وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SQL Queries 101: A Beginner’s Guide to Data Retrieval

سرفصل های دوره

Building a Strong Foundation in SQL Query Writing


1 - Introduction
 • 1 - Getting Ready
 • 2 - Install SQL Server
 • 3 - Install SQL Server Management Studio
 • 4 - Load Sample Database
 • 5 - FlatFiles-SSMS.zip
 • 5 - Load Flat Files

 • 2 - Setup without SQL Server
 • 6 - FlatFiles-SQLLiteOnline.zip
 • 6 - SQLiteOnline

 • 3 - The SELECT Statement
 • 7 - SELECT All Columns
 • 8 - SELECT Specific Columns
 • 9 - SELECT Top and Bottom Rows
 • 10 - SELECT Distinct Column Values
 • 11 - ORDER BY Clause
 • 12 - Query Summary.html

 • 4 - Scalar Functions
 • 13 - Concatenate
 • 14 - RIGHT and LEFT
 • 15 - LEN
 • 16 - Format
 • 17 - Query Summary.html

 • 5 - Aggregate Functions and Grouping
 • 18 - Aggregates
 • 19 - Group By Clause
 • 20 - Query Summary.html

 • 6 - Date and Time Functions
 • 21 - DATEDIFF
 • 22 - Other Date Functions
 • 23 - Query Summary.html

 • 7 - Operators
 • 24 - Comparison Operators
 • 25 - AND or BETWEEN
 • 26 - LIKE
 • 27 - IN and OR
 • 28 - Logical Operators Wrap Up
 • 29 - Query Summary.html

 • 8 - GROUPING
 • 30 - HAVING Clause
 • 31 - Partition By
 • 32 - Query Summary.html

 • 9 - Table Relationships
 • 33 - Inner Join Video Chapter
 • 34 - More with INNER JOINS
 • 35 - LEFT and RIGHT JOIN
 • 36 - JOIN Three Tables
 • 37 - JOIN Four Tables
 • 38 - FULL OUTER JOIN
 • 39 - EXCEPT
 • 40 - Query Summary.html

 • 10 - SubQuery
 • 41 - EXISTS
 • 42 - ALL
 • 43 - Query Summary.html

 • 11 - CASE SWITCH
 • 44 - CASE SWITCH
 • 45 - Query Summary.html

 • 12 - SQL View
 • 46 - Create and Query a SQL View
 • 47 - Query Summary.html

 • 13 - Create and Drop Table
 • 48 - Create and Drop Table
 • 49 - Query Summary.html

 • 14 - Insert and Delete Rows
 • 50 - Insert and Delete Rows
 • 51 - Query Summary.html

 • 15 - Update Rows
 • 52 - Update Statement
 • 53 - Query Summary.html

 • 16 - SQL Queries with Power BI
 • 54 - SQL Queries and Power BI
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29365
  حجم: 931 مگابایت
  مدت زمان: 144 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید