وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest

سرفصل های دوره

Master unit testing with NodeJs, Typescript, Jest and React. Write top quality Typescript and NodeJs software with Jest


1 - Getting started
 • 1 - How to take this course
 • 2 - Tools we will need
 • 3 - Why we need tests

 • 2 - Basics of testing with Jest
 • 1 - Jest basics quiz.html
 • 4 - Section intro
 • 5 - Jest introduction
 • 6 - Code changes in this lecture.txt
 • 6 - Jest project setup
 • 7 - Code changes in this lecture.txt
 • 7 - Structure of an unit test
 • 8 - Code changes in this lecture.txt
 • 8 - Jest assertions and matchers
 • 9 - Code changes in this lecture.txt
 • 9 - Multiple tests structure
 • 10 - Code changes in this lecture.txt
 • 10 - Parametrized tests

 • 3 - Intermediate testing topics
 • 2 - Jest intermediate topics quizz.html
 • 11 - Section intro
 • 12 - FIRST principles
 • 13 - Code changes in this lecture.txt
 • 13 - Jest hooks
 • 14 - Code changes in this lecture.txt
 • 14 - Jest issuse.txt
 • 14 - Testing for errors
 • 15 - Jest aliases and watch mode
 • 16 - Code changes in this lecture.txt
 • 16 - VSCode debug configuration
 • 17 - Code changes in this lecture.txt
 • 17 - Coverage

 • 4 - Test Driven Development with Jest and TypeScript
 • 18 - Section intro
 • 19 - Test Driven Development intro
 • 20 - Coding Katas password checker
 • 21 - Code changes in this lecture.txt
 • 21 - PassChecker setup
 • 22 - Code changes in this lecture.txt
 • 22 - PassChecker Iteration 1
 • 23 - Code changes in this lecture.txt
 • 23 - PassChecker Iteration 2
 • 24 - Code changes in this lecture.txt
 • 24 - PassChecker Iteration 3

 • 5 - Test doubles in Jest
 • 25 - Section intro
 • 26 - What are test doubles
 • 27 - Code changes in this lecture.txt
 • 27 - Stubs
 • 28 - Code changes in this lecture.txt
 • 28 - Fakes
 • 29 - Code changes in this lecture.txt
 • 29 - Mocks
 • 30 - Code changes in this lecture.txt
 • 30 - Spies
 • 31 - Code changes in this lecture.txt
 • 31 - Mocking modules

 • 6 - Test doubles in practice
 • 32 - Section intro
 • 33 - Project presentation
 • 34 - Code changes in this lecture.txt
 • 34 - Project installation
 • 34 - server-app.zip
 • 35 - Code changes in this lecture.txt
 • 35 - Testing arrays
 • 36 - Code changes in this lecture.txt
 • 36 - Mocking consumer classes
 • 36 - resources.zip
 • 37 - Code changes in this lecture.txt
 • 37 - Injecting mocks
 • 37 - Res.zip
 • 38 - Explaining tests
 • 39 - Code changes in this lecture.txt
 • 39 - Event based app tests
 • 40 - Code changes in this lecture.txt
 • 40 - Server tests 1 setup
 • 41 - Code changes in this lecture.txt
 • 41 - Server tests 2 advanced debugging
 • 42 - Code changes in this lecture.txt
 • 42 - Server tests 3 prototype spies
 • 43 - Code changes in this lecture.txt
 • 43 - Finishing the tests
 • 44 - High mock tests conclusion

 • 7 - Low mocks tests
 • 45 - Section intro
 • 46 - Building testing wrappers
 • 46 - Code changes in this lecture.txt
 • 47 - Async issue.txt
 • 47 - Code changes in this lecture.txt
 • 47 - Setup tests
 • 48 - Code changes in this lecture.txt
 • 48 - Finishing tests
 • 49 - Low mock tests conclusion

 • 8 - Integration testing
 • 50 - Section intro
 • 51 - Understanding integration tests
 • 52 - Code changes in this lecture.txt
 • 52 - Integration tests setup
 • 52 - Res.zip
 • 53 - Code changes in this lecture.txt
 • 53 - Writing integration tests

 • 9 - Other testing topics
 • 54 - Section intro
 • 55 - Code changes in this lecture.txt
 • 55 - Environment variables
 • 56 - Code changes in this lecture.txt
 • 56 - Multiple test configurations
 • 57 - Code changes in this lecture.txt
 • 57 - Snapshot testing
 • 58 - Code changes in this lecture.txt
 • 58 - Custom matchers
 • 59 - CICD pipeline using Github Actions
 • 59 - Code changes in this lecture.txt
 • 60 - Exploring the NodeJs test runner module
 • 61 - Testing frameworks comparison

 • 10 - React unit testing with Jest
 • 62 - Section intro
 • 63 - Code changes in this lecture.txt
 • 63 - Simple React Typescript app setup
 • 64 - Code changes in this lecture.txt
 • 64 - Generics state props
 • 65 - Code changes in this lecture.txt
 • 65 - What we will test
 • 66 - Code changes in this lecture.txt
 • 66 - First tests rendering React TypeScript components
 • 66 - TSTestCourse.zip
 • 67 - Code changes in this lecture.txt
 • 67 - React testing library query for elements
 • 68 - Code changes in this lecture.txt
 • 68 - Testing user interaction
 • 69 - Code changes in this lecture.txt
 • 69 - Testing async updates

 • 11 - TypeScript recap
 • 70 - TypeScript presentation
 • 71 - Running TS code
 • 72 - Types in Typescript
 • 73 - User defined types
 • 74 - Optional properties
 • 75 - Type guards
 • 76 - Compiler options
 • 77 - Classes
 • 78 - Access modifiers
 • 79 - Inheritance
 • 80 - Interfaces
 • 81 - Generics
 • 82 - Promises
 • 83 - Modules
 • 84 - Strict mode
 • 85 - Undefined null never unknown
 • 86 - Enums and Swith statements
 • 87 - Runnnig on NodeJs
 • 88 - Debugging node TypeScript
 • 89 - Run in browser
 • 90 - TypeScript with Webpack
 • 91 - Decorators introduction
 • 92 - Method decorators
 • 93 - Outro

 • 12 - Course conclussions
 • 94 - Choosing a work project
 • 95 - Ending lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 12405
  حجم: 5762 مگابایت
  مدت زمان: 657 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید