وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React Next.js MongoDB Multi User Blogging Platform 2024

سرفصل های دوره

Build Production Quality Full Stack Multi User Blogging Platform using React, Next.js and MongoDB (includes PDF).


1. Getting Started
 • 1. Getting Started.zip
 • 2. Course Overview
 • 3. Next Js Project Setup
 • 4. Using Bootstrap CSS

 • 2. Theming
 • 1. Theme Context
 • 2. Using Theme Context
 • 3. Light Dark Mode
 • 4. Navigation

 • 3. Database
 • 1. Mongo Atlas Connection String
 • 2. Connect to MongoDB
 • 3. ENV Variables in Next Js

 • 4. Registration
 • 1. Create User Model
 • 2. Register API
 • 3. Register Page
 • 4. Register Form
 • 5. Register Request

 • 5. Login
 • 1. Login using NextAuth
 • 2. NextAuth Options
 • 3. Access Logged In User Info
 • 4. Loading Page
 • 5. Custom 404 Page
 • 6. Next Auth Middleware
 • 7. Redirect Back to Intended Page

 • 6. Social Login
 • 1. Google Auth Credentials
 • 2. Login with Google
 • 3. Save Social Login User in Database
 • 4. Additional User Info in Session

 • 7. Authorization
 • 1. Role Based Navigation
 • 2. Admin Layout and Page
 • 3. Role Based Page Protection for Admin

 • 8. Deploy
 • 1. Deploy to Vercel
 • 2. Login with Google in Production

 • 9. Author Dashboard
 • 1. Protect Author Routes
 • 2. Author Dashboard

 • 10. Blog Editor
 • 1. Blog Form Title
 • 2. Blog Form Content
 • 3. Editor Dark Mode
 • 4. Preserve Blog Title and Content on Page Reload

 • 11. Uploads
 • 1. Signup to Cloudinary
 • 2. Upload Image to Cloudinary
 • 3. Image Resize and Upload
 • 4. Trying Image Upload and Code Refactoring

 • 12. Tags
 • 1. Tag and Featured Image for Blog
 • 2. Tag Create Component
 • 3. Scrolling div for Tags
 • 4. Blog Context
 • 5. Refactoring Blog Form Component
 • 6. Tags in Context
 • 7. Tag Schema
 • 8. Create Tag API
 • 9. Tags GET and POST Requests
 • 10. Display Tags
 • 11. Filter Tags
 • 12. Select Tags
 • 13. Display and Remove Selected Tags
 • 14. Add Featured Image
 • 15. Add Author Info on Blog Create
 • 16. Tag Delete Function in Context
 • 17. Author can Delete their own Tag
 • 18. Tag Delete API
 • 19. Preserve Selected Tags on Page Reload

 • 13. Multi Step Blog Creation
 • 1. Preserve Image on Page Reload
 • 2. Multi Step Form Blog Title
 • 3. Multi Step Form Blog Content
 • 4. Multi Step Form Tags Component
 • 5. Multi Step Form Featured Image
 • 6. Multi Step Form Review and Submit
 • 7. Steps Nav Clickable
 • 8. Tag Filtering Improvement

 • 14. Blog Create API
 • 1. Blog Preview Component
 • 2. Blog Create API Request
 • 3. Blog Model
 • 4. Blog Create API

 • 15. Blog Preview & Publish
 • 1. Redirect back to Blog Create Step 1
 • 2. Delete Tags Only if not Already Used
 • 3. Using Query Params to Remember Current Step
 • 4. Blockquote and Table Styling
 • 5. Show Blogs Meta Information in Preview
 • 6. Show Featured Image in Preview

 • 16. Blogs List with Pagination API
 • 1. Blogs List API
 • 2. Blogs List API with Pagination

 • 17. Blogs Display
 • 1. Blogs on Home Page
 • 2. Blog Card Component
 • 3. Display Blog Excerpt
 • 4. Generate Excerpt During Blog Create
 • 5. Display Featured Image in Blog Card
 • 6. Display Blog Tags, Author and Created Date
 • 7. Emojis and Heading Styling

 • 18. Blogs Pagination
 • 1. Create Pagination
 • 2. Pagination Previous and Next Links
 • 3. Floating Transparent Pagination
 • 4. Head Section Meta Content for SEO
 • 5. Current User Helper Function Using Server Session
 • 6. Make Author on Blog Create

 • 19. Blogs List for Author
 • 1. Blogs List API for Author
 • 2. Blogs Page for Author
 • 3. Fetch Author Blogs Function in Context
 • 4. Author Blogs in View

 • 20. Single Blog API
 • 1. Pathname and Props for Dynamic Navigation
 • 2. Fetch Single Blog API

 • 21. Blog Update & Delete
 • 1. Get Single Blog for Update
 • 2. Blog Update Page
 • 3. Blog Update API
 • 4. Blog Update Request
 • 5. Blog Update, Create and Local Storage Issue Fix
 • 6. Blog Delete API and Request

 • 22. Single Blog View & Metadata
 • 1. Single Blog View Page
 • 2. Display Single Blog
 • 3. Blog Dynamic Metadata

 • 23. Tags & Blogs
 • 1. Tags List on Home Page
 • 2. Clickable Tags
 • 3. Tag with Blogs Page
 • 4. Tag with Blogs Page
 • 5. Whats Next
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35855
  حجم: 6183 مگابایت
  مدت زمان: 865 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید