وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React Simplified – Beginner

سرفصل های دوره
 • 01 - Course Introduction - 1920x1080 2926K
 • 02 - React Is Hard - 1920x1080 2933K
 • 03 - Dont Get Discouraged - 1920x1080 3019K
 • 04 - What Is React - 1920x1080 2863K
 • 05 - Download Tools - 1920x1080 802K
 • 06 - Prettier - 1920x1080 778K
 • 07 - Your First React App - 1920x1080 856K
 • 08 - Your First Vite React App - 1920x1080 796K
 • 08.5 - Vite ESlint - 1920x1080 774K
 • 09 - Thinking In Components - 1920x1080 761K
 • 10 - JSX Basics - 1920x1080 674K
 • 11 - Creating Components - 1920x1080 709K
 • 12 - Props - 1920x1080 721K
 • 13 - Declarative Vs Imperative - 1920x1080 734K
 • 14 - Importing Non-JS Files - 1920x1080 721K
 • 15 - User Card Introduction - 1920x1080 631K
 • 16 - User Card Walkthrough - 1920x1080 775K
 • 17 - useState Hook - 1920x1080 704K
 • 18 - State In Class Components - 1920x1080 734K
 • 19 - Input Event Listeners - 1920x1080 697K
 • 20 - Array State Project - 1920x1080 817K
 • 21 - Counter With Name Project Introduction - 1920x1080 708K
 • 22 - Counter With Name Project Walkthrough - 1920x1080 719K
 • 23 - Virtual DOM - 1920x1080 792K
 • 24 - Component Lifecycle - 1920x1080 721K
 • 25 - useEffect Hook - 1920x1080 819K
 • 26 - useEffect Hook Exercises Introduction - 1920x1080 947K
 • 27 - useEffect Hook Exercises Walkthrough - 1920x1080 926K
 • 28 - Class Component Lifecycle Methods - 1920x1080 805K
 • 29 - Class Component Lifecycle Methods Exercises Introduction - 1920x1080 994K
 • 30 - Class Component Lifecycle Methods Exercises Walkthrough - 1920x1080 912K
 • 31 - StrictMode - 1920x1080 814K
 • 32 - Fetching Data From An API - 1920x1080 973K
 • 33 - React Dev Tools - 1920x1080 807K
 • 34 - Conditional Rendering - 1920x1080 800K
 • 35 - Rendering Lists - 1920x1080 837K
 • 36 - Fragments - 1920x1080 847K
 • 37 - User List Project Introduction - 1920x1080 1084K
 • 38 - User List Project Walkthrough - 1920x1080 948K
 • 39 - Spread Props - 1920x1080 892K
 • 40 - Render Raw HTML - 1920x1080 750K
 • 41 - Simple Todo List Project Introduction - 1920x1080 981K
 • 42 - Simple Todo List Project Walkthrough - 1920x1080 896K
 • 43 - Hook Rules - 1920x1080 904K
 • 44 - useRef Hook - 1920x1080 907K
 • 45 - Refs In Class Components - 1920x1080 936K
 • 46 - useMemo Hook - 1920x1080 930K
 • 47 - useCallback Hook - 1920x1080 894K
 • 48 - Custom Hooks - 1920x1080 934K
 • 49 - useFetch Custom Hook Project Introduction - 1920x1080 688K
 • 50 - useFetch Custom Hook Project Walkthrough - 1920x1080 964K
 • 51 - useArray Custom Hook Project Introduction - 1920x1080 668K
 • 52 - useArray Custom Hook Project Walkthrough - 1920x1080 903K
 • 53 - useLocalStorage Custom Hook Project Introduction - 1920x1080 574K
 • 54 - useLocalStorage Custom Hook Project Walkthrough - 1920x1080 933K
 • 55 - Form Basics - 1920x1080 889K
 • 56 - One Way Data Flow - 1920x1080 916K
 • 57 - useState vs useRef - 1920x1080 879K
 • 58 - Basic Form Validation Project Introduction - 1920x1080 623K
 • 59 - Basic Form Validation Project Walkthrough - 1920x1080 877K
 • 60 - Form Libraries - 1920x1080 984K
 • 61 - React Hook Form Implementation - 1920x1080 944K
 • 62 - useReducer Hook - 1920x1080 908K
 • 63 - useContext Hook - 1920x1080 957K
 • 64 - Context In Class Components - 1920x1080 878K
 • 65 - Local State Is Best - 1920x1080 804K
 • 66 - Never Store Derived State - 1920x1080 849K
 • 67 - Environment Variables - 1920x1080 716K
 • 68 - Advanced Todo List Introduction - 1920x1080 609K
 • 69 - Advanced Todo List Walkthrough - 1920x1080 945K
 • 70 - Routing Without A Library - 1920x1080 744K
 • 71 - React Router Basics - 1920x1080 808K
 • 72 - Nested Routes - 1920x1080 842K
 • 73 - Dynamic Routes - 1920x1080 870K
 • 74 - Loaders - 1920x1080 961K
 • 75 - Basic Routing Project Introduction - 1920x1080 948K
 • 76 - Basic Routing Project Walkthrough - 1920x1080 698K
 • 77 - Actions - 1920x1080 971K
 • 78 - Advanced Routing Project Introduction - 1920x1080 710K
 • 79 - Advanced Routing Project Walkthrough - 1920x1080 702K
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19327
  حجم: 23284 مگابایت
  مدت زمان: 658 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید