وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SvelteKit Framework by Example: Full-Stack Ecommerce Website

سرفصل های دوره

Learn the foundamentals of SvelteKit (Svelte Framework) by creating a real E-Commerce website from scratch


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Branching strategy
 • 3. What is Svelte and SvelteKit
 • 4. What is Server Side Rendering (SSR)
 • 5. What is a payment gateway

 • 2. Setting up Stripe
 • 1. Stripe account setup
 • 2. Adding products on Stripe
 • 3. Creating all the shop products on Stripe

 • 3. Getting started with SvelteKit
 • 1. SvelteKit project setup
 • 2. SvelteKit project structure
 • 3. What is Vite

 • 4. Setting up TailwindCSS
 • 1. What is TailwindCSS
 • 2. Installing TailwindCSS in a SvelteKit project

 • 5. PostgreSQL database and Prisma ORM setup
 • 1. PostgreSQL database setup
 • 2. What is Prisma ORM
 • 3. Installing Prisma in a SvelteKit project
 • 4. Connecting Prisma to a PostgreSQL database
 • 5. Creating the product model
 • 6. Relationships between Prisma models
 • 7. Creating the Category model
 • 8. Populating the Category table
 • 9.1 Zipped Static Folder.html
 • 9. Populating the Products table

 • 6. Introduction to components in SvelteKit
 • 1. Components in SvelteKit
 • 2. Creating the Header component
 • 3. Creating the CartButton component
 • 4. Creating the Footer component

 • 7. Routing in SvelteKit
 • 1. Introduction to routing in SvelteKit
 • 2. Page files in SvelteKits router
 • 3. Creating the E-Commerce pages
 • 4. Error files in SvelteKits router
 • 5. SvelteKit API routes
 • 6. Reading data with Prisma
 • 7. Creating the GET products API endpoint
 • 8. Layouts in SvelteKit
 • 9. Creating a layout and styling the pages
 • 10. Loading the products in the index page

 • 8. Implementing the home page
 • 1. Conditional Rendering in SvelteKit
 • 2. No products found - Fallback message
 • 3. Rendering Loops in SvelteKit (#each logic block)
 • 4. Looping the products
 • 5. Creating the ShopCard component

 • 9. Implementing the shop categories
 • 1. Creating the GET categories API endpoint
 • 2. Creating the CategoryItem component
 • 3. Categories index page
 • 4. Creating the categories layout
 • 5. Create the GET products by category API endpoint
 • 6. Reactivity in Svelte
 • 7. Dynamic category pages

 • 10. Implementing the product pages
 • 1. Creating the GET product by ID API endpoint
 • 2. Product page markup and styling
 • 3. Loading the product details data

 • 11. The cart system
 • 1. Cart page markup and styling
 • 2. Creating the CartItem component
 • 3. The cart system
 • 4. CartButton component improvements

 • 12. Stripe integration
 • 1. Payment status pages markup and styling
 • 2. Creating the Checkout API endpoint
 • 3. Invoking the Stripe checkout from the Cart page
 • 4. Testing the Stripe payment
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29369
  حجم: 1290 مگابایت
  مدت زمان: 175 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید