وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Rust Developer Bootcamp

سرفصل های دوره
 • 001. Dont skip this video!
 • 002. How to use this Bootcamp effectively
 • 003. Hello World
 • 004. Variables
 • 005. Data Types
 • 006. Constants & Statics
 • 007. Functions
 • 008. Control Flow
 • 009. Comments
 • 010. Stack, Heap, and Static Memory
 • 011. Memory Management Strategies
 • 012. C++ RAII vs Rust OBRM - Part 1
 • 013. C++ RAII vs Rust OBRM - Part 2
 • 014. Ownership
 • 015. Ownership Continued
 • 016. Borrowing
 • 017. Slices
 • 018. BONUS Masterclass Strings in Rust. PART 1
 • 019. BONUS Masterclass Strings in Rust. PART 2
 • 020. Structs
 • 021. Implementation Blocks
 • 022. Tuple Structs
 • 023. Enums
 • 024. Matching
 • 025. Option
 • 026. Result
 • 027. Vectors
 • 028. Project Structure Overview
 • 029. Modules
 • 030. Modules Continued
 • 031. External Dependencies
 • 032. Publishing Your Package
 • 033. Cargo Features
 • 034. Cargo Workspaces
 • 035. Unit Tests
 • 036. Integration Tests
 • 037. Documentation
 • 038. BONUS Benchmark Testing
 • 039. Generics
 • 040. Traits
 • 041. Trait Bounds
 • 042. Supertraits
 • 043. Trait Objects
 • 044. Deriving Traits
 • 045. The Orphan Rule
 • 046. Concrete Lifetimes
 • 047. Generic Lifetimes
 • 048. Structs & Lifetime Elision
 • 049. Box Smart Pointer
 • 050. Rc Smart Pointer
 • 051. RefCell Smart Pointer
 • 052. Deref Coercion
 • 053. Unrecoverable Errors
 • 054. Recoverable Errors
 • 055. Propagating Errors
 • 056. Result and Option
 • 057. Multiple Error Types
 • 058. Overview of Error Handling
 • 059. Basic Error Handling
 • 060. Custom Errors 1
 • 061. Custom Errors 2
 • 062. Custom Errors 3
 • 063. thiserror & anyhow
 • 064. BONUS error-stack
 • 065. Closures
 • 066. Closures Continued
 • 067. Function Pointers
 • 068. Iterator Pattern
 • 069. Iterator Pattern Continued
 • 070. Iterating Over Collections
 • 071. Combinators
 • 072. Intro to Concurrency
 • 073. Creating Threads
 • 074. Moving Values Into Threads
 • 075. Message Passing Between Threads
 • 076. Sharing State Between Threads
 • 077. Sharing State Between Threads Continued
 • 078. Send & Sync Traits
 • 079. async.await Basics
 • 080. Tokio Tasks
 • 081. CPU Intensive Code
 • 082. Streams
 • 083. Intro to Macros
 • 084. Declarative Macros
 • 085. Declarative Macros Continued
 • 086. Procedural Macros
 • 087. Procedural Macros - Function Like
 • 088. Procedural Macros - Custom Derive
 • 089. Procedural Macros - Attribute Like
 • 090. Procedural Macros - Attribute Continued
 • 091. Unsafe Basics
 • 092. Dereferencing a Raw Pointer
 • 093. Calling an Unsafe Function
 • 094. Implementing an Unsafe Trait
 • 095. Mutable Static Variables
 • 096. Inline Assembly
 • 097. FFI C from Rust
 • 098. FFI Rust from C
 • 099. BONUS FFI Rust from Python
 • 100. What are microservices
 • 101. Why Rust is great for microservices
 • 102. Communication with gRPC
 • 103. Containerization with Docker
 • 104. CICD with GitHub Actions
 • 105. Cloud Providers
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34712
  حجم: 20958 مگابایت
  مدت زمان: 589 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید