scene-h264
 • 4.1 104 MainMenu.zip
 • 5 105 Compose The Main Menu Ui-h264
 • 6 106 Implement The Main Menu-h264
 • 7 107 Balance And Populate The Game Level-h264

 • 12. Audio setup
 • 1 108 Add Menu Audio-h264
 • 1.1 108 Audio.zip
 • 2 109 Create The Audio Pooling-h264
 • 3 110 Weapon And Enemy Hit Audio-h264
 • 4 111 Perception And Ability Audio-h264
 • 5 112 Create The Win State-h264

 • 13. Build the Game
 • 1 113 Build For Android-h264
 • 1.1 113 Icon.zip
 • 2 114 Build For Ios-h264

 • 14. Final Remark
 • 1 115 Congrats And Final Remarks-h264
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35007
  حجم: 7294 مگابایت
  مدت زمان: 1631 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید