وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Typescript : The beginner guide (2023 edition)

سرفصل های دوره

Supercharge your Javascript projects with TypeScript and learn how to build a React + Typescript web project !


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2.1 Git branch.html
 • 2.2 index.html.html
 • 2. Setup and compile Typescript

 • 2. Core concepts
 • 1.1 Git branch.html
 • 1. Primitives
 • 2.1 Git branch.html
 • 2. Functions, default and optionals parameters
 • 3.1 Git branch.html
 • 3. Objects
 • 4.1 Git branch.html
 • 4. Arrays
 • 5. Object Oriented programming a super quick refresher
 • 6.1 Git branch.html
 • 6. Interfaces Create your own types
 • 7.1 Git branch.html
 • 7. Classes
 • 8.1 Git branch.html
 • 8. Private ,Public and Static
 • 9.1 Git branch.html
 • 9. Tuples

 • 3. Mini project - Bank accounts
 • 1.1 Git branch.html
 • 1. Execute Typescript in a Node environement
 • 2. Calm down Nodemon.html
 • 3.1 bank specification.zip
 • 3.2 bank story.zip
 • 3. Exercise Bank Account
 • 4.1 Git branch.html
 • 4. Exercise - Part 1 - Casting
 • 5.1 Git branch.html
 • 5. Exercise - Part 2 - Interests
 • 6.1 Git branch.html
 • 6. Exercise - Part 3 - Favorite accounts
 • 7.1 Git branch.html
 • 7. Exercise - Part 4 - Writing a story

 • 4. More core concepts
 • 1.1 Git branch.html
 • 1. Enums
 • 2.1 Git branch.html
 • 2. Unions
 • 3.1 Git branch.html
 • 3. Is operator to narrow types
 • 4.1 Git branch.html
 • 4. Types and Heritage
 • 5.1 Git branch.html
 • 5. Get and Set accessors
 • 6.1 Git branch.html
 • 6. Protected access modifier
 • 7.1 Git branch.html
 • 7. Implements
 • 8.1 Git branch.html
 • 8. Abstract
 • 9.1 Git branch.html
 • 9. Generics
 • 10.1 Git branch.html
 • 10. Generic classes

 • 5. Exercise Wizard and Spells
 • 1.1 Wizard Specifications.pdf
 • 1.2 Wizard story.pdf
 • 1. Introduction
 • 2.1 Git branch.html
 • 2. Spell classes
 • 3.1 Git branch.html
 • 3. Wizard class
 • 4.1 Git branch.html
 • 4. Story
 • 5.1 Git branch.html
 • 5. Conditional typing

 • 6. Decorators
 • 1.1 Git branch.html
 • 1. Class decorators
 • 2. Method decorators

 • 7. A real React + Typescript project
 • 1. App presentation
 • 2.1 Git branch.html
 • 2. Set up a React Typescript project with Vite
 • 3. The trivia API explained
 • 4.1 Git branch.html
 • 4. Setup Chakra UI to quickly layout the app
 • 5.1 bubble.zip
 • 5.2 Git branch.html
 • 5.3 logo.zip
 • 5. Layout
 • 6.1 Git branch.html
 • 6.2 Slider doc.html
 • 6. Slider
 • 7.1 Git branch.html
 • 7. Save qty and go to next step
 • 8.1 Git branch.html
 • 8. Fetching the categories
 • 9.1 Git branch.html
 • 9. Displaying categories
 • 10.1 Git branch.html
 • 10. Handle mixed categories
 • 11.1 Git branch.html
 • 11. Set quiz difficulty
 • 12.1 Git branch.html
 • 12. Loading quiz questions
 • 13.1 Git branch.html
 • 13. Displaying questions and answers
 • 14.1 Git branch.html
 • 14.2 Lottie file.html
 • 14.3 Lottie React.html
 • 14. Lottie animations
 • 15.1 Git branch.html
 • 15. Shuffling questions and coloring answers
 • 16.1 Git branch.html
 • 16. Progress bar
 • 17.1 Chakra Circular Progress.html
 • 17.2 Git branch.html
 • 17. Timer
 • 18. Score
 • 19.1 Chakra Spinner.html
 • 19.2 Git branch.html
 • 19. Fixing the categories loading
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17447
  حجم: 3651 مگابایت
  مدت زمان: 344 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید