وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ruby Programming From Scratch : No Experience Required

سرفصل های دوره

Course designed with perfection for all Ruby Beginners. Learn and Build your foundation in Ruby at your own Pace.


1 - Ruby Installation Setting up Software
 • 1 - Ruby Installation
 • 2 - Ruby Installation Setting up Path Variable

 • 2 - Introduction to Ruby and Interactive Ruby
 • 3 - Introduction to Ruby Interactive Ruby Programming IRB
 • 4 - Interactive Ruby Programming IRB Shell

 • 3 - Getting Started with Ruby Programming
 • 5 - Ruby Syntax and Basics Getting Started
 • 6 - Ruby Syntax and Basics Coding in Workspace and Create Project

 • 4 - Taking User Input
 • 7 - Taking User Input
 • 8 - Taking User Input Further Discussion with Codes

 • 5 - Methods Functions in Ruby
 • 9 - Methods Functions in Ruby
 • 10 - More on Methods in Ruby

 • 6 - Conditional Statements
 • 11 - Conditional Statements IF ELSE IF ELSE
 • 12 - Conditional Statements UNLESS CASE WHEN

 • 7 - Ruby Class Local Instance Class and Global Variable in Details
 • 13 - Introduction to Class Local and Instance Variable Class and Global Variable
 • 14 - Coding with Ruby Class
 • 15 - Everything in Ruby is Object

 • 8 - Getter Setter and Initialize Methods Complete Explanation in Details
 • 16 - Getter Setter and Initialize method in Ruby Class
 • 17 - Codes for Getter Setter and Initialize method in Ruby Class

 • 9 - Shortcut to Getter Setter and Initialize Methods Use of tos Method
 • 18 - Shortcut to getter setter methods and use of tos method in Ruby Class
 • 19 - Codes for shortcut of getter setter and also for tos method

 • 10 - Class variable and SelfMethod
 • 20 - Codes for Class Variable and Selfmethod in Ruby Class

 • 11 - Various Loops WHILE FOR UNTIL and also their MODIFIER LOOPS
 • 21 - While Loop and While Modifier
 • 22 - Until Loop and Until Modifier with CODES SYNTAX
 • 23 - For Loop and its Alternative each loop
 • 24 - More on Loops in Ruby

 • 12 - Break Next and Redo Statements
 • 25 - Break Statement with Codes in Ruby
 • 26 - NEXT and REDO statements with codes in Ruby

 • 13 - Blocks Yields in Ruby
 • 27 - Blocks and yield with and without parameters
 • 28 - Block codes
 • 29 - block Passing BLOCK as parameter to a method

 • 14 - Ruby Modules and Class
 • 30 - Module concept and its codes
 • 31 - Module with Class along with descriptive Example

 • 15 - Require and Require Relative Statements
 • 32 - Require and Require Relative statements
 • 33 - Require and Require Relative codes

 • 16 - Include Statements
 • 34 - INCLUDE Statement concept having Modules Class Require

 • 17 - Ruby Mixins
 • 35 - Mixins in Ruby with concept and Codes

 • 18 - Arrays and All its Related Pre defined Details
 • 36 - Arrays and its Fundamentals
 • 37 - Arrays and InBuilt Methods
 • 38 - Arrays Learn Array Predefined Methods

 • 19 - 2D Array Its Pre defined Methods and their Usage
 • 39 - 2D Array Concept Fundamentals and Codes
 • 40 - 2D Array InBuilt Funtions

 • 20 - Hash and All its Related Methods in Details
 • 41 - Hash Assoc Delete Empty Clear Eql Has Value Inbuilt Methods
 • 42 - Hash Print all Keys and Value using INSPECT Method using 4 Loops
 • 43 - Hash FETCH VALUEAT INCLUDE HASVALUE CLEAR EMPTY Methods
 • 44 - Hash assoc reassoc delete merge merge update

 • 21 - Random Numbers
 • 45 - Random Numbers

 • 22 - Menu Example and Practice Session
 • 46 - Menu Practise example Codes
 • 47 - Menu Practise example Codes Continued

 • 23 - Inheritance and its other Related Feature
 • 48 - Inheritance In Ruby Conceptual Description
 • 49 - Inheritance with codes How to access variables and methods with Code
 • 50 - Inheritance with Codes Access Constructor Methods and use of SelfClass
 • 51 - Method Overriding Inheritance Part 4

 • 24 - Operator Overloading
 • 52 - Operator overloading Using method
 • 53 - Operator Overloading Using Comparable operators
 • 54 - Operator Overloading Arithematic operators
 • 55 - Operator Overloading Overloading operators related to ARRAY

 • 25 - Freezing Objects Linguistics
 • 56 - Freezing Objects How to Freeze object and how to check whether it is frozen
 • 57 - Linguistics Various Operations using Linguistics

 • 26 - Procs and Lambda Arity Method and Difference between Procs and Lambda
 • 58 - Ways to define proc object and converting a Block into a proc
 • 59 - Procs object creation and also Normal Lambda creation
 • 60 - Procs and its more concepts with fundamentals and codes
 • 61 - Procs and ARITY method
 • 62 - Difference between Procs and lambda using CONTROL FLOW KEYWORDS

 • 27 - Time Date and DateTime Class
 • 63 - Time and Date Introduction with Important Details
 • 64 - Various operations on Time
 • 65 - Date and DateTime Class
 • 66 - Formatting Time and Date
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32549
  حجم: 1032 مگابایت
  مدت زمان: 481 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید