وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SCOR (350-701) v1.1 Video Training Series

سرفصل های دوره

Get ready to CRUSH your Cisco SCOR (350-701) v1.1 exam! Designed for the new (2023) SCOR (350-701) exam blueprint.


1. Module 0 Course Introduction
 • 1. Introduction and Hands-On Practice

 • 2. Module 1 Introduction Fundamental Security Concepts
 • 1. Introduction Fundamental Security Concepts

 • 3. Module 1 - Lesson 1 Common Threats
 • 1. Introduction Common Threats
 • 2. 1.1.1 On-Premise Threats
 • 3. 1.1.2 Cloud-based Threats
 • 4. 1.1.3 Lesson 1 Quiz.html

 • 4. Module 1 - Lesson 2 Common Vulnerabilities
 • 1. Introduction Common Vulnerabilities
 • 2. 1.2.1 Software
 • 3. 1.2.2 SQL Injection
 • 4. 1.2.3 Buffer Overflow
 • 5. 1.2.4 Cross-site Request Forgery
 • 6. 1.2.5 Lesson 2 Quiz.html

 • 5. Module 1 - Lesson 3 Cryptography Components
 • 1. Introduction Cryptography Components
 • 2. 1.3.1 Hashing
 • 3. 1.3.2 Encryption
 • 4. 1.3.3 Public Key Infrastructure (PKI)
 • 5. 1.3.4 IPsec
 • 6. 1.3.5 NAT-T IPv4 for IPsec
 • 7. 1.3.6 Pre-shared Key Authentication
 • 8. 1.3.7 Lesson 3 Quiz.html

 • 6. Module 1 - Lesson 4 Virtual Private Networks
 • 1. Introduction Virtual Private Networks
 • 2. 1.4.1 Site-to-Site VPN
 • 3. 1.4.2 Remote Access VPN
 • 4. 1.4.3 sVTI-based VPN
 • 5. 1.4.4 DMVPN
 • 6. 1.4.5 FLEXVPN
 • 7. 1.4.6 Lesson 4 Quiz.html

 • 7. Module 1 - Lesson 5 SDN Architecture
 • 1. Introduction SDN Architecture
 • 2. 1.5.1 Cisco DNA Center Overview
 • 3. 1.5.2 Cisco DNA Center and vManage APIs
 • 4. 1.5.3 Python Scripts
 • 5. 1.5.4 Lesson 5 Quiz.html

 • 8. Module 2 Introduction Network Security
 • 1. Introduction Network Security

 • 9. Module 2 - Lesson 1 Network Security Solutions
 • 1. Introduction Network Security Solutions
 • 2. 2.1.1 IPS and Firewall Solutions
 • 3. 2.1.2 Deployment Models and Architectures
 • 4. 2.1.3 Device Hardening
 • 5. 2.1.4 Device Management Security
 • 6. 2.1.5 NetFlow
 • 7. 2.1.6 SNMPv3
 • 8. 2.1.7 Role-Based CLI Access
 • 9. 2.1.8 NTP with Authentication
 • 10. 2.1.9 Lesson 1 Quiz.html

 • 10. Module 2 - Lesson 2 Layer 2 Security
 • 1. Introduction Layer 2 Security
 • 2. 2.2.1 VLANs
 • 3. 2.2.2 VRF-lite
 • 4. 2.2.3 Port Security
 • 5. 2.2.4 DHCP Snooping
 • 6. 2.2.5 Dynamic ARP Inspection
 • 7. 2.2.6 Storm Control
 • 8. 2.2.7 PVLANs
 • 9. 2.2.8 Lesson 2 Quiz.html

 • 11. Module 2 - Lesson 3 AAA Security
 • 1. Introduction AAA Security
 • 2. 2.3.1 TACACS+ and RADIUS
 • 3. 2.3.2 Downloadable ACL (dACL)
 • 4. 2.3.3 Lesson 3 Quiz.html

 • 12. Module 3 Introduction Cloud Security
 • 1. Introduction Cloud Security

 • 13. Module 3 - Lesson 1 Cloud Environments
 • 1. Introduction Cloud Environments
 • 2. 3.1.1 Public, Private, Hybrid, and Community Clouds
 • 3. 3.1.2 Cloud Service Models SaaS, PaaS, and IaaS
 • 4. 3.1.3 Customer vs. Provider Responsibility
 • 5. 3.1.4 Lesson 1 Quiz.html

 • 14. Module 3 - Lesson 2 Security Considerations
 • 1. Introduction Security Considerations
 • 2. 3.2.1 Patch Management
 • 3. 3.2.2 Security Assessments
 • 4. 3.2.3 Cloud-Delivered Security Solutions
 • 5. 3.2.4 DevSecOps
 • 6. 3.2.5 Application and Data Security
 • 7. 3.2.6 Policy Management
 • 8. 3.2.7 Cloud Logging and Monitoring
 • 9. 3.2.8 Cloud Application and Workload Security
 • 10. 3.2.9 Lesson 2 Quiz.html

 • 15. Module 4 Introduction Content Security
 • 1. Introduction Content Security

 • 16. Module 4 - Lesson 1 Web Security
 • 1. Introduction Web Security
 • 2. 4.1.1 Secure Internet Gateway
 • 3. 4.1.2 Blacklisting and Whitelisting
 • 4. 4.1.3 URL Filtering and Categorization
 • 5. 4.1.4 Malware Scanning
 • 6. 4.1.5 Web Application Filtering
 • 7. 4.1.6 TLS Decryption
 • 8. 4.1.7 Traffic Redirection and Capture
 • 9. 4.1.8 User Authentication
 • 10. 4.1.9 Lesson 1 Quiz.html

 • 17. Module 4 - Lesson 2 Email Security
 • 1. Introduction Email Security
 • 2. 4.2.1 SPAM Filtering
 • 3. 4.2.2 Data Loss Prevention (DLP)
 • 4. 4.2.3 Email Encryption
 • 5. 4.2.4 Email Blacklisting
 • 6. 4.2.5 Antimalware Filtering
 • 7. 4.2.6 Lesson 2 Quiz.html

 • 18. Module 4 - Lesson 3 Cisco Umbrella
 • 1. Introduction Cisco Umbrella
 • 2. 4.3.1 Cisco Umbrella Overview
 • 3. 4.3.2 Cisco Umbrella Identities
 • 4. 4.3.3 Cisco Umbrella URL Content Settings
 • 5. 4.3.4 Cisco Umbrella Destination Lists
 • 6. 4.3.5 Cisco Umbrella Reporting
 • 7. 4.3.6 Lesson 3 Quiz.html

 • 19. Module 5 Introduction Endpoint Protection
 • 1. Introduction Endpoint Protection

 • 20. Module 5 - Lesson 1 Endpoint Security Fundamentals
 • 1. Introduction Endpoint Security Fundamentals
 • 2. 5.1.1 Antimalware
 • 3. 5.1.2 Retrospective Security
 • 4. 5.1.3 Indication of Compromise (IOC)
 • 5. 5.1.4 Antivirus
 • 6. 5.1.5 Dynamic File Analysis
 • 7. 5.1.6 Lesson 1 Quiz.html

 • 21. Module 5 - Lesson 2 Management Considerations
 • 1. Introduction Management Considerations
 • 2. 5.2.1 Endpoint Device Management
 • 3. 5.2.2 Asset Inventory
 • 4. 5.2.3 Mobile Device Management (MDM)
 • 5. 5.2.4 Lesson 2 Quiz.html

 • 22. Module 5 - Lesson 3 Protection Strategies
 • 1. Introduction Protection Strategies
 • 2. 5.3.1 Multifactor Authentication (MFA)
 • 3. 5.3.2 Endpoint Posture Assessment
 • 4. 5.3.3 Endpoint Patching
 • 5. 5.3.4 Lesson 3 Quiz.html

 • 23. Module 6 Introduction Secure Access
 • 1. Introduction Secure Access

 • 24. Module 6 - Lesson 1 Network Identity Management
 • 1. Introduction Network Identity Management
 • 2. 6.1.1 Guest Services
 • 3. 6.1.2 Profiling
 • 4. 6.1.3 BYOD Policies
 • 5. 6.1.4 Lesson 1 Quiz.html

 • 25. Module 6 - Lesson 2 Configuring Secure Access
 • 1. Introduction Configuring Secure Access
 • 2. 6.2.1 802.1X
 • 3. 6.2.2 MAB
 • 4. 6.2.3 WebAuth
 • 5. 6.2.4 Lesson 2 Quiz.html

 • 26. Module 6 - Lesson 3 Exfiltration Techniques
 • 1. Introduction Exfiltration Techniques
 • 2. 6.3.1 DNS Tunneling
 • 3. 6.3.2 HTTPS
 • 4. 6.3.3 Email
 • 5. 6.3.4 File Transfer Protocols
 • 6. 6.3.5 ICMP
 • 7. 6.3.6 NTP
 • 8. 6.3.7 Lesson 3 Quiz.html

 • 27. Module 6 - Lesson 4 Cisco Security Products
 • 1. Introduction Cisco Security Products
 • 2. 6.4.1 Cisco Stealthwatch (a.k.a. Cisco Network Analytics)
 • 3. 6.4.2 Cisco Stealthwatch Cloud (a.k.a. Cisco Secure Cloud Analytics)
 • 4. 6.4.3 Cisco pxGrid
 • 5. 6.4.4 Cisco CTA and ETA
 • 6. 6.4.5 Cisco AnyConnect Network Visibility Module (NVM)
 • 7. 6.4.6 Lesson 4 Quiz.html

 • 28. SCOR (350-701) v1.1 Practice Exam
 • 1. SCOR (350-701) v1.1 Practice Exam.html
 • 2.1 SCOR (350-701) v1.1 Practice Exam.pdf
 • 2. Download SCOR (350-701) v1.1 Practice Exam.html

 • 29. Where to Get Help with Your Studies
 • 1. Where to Get Help with Your Studies.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29345
  حجم: 4242 مگابایت
  مدت زمان: 650 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید