وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Ultimate Management and Leadership Skills Course

سرفصل های دوره

Communication, Change Management, Personality Strength Development, Team Development


1 - Section 1 Course Introduction
 • 1 - Why Take This Course
 • 2 - How to Get the Most out of This Course
 • 3 - What do Managers Do
 • 4 - Case Study Caffeine Crullers

 • 2 - Managing Your Strengths as a Manager
 • 2 - What are important Strengths for Managers.html
 • 5 - Management Mistakes
 • 6 - 6.Links-for-Solidify-Strengths.docx
 • 6 - Solidify Your Strengths as a Manager
 • 7 - Links for Solidify Management Strengths lecture.html
 • 8 - Build Important Management Strengths
 • 9 - Killer Constraints

 • 3 - Managing Yourself to Get Things Done
 • 10 - 9.Links-for-Self-Awareness.docx
 • 10 - SelfAwareness for Managers
 • 11 - Links for SelfAwareness lecture.html
 • 12 - Overcoming Constraints with Emotional Intelligence EQ
 • 13 - 11.Links-for-Networking.docx
 • 13 - Networking for Success
 • 14 - Link for networking.html
 • 15 - SelfManagement to Improve Performance
 • 16 - Time Management
 • 17 - 14.Stress-and-Resilience.docx
 • 17 - Stress Management and Resilience
 • 18 - Links for Stress and Resilience.html
 • 19 - Case Study Caffeine Crullers Self Awareness

 • 4 - Managing Others
 • 20 - 16.Links-for-Positive-Leadership.docx
 • 20 - Positive Leadership
 • 21 - Links for Positive Leadership Lecture.html
 • 22 - 17.Links-for-MBTI.docx
 • 22 - Strength Awareness of Self and Others The MBTI
 • 23 - Links for MBTI lecture.html
 • 24 - 18.Links-for-Big-5-Personality.docx
 • 24 - Strength Awareness of Self and Others The Big Five Personality Types
 • 25 - Links for Big 5 Personality lecture.html
 • 26 - 19.Links-for-ISPI.docx
 • 26 - Strength Awareness of Self and Others The ISPI
 • 27 - Links for ISPI lecture.html
 • 28 - Repairing Work Relationships
 • 29 - Managing Stressful People
 • 30 - ProblemSolving and Planning
 • 31 - Case Study Caffeine Crullers ProblemSolving

 • 5 - Managing Others through Communication
 • 5 - How Can You Communicate Better.html
 • 32 - Communicate to Win
 • 33 - Listening Skills
 • 34 - Facilitation Skills
 • 35 - Giving and Receiving Feedback
 • 36 - Problemsolving through Advocacy and Inquiry
 • 37 - Difficult Conversations
 • 38 - Conflict Management
 • 39 - Negotiation
 • 40 - Giving Presentations

 • 6 - Managing Your Team
 • 41 - 33.Links-for-Motivation.docx
 • 41 - Motivating for High Performance
 • 42 - Links for Motivating lecture.html
 • 43 - Job Design for High Performance
 • 44 - Persuasion
 • 45 - Beware of Con Artists
 • 46 - Coaching
 • 47 - Delegation
 • 48 - 39.Links-for-Women-in-Management.docx
 • 48 - Women in Management
 • 49 - Links for Women in Management lecture.html
 • 50 - Managing the Boss
 • 51 - 41.Links-for-Cross-Cultural-Management.docx
 • 51 - Managing CrossCulturally
 • 52 - Link for CrossCultural lecture.html
 • 53 - Case Study Caffeine Crullers Managing the Boss
 • 54 - Case Study Caffeine Crullers Coaching

 • 7 - Managing for High Performance
 • 55 - High Performance Teams
 • 56 - Productive Team Meetings
 • 57 - The Path to High Performance
 • 58 - AccountabilityBased Management
 • 59 - Get the Right People on the Bus Hiring the Best
 • 60 - 49.Links-for-Become-a-Great-Company.docx
 • 60 - Becoming a GREAT Company
 • 61 - Link for Becoming a Great Company lecture.html

 • 8 - Managing Values and Processes
 • 62 - Who Cares About Ethics
 • 63 - Values in Action
 • 64 - Design Thinking
 • 65 - Links for Design Thinking lecture.html
 • 66 - Creativity Every Day
 • 67 - Case Study Caffeine Crullers Ethics

 • 9 - Managing for Change
 • 68 - 55.Links-for-Organization-Change.docx
 • 68 - Organization Change
 • 69 - Links for Organization Change lecture.html
 • 70 - 56.Links-for-Large-Group-Interventions.docx
 • 70 - Collective Leadership and Technologies for Group CommunicationDecisionmaking
 • 71 - Become a Learning Organization
 • 72 - Case Study Caffeine Crullers Organization Change
 • 73 - Links for Collective Leadership lecture.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32607
  حجم: 19932 مگابایت
  مدت زمان: 460 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید