وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Ethical Hacking Course

سرفصل های دوره

Protect yourself from hackers & cyberattacks. Learn penetration testing + build security and coding tools with Python.


01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 002 Course Manual

 • 02 - Hacking Lab Setup
 • 001 Hacking Lab Setup Introduction
 • 002 What is Virtual Machine
 • 003 Installing Virtualbox (Windows)
 • 004 Installing Virtualbox (MAC)
 • 005 Downloading Kali Linux
 • 006 Kali Linux Download Links.html
 • 007 Kali Linux Installation
 • 008 Solving Install Problems (Windows)
 • 009 Manual .iSO Installation (Problem Solving)
 • 010 Solving Install Problems (MAC)
 • 011 Solutions to Common Problems & Links.html
 • 012 Installing Virtual Windows
 • 013 Snapshots
 • 014 Quick Reminder Before We Move On
 • external-links.txt

 • 03 - Kali Linux 101
 • 001 Kali Linux 101 Introduction
 • 002 Kali Overview
 • 003 Navigation
 • 004 Moving Stuff
 • 005 Privilege and Permissions
 • 006 Linux Folders
 • 007 Linux Package Managers
 • 008 Nano
 • 009 Changing Password
 • 010 Kali Linux 101 Outro

 • 04 - Anonymity Online
 • 001 Anonymity Online Introduction
 • 002 How Networks Work
 • 003 VPN & DNS Explained
 • 004 Running VPNBooks
 • 005 Changing DNS
 • 006 Solutions for Problems
 • 007 Anonymity Online Outro

 • 05 - Dark Web
 • 001 Dark Web Introduction
 • 002 What is Dark Web
 • 003 Installing Tor On Kali
 • 004 Browsing Dark Web
 • 005 Dark Web Outro

 • 06 - Network Pentesting
 • 001 Network Pentesting Introduction
 • 002 What is Network Pentesting
 • 003 Chipsets
 • 004 Kali Linux WiFi Card List.html
 • 005 Connecting WiFi USB
 • 006 Solutions to Common Connection Problems.html
 • 007 MAC Address
 • 008 Monitor vs Managed
 • 009 Network Pentesting Outro

 • 07 - Gathering Information From Networks
 • 001 Gathering Information From Networks Introduction
 • 002 Network Sniffing
 • 003 Airodump Specific Target
 • 004 Deauthentication Attacks
 • 005 Gathering Information From Networks Outro

 • 08 - Wireless Attacks
 • 001 Wireless Attacks Introduction
 • 002 WEP Settings
 • 003 WEP Encryption Logic
 • 004 Cracking WEP
 • 005 Fake Authentication
 • 006 WPA & WPA2
 • 007 Capturing Handshake
 • 008 WPA Cracking
 • 009 Wordlist Alternatives
 • 010 More Secure Network
 • 011 Wireless Attacks Outro

 • 09 - Post Connection Attacks
 • 001 Post Connection Attacks Introduction
 • 002 Netdiscover
 • 003 nMap
 • 004 ARP Protocol
 • 005 Manual ARP Poison
 • 006 What is Wireshark
 • 007 Wireshark Analysis
 • 008 Bettercap Installation
 • 009 ARP Attack
 • 010 Sniffing Passwords
 • 011 HSTS
 • 011 hstshijack.zip
 • 012 Changing Caplet
 • 013 How to Protect Yourself
 • 014 Post Connection Attacks Outro
 • external-links.txt

 • 10 - System Pentesting
 • 001 System Pentesting Introduction
 • 002 Intro to Pentesting
 • 003 Installing Metasploitable
 • 004 What is nMap
 • 005 First Scan
 • 006 nMap Results
 • 007 First Hack
 • 008 Telnet vs SSH
 • 009 Samba
 • 010 Meterpreter
 • 011 System Pentesting Outro
 • external-links.txt

 • 11 - Attacks On Users
 • 001 Attacks On Users Introduction
 • 002 Attacking to Users
 • 003 Installing Veil
 • 004 Veil Overview
 • 005 Creating First Backdoor
 • 006 Bypassing Antivirus Solutions
 • 007 Using Multi Handler
 • 008 Testing Backdoor
 • 009 What is Fud
 • 010 FatRat Features
 • 011 Attacks On Users Outro

 • 12 - Social Engineering
 • 001 Social Engineering Introduction
 • 002 Social Engineering
 • 003 Ngrok Settings
 • 004 Accessing Location, Camera, Microphone
 • 005 Malware Types
 • 006 What is Maltego
 • 007 Maltego Overview
 • 008 Strategy
 • 009 Choosing Image
 • 010 Combining Files
 • 011 Hacking Windows
 • 012 Changing the Extension
 • 013 Fake Emails
 • 014 Social Engineering Outro
 • external-links.txt

 • 13 - Social Media Security
 • 001 Social Media Security Introduction
 • 002 Instagram Social Engineering
 • 003 Connecting With Discord
 • 004 More Believable Attacks
 • 005 Social Media Security Outro

 • 14 - Beef
 • 001 Beef Introduction
 • 002 What is Beef
 • 003 What If Beef is not Installed in Kali
 • 004 Hooking Target
 • 005 Injection
 • 005 beefcustom.zip
 • 006 Taking Screenshots
 • 007 How Hackers Steal Facebook Passwords
 • 008 Backdoor Delivery
 • 009 How to Protect Yourself
 • 010 Beef Outro

 • 15 - External Network Attacks
 • 001 External Network Attacks Introduction
 • 002 External Network Attack Options
 • 003 What is a Tunneling Service
 • 004 Msfvenom
 • 005 Hacking Windows
 • 006 Running Veil with Ngrok
 • 007 Optional External Backdoor with Port Forwarding
 • 008 Optional External Backdoor Hacking with Port Listening
 • 009 Setoolkit
 • 010 Setoolkit Modules
 • 011 Hacking Gmail
 • 012 sendEmail
 • 013 External Network Attacks Outro

 • 16 - Fake Game Website Attacks
 • 001 Fake Game Website Attacks Introduction
 • 002 External Beef Attack
 • 003 Necessary Links.html
 • 004 Ubuntu Server Creation
 • 005 Creating Game Website
 • 006 Installing Beef
 • 007 Beef in Ubuntu
 • 008 Embedding JavaScript
 • 009 What is No IP
 • 010 Hooking iPhone
 • 011 How to Stay Safe
 • 012 Fake Game Website Attacks Outro

 • 17 - Post Hacking Sessions
 • 001 Post Hacking Sessions Introduction
 • 002 Meterpreter Sessions
 • 003 Migration
 • 004 Downloading Files
 • 005 Capturing Keylogs
 • 006 Sustaining The Session
 • 007 Post Hacking Sessions Outro

 • 18 - Hacker Methodology
 • 001 Hacker Methodology Introduction
 • 002 Ethical Hackers Steps
 • 003 Detailed Explanation of Methodology
 • 004 Hacker Methodology Outro

 • 19 - Website Reconnaissance
 • 001 Website Reconnaissance Introduction
 • 002 Website Pentesting Setup
 • 003 Maltego One More Time
 • 004 Netcraft
 • 005 Reverse DNS Lookup
 • 006 Whois Lookup
 • 007 Robots
 • 008 Subdomains
 • 009 Website Reconnaissance Outro
 • external-links.txt

 • 20 - Website Pentesting
 • 001 Website Pentesting Introduction
 • 002 Code Execution Vulnerability
 • 003 Reverse TCP Commands
 • 004 File Upload Vulnerability
 • 005 File Inclusion
 • 006 Website Pentesting Outro

 • 21 - Cross Site Scripting
 • 001 Cross Site Scripting Introduction
 • 002 What is XSS
 • 003 Reflected XSS
 • 004 Stored XSS
 • 005 Real Hacking with XSS
 • 006 How to Protect Yourself
 • 007 Cross Site Scripting Outro

 • 22 - SQL 101
 • 001 SQL 101 Introduction
 • 002 Database and SQL
 • 003 Database Structure
 • 004 Adding a New Value
 • 005 Updating and Deleting Values
 • 006 Filtering
 • 007 SQL Codes Used In This Section.html
 • 008 SQL 101 Outro

 • 23 - SQL Injection
 • 001 SQL Injection Introduction
 • 002 Metasploitable Databases
 • 003 Working with Mutillidae
 • 004 Vulnerability Test
 • 005 Post Method SQLi
 • 006 Get Method SQLi
 • 007 Every Password On Database
 • 008 Learning Database Name
 • 009 Finding Out More
 • 010 Retrieving Everything
 • 011 SQL Injection Outro

 • 24 - Website Pentesting Tools
 • 001 Website Pentesting Tools Introduction
 • 002 Sqlmap
 • 003 Zap
 • 004 Zap Analysis
 • 005 Website Pentesting Tools Outro

 • 25 - Ethical Hacking Certifications
 • 001 Ethical Hacking Certifications Introduction
 • 002 Options for Certification
 • 003 Certified Ethical Hacker
 • 004 OSCP
 • 005 Ethical Hacking Certifications Outro

 • 26 - Network Theory
 • 001 What is OSI Model
 • 002 What is Binary
 • 003 IP Address Advanced
 • 004 Host Calculations
 • 005 TCP vs UDP

 • 27 - Python For Ethical Hacking Setup
 • 001 Python For Ethical Hacking Setup Introduction
 • 002 Anaconda Installation (Windows)
 • 003 Anaconda Installation (MAC)
 • 004 Python For Ethical Hacking Setup Outro

 • 28 - Python Data Types & Structures
 • 001 Python Data Types & Structures Introduction
 • 002 Numbers
 • 003 Variables
 • 004 Downloading Notebooks
 • 005 Variables & General GitHub Link.html
 • 006 String
 • 007 String GitHub Link.html
 • 008 String Advanced
 • 009 String Advanced GitHub Link.html
 • 010 Variable Attributes
 • 011 Lists
 • 012 Lists Advanced
 • 013 Lists GitHub Link.html
 • 014 Dictionary
 • 015 Dictionary GitHub Link.html
 • 016 Sets
 • 017 Sets GitHub Link.html
 • 018 Tuples
 • 019 Tuples GitHub Link.html
 • 020 Boolean
 • 021 Boolean GitHub Link.html
 • 022 Python Data Types & Structures Outro

 • 29 - Control Statements & Loops
 • 001 Control Statements & Loops Introduction
 • 002 Logical Comparisons
 • 003 Comparisons GitHub Link.html
 • 004 If Statements
 • 005 If Statements Continued
 • 006 If Statements Practical Usage
 • 007 If Statements GitHub Link.html
 • 008 For Loop
 • 009 For Loop Practical Usage
 • 010 For Loop GitHub Link.html
 • 011 Break Continue Pass
 • 012 Break Continue Pass GitHub Link.html
 • 013 While Loop
 • 014 While Loop GitHub Link.html
 • 015 Control Statements & Loops Outro

 • 30 - Essentials
 • 001 Essentials Introduction
 • 002 Useful Methods
 • 003 Zip and Random
 • 004 Lists Advanced
 • 005 Useful Methods GitHub Link.html
 • 006 Sublime Text (Windows)
 • 007 Command Prompt (Windows)
 • 008 Sublime Text (MAC)
 • 009 Terminal (MAC)
 • 010 Essentials Outro

 • 31 - Functions
 • 001 Functions Introduction
 • 002 Functions Explained
 • 003 Input and Output
 • 004 Functions Advanced
 • 005 Functions GitHub Link.html
 • 006 Functions Practical Usage
 • 007 Practical Functions GitHub Link.html
 • 008 Scope
 • 009 Scope GitHub Link.html
 • 010 Functions Outro

 • 32 - Object Oriented Programming
 • 001 Object Oriented Programming Introduction
 • 002 Class
 • 003 Methods
 • 004 Class Practical Usage
 • 005 Inheritance
 • 006 OOP Classes GitHub Link.html
 • 007 Special Methods
 • 008 Special Methods GitHub Link.html
 • 009 Error Handling
 • 010 Error Handling GitHub Link.html
 • 011 Object Oriented Programming Outro

 • 33 - Modules
 • 001 Modules Introduction
 • 002 Using Libraries
 • 003 Modules GitHub Link.html
 • 004 Writing Our Own Modules
 • 005 Imported vs Direct
 • 006 Imported vs Direct GitHub Link.html
 • 007 Modules Outro

 • 34 - MAC Changer
 • 001 MAC Changer Introduction
 • 002 Installing PyCharm On Kali
 • 003 MAC and IP Address
 • 004 Changing MAC Manually
 • 005 Using Subprocess
 • 006 Introducing Variables
 • 007 Processing Tuples
 • 008 Beautifying the Code
 • 009 Saving Subprocess
 • 010 Regex 101
 • 011 New MAC Control
 • 012 Python3 Compatibility
 • 013 MAC Changer GitHub Link.html
 • 014 MAC Changer Outro

 • 35 - Network Scanner
 • 001 Network Scanner Introduction
 • 002 ARP Refreshed
 • 003 How Network Scanners Work
 • 004 ARP Request
 • 005 Broadcast Request
 • 006 Processing Response
 • 007 Adding Features
 • 008 Python3 Compatibility
 • 009 Network Scanner GitHub Link.html
 • 010 Network Scanner Outro

 • 36 - Man In The Middle
 • 001 Man In The Middle Introduction
 • 002 MITM Refreshed
 • 003 ARP Response Creation
 • 004 ARP Poison
 • 005 Getting MAC Address
 • 006 Looping Continuously
 • 007 Displaying Better Logs
 • 008 Handling Specific Error
 • 009 Getting User Input
 • 010 MITM GitHub Link.html
 • 011 Man In The Middle Outro

 • 37 - Packet Listener
 • 001 Packet Listener Introduction
 • 002 Wireshark Refreshed
 • 003 Wireshark Analysis
 • 004 Gathering Packets
 • 005 Working With Layers
 • 006 Downgrading HTTPS
 • 007 Protecting Ourselves
 • 008 Packet Listener GitHub Link.html
 • 009 Packet Listener Outro
 • external-links.txt

 • 38 - Keylogger
 • 001 Keylogger Introduction
 • 002 Setting Up Windows
 • 003 Working With Files
 • 004 Logging Keyboard
 • 005 Saving Logs
 • 006 Handling Errors
 • 007 Sending Email
 • 008 Threading Library
 • 009 Testing On Windows
 • 010 Keylogger GitHub Link.html
 • 011 Keylogger Outro

 • 39 - Backdoor
 • 001 Backdoor Introduction
 • 002 How To Write a Backdoor
 • 003 Opening a Connection
 • 004 Running Commands
 • 005 Writing Listener
 • 006 Sending Commands With Listener
 • 007 Class Structure
 • 008 Finishing Classes
 • 009 What is JSON
 • 010 Processing JSON
 • 011 Sending Commands With List
 • 012 Cd Command Implementation
 • 013 Getting Contents
 • 014 Saving Files
 • 015 Encoding Downloads
 • 016 Upload Functionality
 • 017 Handling Errors
 • 018 Python3 Compatibility
 • 019 Backdoor GitHub Link.html
 • 020 Backdoor Outro

 • 40 - Packaging & Malicious Files
 • 001 Packaging & Malicious Files Introduction
 • 002 Malicious Files
 • 003 Creating Executables
 • 004 What is Regedit
 • 005 Copying Files
 • 006 Running Executables On Startup
 • 007 Adding PDF to File
 • 008 Changing Icons
 • 009 Changing Extensions
 • 010 MyPackage GitHub Link.html
 • 011 Packaging & Malicious Files Outro

 • 41 - Closing & Ethical Hackers Handbook
 • 001 Closing
 • 002 Ethical Hackers Handbook.html
 • 002 Ethical-Hackers-Handbook.pdf
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32593
  حجم: 12313 مگابایت
  مدت زمان: 2386 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید