وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Art of Leadership Techniques & tips for Motivating team

سرفصل های دوره

Master leadership skills and leadership methods with this highly practical tips and training


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Introduction to Leadership
 • 1. Introduction
 • 2. What is leadership and why is it important
 • 3. Different styles of leadership
 • 4. Leadership vs. Management

 • 3. Understanding Your Team
 • 1. Introduction
 • 2. How to identify the needs and goals of your team
 • 3. Creating a positive and inclusive work culture
 • 4. Building trust with your team members

 • 4. Effective Communication
 • 1. Introduction
 • 2. Communication strategies for effective leadership
 • 3. Active listening and empathy
 • 4. How to provide constructive feedback

 • 5. Motivating Your Team
 • 1. Introduction
 • 2. Understanding what motivates your team members
 • 3. Creating a culture of motivation
 • 4. Techniques for boosting team morale

 • 6. Inspiring Your Team
 • 1. Introduction
 • 2. The power of inspiration
 • 3. Techniques for inspiring your team members
 • 4. The role of vision in inspiring leadership

 • 7. Building High-Performance Teams
 • 1. Introduction
 • 2. Strategies for building high-performance teams
 • 3. Team building exercises
 • 4. Developing a strong team identity

 • 8. Conflict Resolution
 • 1. Introduction
 • 2. How to handle conflict in the workplace
 • 3. Techniques for resolving conflicts peacefully
 • 4. Maintaining positive relationships with team members after conflict

 • 9. Leading Change
 • 1. Introduction
 • 2. Leading organizational change
 • 3. Communicating change effectively
 • 4. Building a culture of resilience

 • 10. Delegation and Time Management
 • 1. Introduction
 • 2. Delegating tasks effectively
 • 3. Time management strategies for leaders
 • 4. How to prioritize tasks and delegate effectively

 • 11. Decision Making and Problem Solving
 • 1. Introduction
 • 2. Techniques for effective decision making
 • 3. Problem-solving strategies for leaders
 • 4. Creating a culture of problem-solving

 • 12. Emotional Intelligence
 • 1. Introduction
 • 2. The importance of emotional intelligence in leadership
 • 3. Understanding emotions in the workplace
 • 4. Techniques for managing emotions

 • 13. Leading with Ethics and Integrity
 • 1. Introduction
 • 2. The role of ethics in leadership
 • 3. Maintaining integrity as a leader
 • 4. Creating a culture of ethical leadership

 • 14. Building a Leadership Mindset
 • 1. Introduction
 • 2. The importance of a growth mindset for leaders
 • 3. Techniques for developing a leadership mindset
 • 4. Overcoming limiting beliefs and self-doubt

 • 15. Bringing it All Together
 • 1. Introduction
 • 2. Reviewing key concepts from the course
 • 3. Developing a personal leadership development plan
 • 4. Taking action to implement your leadership skills in the workplace

 • 16. Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18467
  حجم: 3992 مگابایت
  مدت زمان: 381 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید