وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The interactive way to master modern React

سرفصل های دوره

QA
 • 001 QA.html
 • 002 QA.html
 • 003 QA.html
 • 004 QA.html
 • 005 QA.html
 • 006 QA.html
 • 007 QA.html
 • 008 QA.html
 • 009 QA.html
 • 010 QA.html
 • 011 QA.html
 • 012 QA.html
 • 013 QA.html
 • 014 QA.html
 • 015 QA.html
 • 016 QA.html
 • 017 QA.html
 • 018 QA.html
 • 019 QA.html
 • 020 QA.html
 • 021 QA.html
 • 022 QA.html
 • 023 QA.html
 • 024 QA.html
 • 025 QA.html
 • 026 QA.html
 • 027 QA.html
 • 028 QA.html
 • 029 QA.html
 • 030 QA.html
 • 031 QA.html
 • 032 QA.html
 • 033 QA.html
 • 034 QA.html
 • 035 QA.html
 • 036 QA.html
 • 037 QA.html
 • 038 QA.html
 • 039 QA.html
 • 040 QA.html
 • 041 QA.html
 • 042 QA.html
 • 043 QA.html
 • 044 QA.html
 • 045 QA.html
 • 046 QA.html
 • 047 QA.html
 • 048 QA.html
 • 049 QA.html
 • 050 QA.html
 • 051 QA.html
 • 052 QA.html
 • 053 QA.html
 • 054 QA.html
 • 055 QA.html
 • 056 QA.html
 • 057 QA.html
 • 058 QA.html
 • 059 QA.html
 • 060 QA.html
 • 061 QA.html
 • 062 QA.html
 • 063 QA.html
 • 064 QA.html
 • 065 QA.html
 • 066 QA.html
 • 067 QA.html
 • 068 QA.html
 • 069 QA.html
 • 070 QA.html
 • 071 QA.html
 • 072 QA.html
 • 073 QA.html
 • 074 QA.html
 • 075 QA.html
 • 076 QA.html
 • 077 QA.html
 • 078 QA.html
 • 079 QA.html
 • 080 QA.html

 • QUIZ
 • 001 - Why React - ui.dev.html
 • 002 - Imperative vs Declarative Programming - ui.dev.html
 • 003 - Pure Functions - ui.dev.html
 • 004 - Components - ui.dev.html
 • 005 - JSX - ui.dev.html
 • 006 - Props - ui.dev.html
 • 007 - Elements vs Components.html
 • 008 - Handling Events - ui.dev.html
 • 009 - Preserving Values with useState - ui.dev.html
 • 010 - Using useState - ui.dev.html
 • 011 - Why React Renders - ui.dev.html
 • 012 - Managing Effects - ui.dev.html
 • 013 - Managing Effects Part 2 - ui.dev.html
 • 014 - Preserving Values with useRef - ui.dev.html
 • 015 - (Quiz) Teleportation with Context - ui.dev.html
 • 016 - Complex State with useReducer Quiz - ui.dev.html
 • 017 - Referential Equality and Why It Matters - ui.dev.html
 • 018 - Managing Advanced Effects - ui.dev.html
 • 019 - Abstracting Reactive Values with useEffectEvent - ui.dev.html
 • 020 - Creating Custom Hooks - ui.dev.html

 • challanges
 • 001 - Badge Variables - intro 1.html
 • 1. Badge Variables
 • 002 - Badge Variables - intro 2.html
 • 2. Dynamic Date
 • 003 - Badge Variables - solution.html
 • 3. Adjacent Elements
 • 004 - Dynamic Date intro.html
 • 4. Conditional Rendering
 • 005 - Dynamic Date solution.html
 • 5. Ternary Rendering
 • 006 - Adjacent Elements intro.html
 • 6. Rendering Lists
 • 007 - Adjacent Elements solution.html
 • 7. Rendering Lists No Keys
 • 008 - Conditional Rendering intro.html
 • 8. String Props
 • 009 - Conditional Rendering solution.html
 • 9. Object props
 • 010 - Ternary Rendering intro.html
 • 10. Function Props
 • 011 - Ternary Rendering solution.html
 • 11. Children Props
 • 012 - Rendering Lists intro.html
 • 12. Character Limit
 • 013 - Rendering Lists solution.html
 • 13. Character Limit Props
 • 014 - Rendering Lists No Keys intro.html
 • 14. Light Switch
 • 015 - Rendering Lists No Keys solution.html
 • 15. Light Switch - Concise
 • 016 - String Props intro.html
 • 16. Counter
 • 017 - String Props solution.html
 • 17. Smart Character Limit
 • 018 - Object props intro.html
 • 18. Password Toggle
 • 019 - Object props solution.html
 • 19. Multistep Form
 • 020 - Function Props intro.html
 • 20. Form Builder
 • 021 - Function Props solution.html
 • 21. Search Filter
 • 022 - Children Props intro.html
 • 22. Clock
 • 023 - Children Props solution.html
 • 23. Country Info
 • 024 - Character Limit intro.html
 • 24. Hacker News
 • 025 - Character Limit solution.html
 • 25. Autofocus
 • 026 - Character Limit Props intro.html
 • 26. Video Player
 • 027 - Character Limit Props solution.html
 • 27. Field Notes
 • 028 - Light Switch intro.html
 • 28. Click Outside
 • 029 - Light Switch solution.html
 • 29. Expanding Textarea
 • 030 - Light Switch css.html
 • 30. Follow the Leader
 • 031 - Light Switch - Concise intro.html
 • 31. Auth
 • 032 - Light Switch - Concise solution.html
 • 32. Translations
 • 033 - Counter intro.html
 • 33. Tabs
 • 034 - Counter solution.html
 • 34. News Feed
 • 035 - Smart Character Limit intro.html
 • 35. Multistep Form with useReducer
 • 036 - Smart Character Limit solution.html
 • 36. Task Manager
 • 037 - Smart Character Limit styles.html
 • 37. Add To Cart
 • 038 - Password Toggle intro.html
 • 38. Undo Redo
 • 039 - Password Toggle solution.html
 • 39. Localized Primes
 • 040 - Multistep Form intro.html
 • 40. Data Table
 • 041 - Multistep Form solution.html
 • 41. Optimizing Renders
 • 042 - Form Builder intro.html
 • 42. React Ruler
 • 043 - Form Builder solution.html
 • 43. Flexible Tooltip
 • 044 - Search Filter intro.html
 • 44. Match Media
 • 045 - Search Filter solution.html
 • 45. useDocumentTitle
 • 046 - Clock intro.html
 • 46. useDefault
 • 047 - Clock solution.html
 • 47. useToggle
 • 048 - Country Info intro.html
 • 48. usePrevious
 • 049 - Country Info solution.html
 • 49. usePreferredLanguage
 • 050 - Hacker News intro.html
 • 50. useFavicon
 • 051 - Hacker News solution.html
 • 51. useCopyToClipboard
 • 052 - Autofocus intro.html
 • 52. useInterval
 • 053 - Autofocus solution.html
 • 53. useCounter
 • 054 - Video Player intro.html
 • 54. useLockBodyScroll
 • 055 - Video Player solution.html
 • 55. useQueue
 • 056 - Field Notes intro.html
 • 56. useTimeout
 • 057 - Field Notes styles.html
 • 57. useWindowSize
 • 058 - Field Notes solution.html
 • 58. useVisibilityChange
 • 059 - Click Outside intro.html
 • 59. useList
 • 060 - Click Outside styles.html
 • 60. useObjectState
 • 061 - Click Outside solution.html
 • 61. useDebounce
 • 062 - Expanding Textarea intro.html
 • 62. useContinuousRetry
 • 063 - Expanding Textarea styles.html
 • 63. useHistoryState
 • 064 - Expanding Textarea solution.html
 • 64. useEventListener
 • 065 - Follow the Leader intro.html
 • 65. useRandomInterval
 • 066 - Follow the Leader styles.html
 • 66. useMediaQuery
 • 067 - Follow the Leader solution.html
 • 67. useIntervalWhen
 • 068 - Auth intro.html
 • 68. useMouse
 • 069 - Auth dashboard.js.html
 • 69. useClickAway
 • 070 - Auth styles.html
 • 70. useWindowScroll
 • 071 - Auth solution.html
 • 71. useLogger
 • 072 - Translations intro.html
 • 72. useOrientation
 • 073 - Translations solution.html
 • 73. useBattery
 • 074 - Tabs intro.html
 • 74. usePageLeave
 • 075 - Tabs solution.html
 • 75. useKeyPress
 • 076 - News Feed intro.html
 • 76. useThrottle
 • 077 - News Feed solution.html
 • 77. useIdle
 • 078 - Multistep Form with useReducer intro.html
 • 78. useFetch
 • 079 - Multistep Form with useReducer styles.html
 • 79. useCountdown
 • 080 - Multistep Form with useReducer solution.html
 • 80. useGeolocation
 • 081 - Task Manager intro.html
 • 81. useLocalStorage
 • 082 - Task Manager solution.html
 • 82. useSessionStorage
 • 083 - Add To Cart intro.html
 • 83. useIsClient
 • 084 - Add To Cart solution.html
 • 84. useNetworkState
 • 085 - Undo Redo intro.html
 • 85. useLongPress
 • 086 - Undo Redo solution.html
 • 087 - Localized Primes intro.html
 • 088 - Localized Primes solution.html
 • 089 - Data Table intro.html
 • 090 - Data Table utils.js.html
 • 091 - Data Table solution.html
 • 092 - Optimizing Renders intro.html
 • 093 - Optimizing Renders solution.html
 • 094 - React Ruler intro.html
 • 095 - React Ruler solution.html
 • 096 - Flexible Tooltip intro.html
 • 097 - Flexible Tooltip solution.html
 • 098 - Flexible Tooltip styles.html
 • 099 - Match Media intro.html
 • 100 - Match Media solution.html
 • 101 - Match Media styles.html
 • 102 - useDocumentTitle intro.html
 • 103 - useDocumentTitle app,js.html
 • 104 - useDocumentTitle styles.html
 • 105 - useDocumentTitle solution.html
 • 106 - useDefault intro.html
 • 107 - useDefault app js.html
 • 108 - useDefault styles.html
 • 109 - useDefault solution.html
 • 110 - useToggle intro.html
 • 111 - useToggle app js.html
 • 112 - useToggle styles.html
 • 113 - useToggle solution.html
 • 114 - usePrevious intro.html
 • 115 - usePrevious app js.html
 • 116 - usePrevious styles.html
 • 117 - usePrevious solution.html
 • 118 - usePreferredLanguage intro.html
 • 119 - usePreferredLanguage app js.html
 • 120 - usePreferredLanguage styles.html
 • 121 - usePreferredLanguage solution.html
 • 122 - useFavicon intro.html
 • 123 - useFavicon app js.html
 • 124 - useFavicon styles.html
 • 125 - useFavicon solution.html
 • 126 - useCopyToClipboard intro.html
 • 127 - useCopyToClipboard app js.html
 • 128 - useCopyToClipboard styles.html
 • 129 - useCopyToClipboard solution.html
 • 130 - useInterval intro.html
 • 131 - useInterval app js.html
 • 132 - useInterval styles.html
 • 133 - useInterval solution.html
 • 134 - useCounter intro.html
 • 135 - useCounter app js.html
 • 136 - useCounter styles.html
 • 137 - useCounter solution.html
 • 138 - useLockBodyScroll intro.html
 • 139 - useLockBodyScroll app js.html
 • 140 - useLockBodyScroll styles.html
 • 141 - useLockBodyScroll solution.html
 • 142 - useQueue intro.html
 • 143 - useQueue app js.html
 • 144 - useQueue styles.html
 • 145 - useQueue solution.html
 • 146 - useTimeout intro.html
 • 147 - useTimeout app js.html
 • 148 - useTimeout styles.html
 • 149 - useTimeout solution.html
 • 150 - useWindowSize intro.html
 • 151 - useWindowSize app js.html
 • 152 - useWindowSize styles.html
 • 153 - useWindowSize solution.html
 • 154 - useVisibilityChange intro.html
 • 155 - useVisibilityChange app js.html
 • 156 - useVisibilityChange styles.html
 • 157 - useVisibilityChange solution.html
 • 158 - useList intro.html
 • 159 - useList app js.html
 • 160 - useList styles.html
 • 161 - useList solution.html
 • 162 - useObjectState intro.html
 • 163 - useObjectState app js.html
 • 164 - useObjectState styles.html
 • 165 - useObjectState solution.html
 • 166 - useDebounce intro.html
 • 167 - useDebounce app js.html
 • 168 - useDebounce styles.html
 • 169 - useDebounce solution.html
 • 170 - useContinuousRetry intro.html
 • 171 - useContinuousRetry app js.html
 • 172 - useContinuousRetry styles.html
 • 173 - useContinuousRetry solution.html
 • 174 - useHistoryState intro.html
 • 175 - useHistoryState app js.html
 • 176 - useHistoryState styles.html
 • 177 - useHistoryState solution.html
 • 178 - useEventListener intro.html
 • 179 - useEventListener app js.html
 • 180 - useEventListener styles.html
 • 181 - useEventListener solution.html
 • 182 - useRandomInterval into.html
 • 183 - useRandomInterval app js.html
 • 184 - useRandomInterval styles.html
 • 185 - useRandomInterval solution.html
 • 186 - useMediaQuery intro.html
 • 187 - useMediaQuery app js.html
 • 188 - useMediaQuery styles.html
 • 189 - useMediaQuery solution.html
 • 190 - useIntervalWhen into.html
 • 191 - useIntervalWhen app js.html
 • 192 - useIntervalWhen styles.html
 • 193 - useIntervalWhen solution.html
 • 194 - useMouse intro.html
 • 195 - useMouse app js.html
 • 196 - useMouse styles.html
 • 197 - useMouse solution.html
 • 198 - useClickAway intro.html
 • 199 - useClickAway app js.html
 • 200 - useClickAway styles.html
 • 201 - useClickAway solution.html
 • 202 - useWindowScroll intro.html
 • 203 - useWindowScroll app js.html
 • 204 - useWindowScroll styles.html
 • 205 - useWindowScroll solution.html
 • 206 - useLogger intro.html
 • 207 - useLogger app js.html
 • 208 - useLogger styles.html
 • 209 - useLogger solution.html
 • 210 - useOrientation intro.html
 • 211 - useOrientation app js.html
 • 212 - useOrientation styles.html
 • 213 - useOrientation solution.html
 • 214 - useBattery intro.html
 • 215 - useBattery app js.html
 • 216 - useBattery styles.html
 • 217 - useBattery solution.html
 • 218 - usePageLeave intro.html
 • 219 - usePageLeave app js.html
 • 220 - usePageLeave styles.html
 • 221 - usePageLeave solution.html
 • 222 - useKeyPress intro.html
 • 223 - useKeyPress app js.html
 • 224 - useKeyPress styles.html
 • 225 - useKeyPress solution.html
 • 226 - useThrottle intro.html
 • 227 - useThrottle app js.html
 • 228 - useThrottle styles.html
 • 229 - useThrottle solution.html
 • 230 - useIdle intro.html
 • 231 - useIdle app js.html
 • 232 - useIdle styles.html
 • 233 - useIdle solution.html
 • 234 - useFetch intro.html
 • 235 - useFetch app js.html
 • 236 - useFetch styles.html
 • 237 - useFetch solution.html
 • 238 - useCountdown intro.html
 • 239 - useCountdown app js.html
 • 240 - useCountdown styles.html
 • 241 - useCountdown solution.html
 • 242 - useGeolocation intro.html
 • 243 - useGeolocation app js.html
 • 244 - useGeolocation styles.html
 • 245 - useGeolocation solution.html
 • 246 - useLocalStorage intro.html
 • 247 - useLocalStorage app js.html
 • 248 - useLocalStorage styles.html
 • 249 - useLocalStorage solution.html
 • 250 - useSessionStorage intro.html
 • 251 - useSessionStorage app js.html
 • 252 - useSessionStorage styles.html
 • 253 - useSessionStorage solution.html
 • 254 - useIsClient intro.html
 • 255 - useIsClient app js.html
 • 256 - useIsClient styles.html
 • 257 - useIsClient solution.html
 • 258 - useNetworkState intro.html
 • 259 - useNetworkState app js.html
 • 260 - useNetworkState styles.html
 • 261 - useNetworkState solution.html
 • 262 - useLongPress intro.html
 • 263 - useLongPress app js.html
 • 264 - useLongPress styles.html
 • 265 - useLongPress solution.html

 • main content
 • 001 - Getting Started - ui.dev.html
 • 1. Getting Started
 • 002 - Why React - ui.dev.html
 • 2. Why React
 • 003 - Imperative vs Declarative Programming - ui.dev.html
 • 3. Imperative vs Declarative Programming
 • 004 - Pure Functions - ui.dev.html
 • 4. Pure Functions
 • 005 - Components - ui.dev.html
 • 5. Components
 • 006 - JSX - ui.dev.html
 • 6. JSX
 • 007 - Props - ui.dev.html
 • 7. Props
 • 008 - Elements vs Components - ui.dev.html
 • 8. Elements vs Components
 • 009 - Elements vs Components - ui.dev + styles.css.html
 • 9. Handling Events
 • 010 - Handling Events - ui.dev.html
 • 10. Preserving Values with useState
 • 011 - Preserving Values with useState - ui.dev.html
 • 11. Using useState
 • 012 - Using useState - ui.dev.html
 • 12. Why React Renders
 • 013 - Why React Renders - ui.dev.html
 • 13. Reality Check
 • 014 - Reality Check - ui.dev.html
 • 14. Managing Effects
 • 015 - Managing Effects - ui.dev.html
 • 15. Managing Effects Part 2
 • 016 - Managing Effects Part 2 - ui.dev.html
 • 16. Preserving Values with useRef
 • 017 - Preserving Values with useRef - ui.dev.html
 • 17. Teleportation with Context
 • 018 - Teleportation with Context - ui.dev.html
 • 18. Complex State with useReducer
 • 019 - Complex State with useReducer - ui.dev.html
 • 19. Referential Equality and Why It Matters
 • 020 - Referential Equality and Why It Matters - ui.dev.html
 • 20. Managing Advanced Effects
 • 021 - Managing Advanced Effects - ui.dev.html
 • 21. Abstracting Reactive Values with useEffectEvent
 • 022 - Abstracting Reactive Values with useEffectEvent - ui.dev.html
 • 22. Creating Custom Hooks
 • 023 - Creating Custom Hooks - ui.dev.html
 • 23. Rebuilding useHooks
 • 024 - Rebuilding useHooks - ui.dev.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32940
  حجم: 4374 مگابایت
  مدت زمان: 472 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید