وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Small Business Digital Transformation Accelerator – Premium

سرفصل های دوره

Empower Your Business with Proven Digital Strategies To Help You Do More With Less and Stay Competitive


1. Introduction
 • 1.1 Module 1 Cheatsheet.pdf
 • 1. Introduction
 • 2. End of Module Assessment.html

 • 2. Assess Your Business
 • 1.1 Access The Digital Transformation Readiness Check.html
 • 1. Assess Your Business

 • 3. Understanding Your Processes
 • 1.1 Customer Communication Process Template.html
 • 1.2 Data Entry Process Template.html
 • 1.3 Decision-Making Process Template.html
 • 1.4 Employee Collaboration Process Template.html
 • 1.5 Financial Tracking Process Template.html
 • 1.6 Inventory Management Process Template.html
 • 1.7 Marketing and Promotion Process Template.html
 • 1.8 Order Processing Process Template.html
 • 1. Understanding Your Processes
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 4. Goal Setting
 • 1.1 S.M.A.R.T. GOALS WORKSHEET.docx
 • 1. Goal Setting
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 5. Basic Process Automation
 • 1.1 Module 5 Cheatsheet.pdf
 • 1. Basic Process Automation
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 6. No Code Automation
 • 1.1 Module 6 Cheatsheet.pdf
 • 1. No Code Automation
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 7. Change Management
 • 1.1 Module 7 Cheatsheet.pdf
 • 1. Change Management
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 8. Assessing Your Technology Stack
 • 1.1 Access the Tech Alignment Scorecard.html
 • 1.2 Software Inventory Tracking Template.xlsx
 • 1. Assessing Your Technology Stack

 • 9. Researching and Selecting New Software
 • 1.1 Access the FitCheck Software Evaluator.html
 • 1.2 Software Total Cost of Ownership Template.xlsx
 • 1. Researching and Selecting New Software
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 10. Advanced Automation Strategies
 • 1.1 Advanced Automation Strategies Cheatsheet.pdf
 • 1. Advanced Automation Strategies
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 11. Using AI To Do More With Less
 • 1.1 Using AI To Do More With Less Cheatsheet.pdf
 • 1. Using AI To Do More With Less
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 12. Using Generative AI in Your Small Business
 • 1.1 Generative AI Cheatsheet.pdf
 • 1. Using Generative AI in Your Small Business
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 13. Data Security and Privacy
 • 1.1 Data Security Cheatsheet (1).pdf
 • 1. Data Security and Privacy
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 14. Data-Driven Decision-Making
 • 1.1 Data Analytics Cheatsheet.pdf
 • 1. Data-Driven Decision-Making
 • 2. End of Module Quiz.html

 • 15. Additional Resources and Next Steps
 • 1.1 Alternative To - Find cheap, free alternatives to software.html
 • 1.2 Concurrency Digital Transformation Webinar.html
 • 1.3 Fico Digital Transformation Webinar.html
 • 1.4 Futurepedia - List of AI Tools.html
 • 1.5 HBR - The 4 Pillars of Successful Digital Transformation.html
 • 1.6 HBR Article - The Essential Components of Digital Transformation.html
 • 1.7 IBM - What is Digital Transformation.html
 • 1.8 IFTTT Training.html
 • 1.9 Make Academy.html
 • 1.10 McKinsey - The Keys to Successful Digital Transformation.html
 • 1.11 N8N Training Courses.html
 • 1.12 Outsystems Digital Transformation Webinar.html
 • 1.13 Pabbly Connect Training.html
 • 1.14 Zapier Academy.html
 • 1. Additional Resources and Next Steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29358
  حجم: 1320 مگابایت
  مدت زمان: 239 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید