وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SQL Mastery & Data Analysis A-Z Best & Complete Course MySQL

سرفصل های دوره

One Stop Bootcamp With Lectures, Practice Sessions and Assignments WITH code samples, the only course you need.


1. Introduction
 • 1. Goals & Objectives

 • 2. Introduction To Database Systems
 • 1. Database Systems
 • 2. Typical Database Objects
 • 3. Typical Objects & Access in a Database System
 • 4. Typical Objects & Access in a Database System - 2
 • 5. Designing a Database System

 • 3. Install & Setup Database Environment - MySQL Database
 • 1. Download MySQL Installer
 • 2. Run MySQL Installer
 • 3. Resolve Conflicts & Install MySQL
 • 4. Configuration 1
 • 5. Configuration 2
 • 6. Connect to MySQL

 • 4. Setting up Sales Data in MySQL
 • 1. MySQL Workbench Interface
 • 2. Understanding SALES datamodel
 • 3.1 createdb sqlhandson.zip
 • 3.2 dbcreatetables sqlhandson.zip
 • 3. Create Database & Tables - Workout 1
 • 4. Create Tables - Workout 2
 • 5. Create Tables - Workout 3
 • 6.1 dbpopulate sqlhandson.zip
 • 6. Populate Tables
 • 7. Populate Tables 2
 • 8.1 ml sales null data.zip
 • 8.2 ml sales.zip
 • 8. Populate Tables 3
 • 9.1 dbclean.zip
 • 9.2 dbdelete.zip
 • 9. Delete Tables and Delete Data - DO NOT Run !.html

 • 5. Introduction to SQL
 • 1. Why do We Need SQL
 • 2.1 introductiontoselect.zip
 • 2. Introduction to SELECT Statement
 • 3.1 introductiontoselect ws.zip
 • 3.2 sqlconcepts exercises.zip
 • 3.3 upd ml product item benefits.zip
 • 3. Introduction to SELECT Statement - 2

 • 6. SQL Concepts
 • 1. SQL Concepts - Data Definition (DDL), Modification(DML), Queringy(DQL)
 • 2.1 sqlconcepts exercises.zip
 • 2. SQL Concepts Exercises.html
 • 3. JOINS - Combining Data from Multiple TablesViews
 • 4. CROSS JOINS - All combinations of rows from TablesViews
 • 5. Sub Queries - Query Inside a Query, aka Nested or Sub Query.
 • 6. Self Joins - Joining a Table or View with Itself
 • 7.1 joins ws.zip
 • 7.2 joins.zip
 • 7. Workout - JOINS
 • 8.1 cross joins.zip
 • 8. Workout - CROSS JOINS
 • 9.1 ml sales null data.zip
 • 9. WORKOUT - Load ML SALES Table
 • 10. Explanation - Left , Right and & Full Outer Join
 • 11.1 joins ws.zip
 • 11.2 joins.zip
 • 11. Workout - Left , Right and & Full Outer Join - 2

 • 7. Understanding Transactions
 • 1.1 transactionsandlocking.zip
 • 1. Transactions

 • 8. MySQL Architecture
 • 1. MySQL Architecture Introduction
 • 2. MySQL Architecture for Relational Database

 • 9. MySQL Datatypes
 • 1. Introduction - MySQL Datatypes
 • 2. Numeric Datatypes
 • 3. String Datatypes
 • 4.1 datatypes.zip
 • 4. Workout - Numeric and Strings
 • 5. Date & Time
 • 6. Workout - Date and Time
 • 7. Workout 2 - Date and Time

 • 10. Functions & Operators
 • 1. Numeric - Arithmetic & Mathematical Functions and Operators
 • 2. String Functions & Operators
 • 3. String - Regular Expressions
 • 4. Date & Time
 • 5. Comparison & Logical
 • 6. Assignment & Flow-Control
 • 7.1 functionsoperators.zip
 • 7.2 handson.zip
 • 7. Workout 1 - F & O With SQL Files
 • 8. Workout 2 - F & O
 • 9. Workout 3 - F & O
 • 10. Workout 4 - F & O
 • 11. Workout 5 - F & O
 • 12. Workout 6 - F & O
 • 13. Workout 7 - F & O
 • 14. Workout 8 - F & O
 • 15. Workout 8 - Part 2 F & O
 • 16. Workout 9 - F & O
 • 17. Workout 10 - F& O
 • 18. Workout 11 - F & O
 • 19. Workout 12 - F & O
 • 20. Workout 13 - F & O
 • 21. Workout 14 - F & O
 • 22. Workout 15 - F & O
 • 23. Workout 16 - F & O
 • 24. Workout 17 - F&O
 • 25. Workout 18 - 1 Part1
 • 26. Workout 18 - 1 Part 2
 • 27. Workout 18 - 2- F&O
 • 28. Workout 19
 • 29. Workout 20 - 1
 • 30. Workout 20 - 2

 • 11. Functions - Aggregate & Window Functions
 • 1.1 aggregatefunctions.zip
 • 1.2 handson.zip
 • 1. Aggregate Functions with SQL Files
 • 2. Group By Modifiers
 • 3. Workout Aggregate Funs 1
 • 4. Workout Aggregate Funs 2
 • 5. Workout Aggregate Funs 3
 • 6. Workout Aggregate Funs - WIndows 1
 • 7. Workout Aggregate - 2
 • 8. Workout Aggregate - 3

 • 12. Window Functions
 • 1.1 aggregatefunctions.zip
 • 1.2 handson.zip
 • 1. Non-Aggregate Window Functions With SQL Files
 • 2. Workout - Non Aggregate Year on Year Sales Analysis
 • 3. Workout Non Aggregate Function - Yearly Sales Report
 • 4. Workout Window & Partition Functions - 1
 • 5. Workout Window & Partition Functions - 2

 • 13. Prepared Statements
 • 1.1 handson.zip
 • 1.2 preparedstatements.zip
 • 1. Prepared Statements in MySQL With SQL Files
 • 2. Prepared Statements - 2
 • 3. Prepared Statements - 3

 • 14. Compound Statements, Stored Procedures
 • 1. Introduction to Compound Statements
 • 2. Compound Statements Continued - IF, CASE, WHILE,REPEAT, LOOP, Cursors
 • 3. Error Handling in ProceduresCursors
 • 4. Stored Routines - Procedures & Dynamic Cursors
 • 5. StoredRoutines-Procedures, Triggers Detailed
 • 6.1 compoundstatementsamples.zip
 • 6.2 handson.zip
 • 6.3 handson2.zip
 • 6.4 loops.zip
 • 6. Workout - Procedures 1 With SQL Files
 • 7. Workout - Procedures 2
 • 8. Workout - Procedures 3
 • 9. Workout - Procedures 4
 • 10. Workout - Procedures 5
 • 11. Workout - Cursors 1
 • 12. Workout - Cursors 2
 • 13. Workout - Cursors 3
 • 14. Workout - Cursors 3 Continued
 • 15.1 createstoredprocedures1.zip
 • 15.2 createstoredprocedures2.zip
 • 15.3 createtriggers.zip
 • 15.4 testtrigger.zip
 • 15. Samples to Practice - Procedures & Triggers.html

 • 15. Information Functions - DiscoveringUndestanding Your Database
 • 1. Show Database and Schema Information
 • 2.1 handson.zip
 • 2.2 sql practice sqlmasterdb.zip
 • 2. Workout 1 - Information Functions
 • 3. Workout 2 - InformationFunctions

 • 16. User Accounts & Permissions - Managing access to your Data
 • 1. Users and Grants
 • 2.1 grants.zip
 • 2.2 handsonusersgrants.zip
 • 2.3 users.zip
 • 2. Workout 1 - Users and Grants
 • 3. Workout 2 - Users and Grants

 • 17. Assignment - Design a Date Dimension
 • 1. Designing A Date Dimension Table.html

 • 18. Data Encryption
 • 1. Encryption Concepts
 • 2.1 encryption&compressions.zip
 • 2. Encryption - Working Session.html

 • 19. Semi-Structured Data Support
 • 1. Non RDBMS (NoSQL)
 • 2. Document Store Architecture

 • 20. Additional SQL Files
 • 1.1 exerciseslist.zip
 • 1.2 flowcontrolcorrection.zip
 • 1.3 ListOfStatementsFunctions.txt
 • 1.4 sql practice.zip
 • 1.5 sqlmodes.zip
 • 1.6 WorkingSessions LIST.txt
 • 1. Additional SQL Source Files and a suggested list of Exercises.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29364
  حجم: 5696 مگابایت
  مدت زمان: 948 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید