وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SC-200 Microsoft Security Operations Analyst by Christopher Nett

سرفصل های دوره

1 - Introduction
 • 1 - Welcome About your Instructor
 • 2 - Course Content SC200 Exam
 • 3 - FAQs.html
 • 4 - IMPORTANT Defender M365 is now Defender XDR.html

 • 2 - SOC Basics
 • 5 - Complexity and Cyber Security Challenges
 • 6 - What is a SOC
 • 7 - SOC Tier Model
 • 8 - Cyber Security Incident Reponse Process
 • 9 - EDR XDR SIEM SOAR

 • 3 - Azure Basics
 • 10 - Cloud Types
 • 11 - Shared Responsibility Model
 • 12 - Azure Resource Hierarchy

 • 4 - Microsoft Security Basics
 • 13 - The Microsoft Security Cosmos
 • 14 - Defending Across Attack Chains

 • 5 - Setup Lab Environment
 • 15 - Demo Install VirtualBox
 • 16 - Demo Configure Kali Keyboard Layout
 • 17 - Install Tor Browser on Kali
 • 18 - Deployment Prerequisites for Sentinel
 • 19 - Demo Create an Azure Resource Group for Sentinel
 • 20 - Demo Create a Log Analytics Workspace
 • 21 - Demo Create a Sentinel Workspace
 • 22 - Demo Create an Azure Resource Group for Defender for Cloud
 • 23 - Demo Enable All Plans in Defender for Cloud
 • 24 - Demo Create Virtual Machines
 • 25 - Demo Create a Storage Account
 • 26 - Demo Create a SQL Database
 • 27 - Demo Create an AKS Cluster
 • 28 - Demo Create an Azure Key Vault

 • 6 - Defender for Cloud Implement and maintain cloud security posture management
 • 29 - What is Microsoft Defender for Cloud
 • 30 - CSPM CWP
 • 31 - What is CSPM
 • 32 - CSPM Plans
 • 33 - Asset Inventory
 • 34 - Demo Asset Inventory
 • 35 - Security Recommendations
 • 36 - Demo Security Recommendations
 • 37 - Secure Score
 • 38 - Demo Secure Score
 • 39 - Remediation
 • 40 - Demo Remediation
 • 41 - DevOps Security
 • 42 - What is Defender for Servers
 • 43 - Agents
 • 44 - Threat Detection for OS Level
 • 45 - Alerts for Windows Machines
 • 46 - Alerts for Linux Machines
 • 47 - Demo Brute Force SSH

 • 7 - Defender for Cloud Configure environment settings in Defender for Cloud
 • 48 - Defender for Cloud RBAC
 • 49 - What is CWP
 • 50 - Defender for Databases
 • 51 - Defender for Storage
 • 52 - Demo Defender for Storage
 • 53 - Defender for Containers
 • 54 - Demo Defender for Containers
 • 55 - Defender for Key Vault
 • 56 - Demo Defender for Key Vault
 • 57 - Defender for Resource Manager
 • 58 - Demo Defender for Resource Manager
 • 59 - Azure Arc

 • 8 - Defender for Cloud Respond to alerts and incidents in Defender for Cloud
 • 60 - Demo Manage Alerts and Incidents
 • 61 - Email Notifications
 • 62 - Demo Create Suppression Rules
 • 63 - Workflow Automation
 • 64 - Demo Malware Scanning Response with Workflow Automation Azure Logic Apps
 • 65 - Demo Generate Sample Alerts

 • 9 - Sentinel Design and configure a Microsoft Sentinel workspace
 • 66 - Azure RBAC Sentinel
 • 67 - Demo Azure RBAC Sentinel

 • 10 - Sentinel Plan and implement the use of data connectors for ingestion
 • 68 - Overview
 • 69 - Typical data sources for a SIEM
 • 70 - Demo Content Hub
 • 71 - Demo Ingesting Threat Intelligence into Sentinel
 • 72 - Demo Verify Threat Intelligence Log Ingestion
 • 73 - Demo Ingesting Entra ID into Sentinel
 • 74 - Demo Deploy Sentinel Training Lab
 • 75 - AMA and DCR
 • 76 - Demo Ingesting Windows Security Event Logs with AMA and DCR

 • 11 - Sentinel Manage Microsoft Sentinel analytics rules
 • 77 - Sentinel Workflow
 • 78 - Analytic rules
 • 79 - Demo Analytic Rules
 • 80 - Scheduled Analytic Rules
 • 81 - Demo Scheduled Analytic Rules Entra ID
 • 82 - Demo Scheduled Analytic Rules Windows Security Events
 • 83 - NearRealTimeRules NRT
 • 84 - Demo NearRealTimeRules NRT
 • 85 - Fusion
 • 86 - Demo Fusion
 • 87 - ML Behavior Analytics
 • 88 - Demo ML Behavior Analytics
 • 89 - Threat Intelligence Rules
 • 90 - Demo Threat Intelligence Rules
 • 91 - Microsoft Security Rules
 • 92 - Demo Microsoft Security Rules

 • 12 - Sentinel Configure security orchestration automated response SOAR
 • 93 - Automation Capabilities in Sentinel
 • 94 - Automation rules
 • 95 - Demo Automation rules
 • 96 - Playbooks
 • 97 - Automation rules vs Playbooks
 • 98 - Azure Logic Apps
 • 99 - Demo Playbooks Azure Logic Apps
 • 100 - Demo Playbook with MITRE ATTCK ChatGPT
 • 101 - Sentinel REST API

 • 13 - Sentinel Manage Microsoft Sentinel incidents
 • 102 - Demo Incident Dashboard

 • 14 - Sentinel Use Microsoft Sentinel workbooks to analyze and interpret data
 • 103 - Workbooks in Sentinel
 • 104 - Demo Create Workbooks

 • 15 - Sentinel Hunt for threats by using Microsoft Sentinel
 • 105 - Overview on MITRE ATTCK
 • 106 - Demo MITRE ATTCK
 • 107 - Demo ATTCK in Sentinel
 • 108 - What is Threat Hunting
 • 109 - KQL 101
 • 110 - Demo KQL 101
 • 111 - Demo Threat Hunting in Sentinel
 • 112 - Demo Hunt for Entra ID Events
 • 113 - Notebooks
 • 114 - Demo Notebooks with MSTICPy

 • 16 - Sentinel Manage threats by using entity behavior analytics
 • 115 - UEBA in Sentinel
 • 116 - Demo UEBA in Sentinel

 • 17 - Defender XDR Manage extended detection and response XDR in Defender XDR
 • 117 - What is XDR
 • 118 - Demo Manage Incidents and Alerts
 • 119 - Demo Secure Score

 • 18 - Defender XDR Mitigate threats to the Microsoft 365 environment
 • 120 - What is Defender for Office 365
 • 121 - Defender for Office 365 Edge Protection
 • 122 - Defender for Office 365 Sender Intelligence
 • 123 - Defender for Office 365 Content Filtering
 • 124 - Defender for Office 365 Post Delivery Protection
 • 125 - Demo Preset Security Policies
 • 126 - Demo AntiPhishing Policy
 • 127 - Demo AntiSpam Policy
 • 128 - Demo AntiMalware Policy
 • 129 - Demo Safe Attachments
 • 130 - Demo Safe Links
 • 131 - Demo Tenant AllowBlock Lists
 • 132 - What is Defender for Cloud Apps
 • 133 - Demo Cloud App Catalog
 • 134 - Demo Cloud App Policies
 • 135 - Purview.txt
 • 135 - What is Microsoft Purview
 • 136 - Demo Data Loss Prevention Policies
 • 136 - Purview.txt
 • 137 - Demo Insider Risk Policies
 • 137 - Purview.txt

 • 19 - Defender XDR Mitigate endpoint threats by using Defender for Endpoint
 • 138 - What is Defender for Endpoint
 • 139 - Demo Management and Administration
 • 140 - Demo Vulnerability Management

 • 20 - Defender XDR Mitigate identity threats
 • 141 - Identities are the new security perimeter
 • 142 - NTLM
 • 143 - PasstheHash Attacks
 • 144 - Kerberos
 • 145 - PassTheTicket Attacks
 • 146 - Brute Force Attacks
 • 147 - Remote Code Execution Attacks
 • 148 - What is Defender for Identity
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34715
  حجم: 2191 مگابایت
  مدت زمان: 493 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید