وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Terraform for the Absolute Beginners with Labs

سرفصل های دوره

Learn the basics of Terraform with real hands on labs right in your browser


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Download Presentation Deck.html
 • 2 - Terraform-Associate-1.pdf
 • 3 - Join Our Community.html

 • 2 - Introduction to Infrastructure as Code
 • 4 - Challenges with Traditional IT Infrastructure
 • 5 - Types of IAC Tools
 • 6 - Why Terraform

 • 3 - Getting Started with Terraform
 • 7 - Installing Terraform
 • 8 - HashiCorp Configuraton Language HCL Basics
 • 9 - Update and Destroy Infrastructure
 • 10 - Lab Intro
 • 11 - Demo Accessing Labs
 • 12 - Accessing the Labs.html
 • 13 - Lab HCL Basics.html

 • 4 - Terraform Basics
 • 14 - Using Terraform Providers
 • 15 - Configuration Directory
 • 16 - Lab Terraform Providers.html
 • 17 - Multiple Providers
 • 18 - Lab Multiple Providers.html
 • 19 - Using Input Variables
 • 20 - Understanding the Variable Block
 • 21 - Lab Variables.html
 • 22 - Using Variables in Terraform
 • 23 - Lab Using Variables in terraform.html
 • 24 - Resource Attributes
 • 25 - Lab Resource Attributes.html
 • 26 - Resource Dependencies
 • 27 - Lab Resource Dependencies.html
 • 28 - Output Variables
 • 29 - Lab Output Variables.html

 • 5 - Terraform State
 • 30 - Introduction to Terraform State
 • 31 - Purpose of State
 • 32 - Lab Terraform State.html
 • 33 - Terraform State Considerations

 • 6 - Working with Terraform
 • 34 - Terraform Commands
 • 35 - Lab Terraform Commands.html
 • 36 - Mutable vs Immutable Infrastructure
 • 37 - LifeCycle Rules
 • 38 - Lab Lifecycle Rules.html
 • 39 - Datasources
 • 40 - Lab Datasources.html
 • 41 - MetaArguments
 • 42 - Count
 • 43 - foreach
 • 44 - Lab Count and for each.html
 • 45 - Version Constraints
 • 46 - Lab Version Constraints.html

 • 7 - Terraform with AWS
 • 47 - Getting Started with AWS
 • 48 - Demo Setup an AWS Account
 • 49 - Introduction to IAM
 • 50 - Demo IAM
 • 51 - Programmatic Access
 • 52 - Lab AWS CLI and IAM.html
 • 53 - AWS IAM with Terraform
 • 54 - IAM Policies with Terraform
 • 55 - Lab IAM with Terraform.html
 • 56 - Introduction to AWS S3
 • 57 - S3 with Terraform
 • 58 - Lab S3.html
 • 59 - Introduction to DynamoDB
 • 60 - Demo Dynamodb
 • 61 - DynamoDB with Terraform
 • 62 - Lab DynamoDB.html

 • 8 - Remote State
 • 63 - What is Remote State and State Locking
 • 64 - Remote Backends with S3
 • 65 - Lab Remote State.html
 • 66 - Terraform State Commands
 • 67 - Lab Terraform State Commands.html

 • 9 - Terraform Provisioners
 • 68 - Introduction to AWS EC2 optional
 • 69 - Demo Deploying an EC2 Instance optional
 • 70 - AWS EC2 with Terraform
 • 71 - Terraform Provisioners
 • 72 - Provisioner Behaviour
 • 73 - Lab AWS EC2 and Provisioners.html
 • 74 - Considerations with Provisioners

 • 10 - Terraform Import Tainting Resources and Deubugging
 • 75 - Terraform Taint
 • 76 - Debugging
 • 77 - Lab Taint and Debugging.html
 • 78 - Terraform Import
 • 79 - Lab Terraform Import.html

 • 11 - Terraform Modules
 • 80 - What are modules
 • 81 - Creating and Using a Module
 • 82 - Using Modules from the Registry
 • 83 - Lab Terraform Modules.html

 • 12 - Terraform Functions and Conditional Expressions
 • 84 - More Terraform Functions
 • 85 - Conditional Expressions
 • 86 - Lab Functions and Conditional Expressions.html
 • 87 - Terraform Workspaces OSS
 • 88 - Lab terraform Workspaces.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32588
  حجم: 891 مگابایت
  مدت زمان: 282 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید