وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The API Master Class & Testing in Detail using Postman!

سرفصل های دوره

Learn all about APIs and how to test them using Postman, including the use of artificial intelligence (AI)


1 - Introduction
 • 1 - WHAT-EXACTLY-IS-AN-API.pdf
 • 1 - What exactly is an API
 • 2 - COURSE-RESOURCES-MORE.pdf
 • 2 - Course Resources More

 • 2 - The RealWorld API
 • 3 - API Overview
 • 3 - API-OVERVIEW.pdf
 • 4 - API Documentation
 • 4 - API-DOCUMENTATION.pdf
 • 4 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt

 • 3 - Postman
 • 5 - What Exactly is Postman
 • 5 - httpswwwpostmancom.txt
 • 5 - httpswwwpostmancompricing.txt
 • 6 - Postman Signup Setup
 • 6 - httpswwwpostmancom.txt
 • 7 - Postman Updates
 • 7 - httpswwwpostmancomreleasenotes.txt
 • 7 - httpswwwpostmancomreleasenotespostmanapp.txt

 • 4 - API Postman Basics
 • 8 - COMMON-HTTP-REQUESTS-CRUD.pdf
 • 8 - Common HTTP Methods CRUD
 • 9 - A Simple Request
 • 9 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 9 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1goals.txt
 • 9 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1status.txt
 • 10 - Collections Folders
 • 10 - httpswwwpostmancomcollection.txt
 • 11 - HTTP Protocol More
 • 11 - HTTP-PROTOCOL-MORE.pdf
 • 12 - JSON API Body Response More
 • 12 - JSON-API-BODY-RESPONSE-MORE.pdf
 • 12 - httpswwww3schoolscomjsjsjsonintroasp.txt
 • 13 - HEADERS.pdf
 • 13 - Headers
 • 14 - STATUS-CODES.pdf
 • 14 - Status Codes
 • 14 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 14 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1goals.txt

 • 5 - The RealWorld Example
 • 15 - API Documentation Overview
 • 15 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 16 - POST Register User
 • 16 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 16 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1authregister.txt
 • 17 - POST Login Authentication
 • 17 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 17 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1authlogin.txt
 • 18 - AUTHENTICATION-JWT-BEARER-TOKEN.pdf
 • 18 - Authentication JWTBearer Token
 • 18 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 18 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1authlogin.txt
 • 18 - httpsjwtio.txt
 • 19 - PUT-vs-PATCH.pdf
 • 19 - Put vs Patch
 • 19 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 20 - Patch Update Profile
 • 20 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 20 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1authupdateprofile.txt
 • 21 - Random Data Update Profile
 • 21 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 21 - httpslearningpostmancomdocswritingscriptsscriptreferencesvariableslist.txt
 • 22 - Payload Boundary Testing More
 • 22 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 23 - Post Create Goal
 • 23 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 23 - httpsgoaltrackerapionrendercomapiv1goals.txt

 • 6 - Variables DRY Principle
 • 24 - 0-VARIABLES.pdf
 • 24 - Variables
 • 24 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariablesvariablescopes.txt
 • 25 - Global Environment Variables
 • 25 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariablesvariablescopes.txt
 • 25 - httpswwwpostmancomproductworkspaces.txt
 • 26 - Initial vs Current Value
 • 26 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariablesinitialandcurrentvalues.txt
 • 26 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariablesvariablescopes.txt
 • 26 - httpswwwpostmancomproductworkspaces.txt
 • 27 - Collection Variables
 • 27 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariablesvariablescopes.txt
 • 27 - httpswwwpostmancomproductworkspaces.txt
 • 28 - Sharing Collections More
 • 28 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariablesvariablescopes.txt
 • 29 - Header Presets

 • 7 - The RealWorld Challenge
 • 30 - 0-INTRODUCTION.pdf
 • 30 - Introduction
 • 31 - API Documentation More
 • 31 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 32 - CREATE-A-GOAL-CHALLENGE.pdf
 • 32 - Create a Goals Challenge
 • 32 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 33 - Create a Goals Solution
 • 33 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 33 - httpslearningpostmancomdocswritingscriptsscriptreferencesvariableslistloremipsum.txt
 • 34 - GET-ALL-GOALS-CHALLENGE.pdf
 • 34 - Get all Goals Challenge
 • 34 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 35 - Get all Goals Solution
 • 35 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 36 - GET-SINGLE-GOAL-CHALLENGE.pdf
 • 36 - Get Single Goal Challenge
 • 36 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 37 - Get Single Goal Solution
 • 37 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 38 - UPDATE-GOAL-CHALLENGE.pdf
 • 38 - Update Goal Challenge
 • 38 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 39 - Update Goal Solution
 • 39 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 40 - DELETE-GOAL-CHALLENGE.pdf
 • 40 - Delete Goal Challenge
 • 40 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 41 - Delete Goal Solution
 • 41 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 42 - SHOW-PROGRESS-CHALLENGE.pdf
 • 42 - Show Progress Challenge
 • 42 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 43 - Show Progress Solution
 • 43 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 44 - Section Recap
 • 44 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt

 • 8 - Path vs Query Parameters
 • 45 - PATH-vs-QUERY-PARAMETERS.pdf
 • 45 - Path vs Query Parameters
 • 46 - Path Parameters Example
 • 46 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 47 - Query Parameters Example
 • 47 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt

 • 9 - The RealWorld Mindset
 • 48 - The RealWorld Mindset Practical Examples
 • 48 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt

 • 10 - Implementing Tests More
 • 49 - PRE-REQUEST-SCRIPTS-VS-TESTS.pdf
 • 49 - Prerequest Scripts vs Tests
 • 50 - Variables Part 12
 • 50 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariables.txt
 • 50 - httpslearningpostmancomdocswritingscriptsscriptreferencestestexamples.txt
 • 50 - httpswwww3schoolscomjsjsconstasp.txt
 • 51 - Variables Part 22
 • 51 - httpslearningpostmancomdocssendingrequestsvariables.txt
 • 51 - httpslearningpostmancomdocswritingscriptsscriptreferencestestexamples.txt
 • 51 - httpswwww3schoolscomjsjsconstasp.txt
 • 52 - Assertions
 • 52 - httpslearningpostmancomdocswritingscriptsscriptreferencestestexamples.txt
 • 52 - httpswwwchaijscom.txt
 • 52 - httpswwww3schoolscomjsjsarrowfunctionasp.txt
 • 53 - Prerequest Scripts Practical Example
 • 53 - httpsdevelopermozillaorgenUSdocsWebJavaScriptReferenceStatementsconst.txt
 • 53 - httpsdevelopermozillaorgenUSdocsWebJavaScriptReferenceStatementslet.txt
 • 53 - httpslearningpostmancomdocswritingscriptsscriptreferencestestexamples.txt
 • 54 - Tests Examples
 • 55 - Filtering Tests More Part 12
 • 55 - httpswwww3schoolscomjsjsarrowfunctionasp.txt
 • 55 - httpswwww3schoolscomjsjsfunctionparametersasp.txt
 • 55 - httpswwww3schoolscomjsrefjsrefforeachasp.txt
 • 56 - Filtering Tests More Part 22
 • 56 - httpswwww3schoolscomjsjsarrowfunctionasp.txt
 • 56 - httpswwww3schoolscomjsjsfunctionparametersasp.txt
 • 56 - httpswwww3schoolscomjsjsifelseasp.txt
 • 56 - httpswwww3schoolscomjsrefjsrefforeachasp.txt
 • 57 - DRY Principle Automation Part 13
 • 58 - DRY Principle Automation Part 23
 • 58 - httpswwww3schoolscomjsjsarraysasp.txt
 • 58 - httpswwww3schoolscomjsjsarrowfunctionasp.txt
 • 58 - httpswwww3schoolscomjsjsfunctionparametersasp.txt
 • 58 - httpswwww3schoolscomjsjsifelseasp.txt
 • 58 - httpswwww3schoolscomjsrefjsrefforeachasp.txt
 • 59 - DRY Principle Automation Part 33
 • 59 - httpswwww3schoolscomjsjsarraysasp.txt
 • 59 - httpswwww3schoolscomjsjsarrowfunctionasp.txt
 • 59 - httpswwww3schoolscomjsjsfunctionparametersasp.txt
 • 59 - httpswwww3schoolscomjsjsifelseasp.txt
 • 59 - httpswwww3schoolscomjsrefjsrefforeachasp.txt

 • 11 - Leveraging AI
 • 60 - Postman AI Introduction
 • 60 - httpsblogpostmancomintroducingpostbotpostmansnewaiassistant.txt
 • 60 - httpslearningpostmancomdocsgettingstartedbasicsaboutpostbot.txt
 • 60 - httpswwwpostmancomproductpostbot.txt
 • 61 - AI In action Part 13
 • 61 - httpsblogpostmancomintroducingpostbotpostmansnewaiassistant.txt
 • 61 - httpslearningpostmancomdocsgettingstartedbasicsaboutpostbot.txt
 • 61 - httpswwwpostmancomproductpostbot.txt
 • 62 - AI In action Part 23
 • 63 - AI In action Part 33
 • 63 - httpsgoaltrackerapionrendercom.txt
 • 64 - AI Summary

 • 12 - Executing Tests Reporting
 • 65 - Executing Tests Collection Runner
 • 65 - httpslearningpostmancomdocscollectionsrunningcollectionsintrotocollectionruns.txt
 • 66 - Order of Execution More
 • 66 - httpslearningpostmancomdocscollectionsrunningcollectionsintrotocollectionruns.txt
 • 67 - Postman Monitors
 • 67 - httpslearningpostmancomdocsmonitoringyourapiintromonitors.txt
 • 68 - Newman CLI Setup
 • 68 - httpslearningpostmancomdocscollectionsusingnewmanclicommandlineintegrationwithnewman.txt
 • 68 - httpsnodejsorg.txt
 • 68 - httpswwwnpmjscompackagenewman.txt
 • 69 - Executing Tests Newman CLI
 • 69 - httpslearningpostmancomdocscollectionsusingnewmanclicommandlineintegrationwithnewman.txt
 • 70 - Generating Reports
 • 70 - httpswwwnpmjscompackagenewmanreporterhtmlextra.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 33993
  حجم: 3392 مگابایت
  مدت زمان: 472 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید