وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Snowflake for Data Science and Data Engineering – 2024

سرفصل های دوره

A compact course on Snowflake data platform and Snowflake SQL


1. Snowflake Setup
 • 1. Sign up for a free account
 • 2. Snowsight tour - Overview
 • 3. Snowsight tour - Dashboards
 • 4. Snowsight tour - Worksheets
 • 5.1 context functions.zip
 • 5. Context functions and Account Info

 • 2. Core Concepts
 • 1. Snowflake architecture
 • 2.1 virtual warehouses.zip
 • 2. Virtual Warehouses
 • 3. Snowflake Core Concepts.html

 • 3. Snowflake SQL
 • 1. Snowflake SQL, Snowflake Scripting, SnowSQL
 • 2. SQL Statement Types
 • 3.1 ddl.zip
 • 3. DDL Statements
 • 4.1 column constraints.zip
 • 4. Column Constraints
 • 5.1 dml.zip
 • 5. DML Statements
 • 6. Snowflake SQL.html

 • 4. Access Control and DCL Statements
 • 1. Access Control in Snowflake
 • 2.1 access control.zip
 • 2. System-defined and Custom Roles
 • 3.1 access control.zip
 • 3. Users and additional DCL statements
 • 4.1 access control.zip
 • 4. Best Practices in Access Control
 • 5. Extend the default Snowflake Role Hierarchy System with Customer Roles.html

 • 5. Load Data to Snowflake
 • 1. Load overview
 • 2.1 customer 10 pipe.csv
 • 2.2 customer 50.csv
 • 2.3 customer 50.zip
 • 2.4 load using ui.zip
 • 2. Load using the UI
 • 3.1 bulk load-copy into.zip
 • 3.2 customer 10 and 2 bads.csv
 • 3.3 customer 10 pipe.csv
 • 3.4 customer 50.csv
 • 3.5 customer 50.zip
 • 3.6 customer 51 100.csv
 • 3. Bulk load - COPY INTO
 • 4.1 stages.zip
 • 4. Stage Objects
 • 5.1 aws integration.zip
 • 5.2 IAM Policies.txt
 • 5. Option 1 - Connect to AWS by Storage Integration
 • 6.1 aws integration.zip
 • 6. Option 2 - Connect to AWS by IAM User Credentials
 • 7.1 customer 10.csv
 • 7.2 transformation.zip
 • 7. Load with Transformation
 • 8. Load Data to Snowflake.html

 • 6. DQL statements
 • 1.1 query syntax.zip
 • 1. Query Syntax
 • 2.1 joins.zip
 • 2. Joins
 • 3.1 aggregation.zip
 • 3. Aggregation
 • 4. Window functions Concepts
 • 5.1 window functions.zip
 • 5. Window functions Cumulative and Sliding Window Frames
 • 6.1 window functions.zip
 • 6. More Window Functions
 • 7.1 common table expressions.zip
 • 7. Common Table Expressions
 • 8.1 set operators.zip
 • 8. Set operators
 • 9.1 session variables.zip
 • 9. Session Variables and SELECT INTO
 • 10.1 pivot and unpivot.zip
 • 10. Pivot and Unpivot
 • 11. Query Syntax & Window Functions.html

 • 7. Data Types and Common Functions
 • 1.1 strings.zip
 • 1. Strings
 • 2.1 numbers.zip
 • 2. Numbers
 • 3.1 date time timestamp.zip
 • 3. Date, Time, Timestamp
 • 4.1 scalar functions overview.zip
 • 4. Scalar Functions Overview - Conditional Functions
 • 5.1 conversion functions.zip
 • 5. Conversion Functions
 • 6.1 string functions.zip
 • 6. String Functions
 • 7.1 numeric functions.zip
 • 7. Numeric Functions
 • 8.1 temporal functions.zip
 • 8. Temporal Functions
 • 9. Data Types and Common Functions.html

 • 8. Data Recovery
 • 1. Retention Period and Fail-safe - Theory
 • 2.1 time travel and data retention period.zip
 • 2. Time Travel and Data Retention Period
 • 3. Data Recovery Quiz.html

 • 9. Secure Data Sharing
 • 1. Listing, Marketplace, Direct Share - Theory
 • 2.1 creating direct share.zip
 • 2. Creating Direct Share
 • 3.1 secure views.zip
 • 3. Secure Views
 • 4. Secure Data Sharing Quiz.html

 • 10. Stored Procedures
 • 1.1 snowflake scripting.zip
 • 1. Snowflake Scripting
 • 2.1 stored procedures.zip
 • 2. Stored Procedures
 • 3.1 resultsets and cursors.zip
 • 3. Resultsets and Cursors
 • 4.1 error handling.zip
 • 4. Error Handling
 • 5.1 stored procedures using python.zip
 • 5. Store Procedures Using Python
 • 6. Store Procedures.html

 • 11. Tasks
 • 1. Tasks - Theory
 • 2.1 tasks.zip
 • 2. Tasks
 • 3.1 dag of tasks.zip
 • 3. DAG of Tasks
 • 4. Snowflake Tasks.html

 • 12. Streams
 • 1. Streams - Theory
 • 2.1 consuming streams.zip
 • 2. Consuming Streams
 • 3.1 stream behavior and additional tips.zip
 • 3. Stream Behavior and Additional Tips
 • 4.1 streams and tasks.zip
 • 4. Streams and Tasks
 • 5. Streams.html

 • 13. To be deleted Snowpipe
 • 1. Snowpipe.html
 • 2. Benefit from Information Schema.html
 • 3. Access History.html

 • 14. To be deleted Semi-structured Data Types
 • 1. Variant.html
 • 2. Array.html
 • 3. JSON.html
 • 4. XML.html
 • 5. Flatten Function.html

 • 15. To be deleted Snowflake Dashboards
 • 1. Create dashboards.html
 • 2. Data Visualization.html
 • 3. Share worksheets.html

 • 16. To be deleted Introduction
 • 1. Why learn Snowflake.html
 • 2. Course resources and tips.html
 • 3. Roles.html
 • 4. SQL under the hood.html
 • 5. Random sampling.html
 • 6. Extend the default Snowflake Role Hierarchy System with Customer Roles.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29359
  حجم: 2228 مگابایت
  مدت زمان: 415 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید