وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

R for Data Analysis: Students and Professionals

سرفصل های دوره

Most Honest Crash Course to Become a Data Analyst using R by Solving Real-World Data Problems


1. Welcome to the Course
 • 1. 0 1. Lecture Part A - Course Intro
 • 2. 0 2. Lecture Part B - Overview of R and R Studio
 • 3. 0 3. Lecture Part C - Install R and Launching R Studio
 • 4. 0 4. Lecture Part D - Intro to R Packages and Installation
 • 5.1 CoursePack R for Data Analysts.zip
 • 5. DOWNLOAD COURSE PACK Datasets, Coding Exercises, Course Outline and Cheatsheet.html
 • 6. 0 5. Demo Overview of Course Folder Structure
 • 7. 0 6. Demo Part A - How to Download R and R Studio
 • 8. 0 7. Demo Part B - How to Install R
 • 9. 0 8. Demo Part C - How to Install R Studio
 • 10. 0 9. Demo Part D - Navigate R and R Studio

 • 2. Load and Write Data in R
 • 1. What You Will Learn Module 1.html
 • 2. 1 1. Lecture Part A - Summary of Data Objects and Structures
 • 3. 1 2. Lecture Part B - Define Path and Load Data
 • 4. 1 3. Lecture Part C - Write Data
 • 5. 1 4. Welcome to Lab 1 Overview
 • 6. 1 5. Problem 1 Install R Packages
 • 7. 1 6. Problem 2 Define Folder Paths and Setup Directories
 • 8. 1 7. Problem 3 Load Data into R Workspace
 • 9. 1 8. Problem 4 Write Data into R Workspace
 • 10. 1 9. Extra Problem Capture a Snapshot Date from Filenames

 • 3. Data Types and Formatting
 • 1. What You Will Learn Moudle 2.html
 • 2. 2 1. Lecture Data Types and Data Type Conversion in R
 • 3. 2 2. Lecture Check Column Names and Rename Columns
 • 4. 2 3. Lecture Date Formatting - Year, Month, etc.
 • 5. 2 4. Lecture Character Formatting - Add Leading Zeros
 • 6. 2 5. Welcome to Lab 2 Overview
 • 7. 2 6. Problem 1 Check Data Types
 • 8. 2 7. Problem 2 Rename Columns
 • 9. 2 8. Problem 3 Date Formatting
 • 10. 2 9. Problem 4 Add Leading Zeros

 • 4. Data Manipulation
 • 1. What You Will Learn Module 3.html
 • 2. 3 1. Lecture Clean Data (drop columns, remove duplicates)
 • 3. 3 2. Lecture Clean Data (recode and replace values)
 • 4. 3 3. Lecture Sort and Order Data
 • 5. 3 4. Lecture Subset Data (Columns, List, Conditions)
 • 6. 3 5. Welcome to Lab 3 Overview
 • 7. 3 6. Problem 1 Cleaning Data
 • 8. 3 7. Problem 2 Recode Data
 • 9. 3 8. Problem 3 Replace Data
 • 10. 3 9. Problem 4 Arrange Data
 • 11. 3 10. Problem 5 Sort Data
 • 12. 3 11. Problem 6 Subset Data

 • 5. Join Data Operations
 • 1. What You Will Learn Module 4.html
 • 2. 4 1. Lecture What is Join and Types of Join
 • 3. 4 2. Lecture Perform Joins with dplyr
 • 4. 4 3. Lecture Perform Joins with sqldf
 • 5. 4 4. Lecture Advanced Join Problem - Temporal
 • 6. 4 5. Lecture Advanced Join Problem - Subquery with Max()
 • 7. 4 7. Weclome to Lab 4 Overview
 • 8. 4 8. Problem 1 Perform Joins with dplyr
 • 9. 4 9. Problem 2 Perform Joins with sqldf
 • 10. 4 10. Problem 3 Perform Joins on Multiple Tables
 • 11. 4 11. Problem 4 Advanced Join Temporal
 • 12. 4 12. Problem 5 Advanced Subquery Max()
 • 13. 4 13. Extra Problem Identify Changes in Account Information

 • 6. Data Aggregation and Feature Engineering
 • 1. What You Will Learn Module 5.html
 • 2. 5 1. Lecture Summarize Data (count(), sum(), etc.)
 • 3. 5 2. Lecture Filtering and Slicing Data
 • 4. 5 3. Lecture Convert a Summary Table Format
 • 5. 5 4. Lecture Feature Engineering using mutate()
 • 6. 5 5. Welcome to Lab 5 Overview
 • 7. 5 6. Problem 1 Summarize Data with dplyr using summarize()
 • 8. 5 7. Problem 2 Filter Data with dplyr
 • 9. 5 8. Problem 2 Slice Data with dplyr
 • 10. 5 9. Problem 3 Sort Data with dplyr
 • 11. 5 10. Problem 4 Convert a Summary Table Format
 • 12. 5 11. Problem 5 Feature Engineering

 • 7. Time Intelligence
 • 1. What You Will Learn Module 6.html
 • 2. 6 1. Lecture Calculate Time Features using Date Manipulation
 • 3. 6 2. Lecture Calculate Event Sequence Analysis
 • 4. 6 3. Lecture Calculate Number of Business Days
 • 5. 6 4. Lecture Calculate KPIs with Different Frequencies
 • 6. 6 5. Welcome to Lab 6 Overview
 • 7. 6 6. Problem 1 Date Manipulation - Time Dimension
 • 8. 6 7. Problem 1 Date Manipulation - Durations
 • 9. 6 8. Problem 2 Calculate Event Sequence Analysis
 • 10. 6 9. Problem 3 Calculate Business Days using bizdays Package
 • 11. 6 10. Problem 4 Calculate a Measure at Daily Snapshot
 • 12. 6 11. Extra Problem Calculate a Measure at Monthly Snapshot

 • 8. Data Visualization with ggplot2
 • 1. What You Will Learn Module 7.html
 • 2. 7 1. Lecture Intro to Exploratory Data Analysis
 • 3. 7 2. Lecture Uni-Variate Bar Chart
 • 4. 7 3. Lecture Uni-Variate Pie Chart
 • 5. 7 4. Lecture Uni-Variate Line Chart
 • 6. 7 5. Lecture Uni-Variate Histogram
 • 7. 7 6. Lecture Uni-Variate Density
 • 8. 7 7. Lecture Bi-Variate Box Plot
 • 9. 7 8. Lecture Bi-Variate Scatter Plot
 • 10. 7 9. Lecture Bi-Variate Correlation Matrix
 • 11. 7 10. Lecture Bi-Variate Cross Tabulation
 • 12. 7 11. Welcome to Lab 7 Overview
 • 13. 7 12. Problem 1 Uni-Variate Categorical Bar Chart
 • 14. 7 13. Problem 1 Uni-Variate Categorical Pie Chart
 • 15. 7 14. Problem 2 Uni-Variate Numerical Line Chart
 • 16. 7 15. Problem 2 Uni-Variate Numerical Histogram and Density Plot
 • 17. 7 16. Problem 3 Bi-Variate Categorical Charts Cross Tab
 • 18. 7 17. Problem 4 Bi-Variate Numerical Charts Box Plot
 • 19. 7 18. Problem 4 Bi-Variate Numerical Charts Scatter Plot
 • 20. 7 19. Problem 4 Bi-Variate Numerical Charts Correlation Matrix

 • 9. Capstone Projects
 • 1. Capstone Project 1 - OpenAirBnB
 • 2. 8 1. Capstone Project 1 - Solution Part A
 • 3. 8 2. Capstone Project 1 - Solution Part B
 • 4. 8 3. Capstone Project 1 - Solution Part C
 • 5. 8 4. Capstone Project 1 - Solution Part D
 • 6. Capstone Project 2 - Hotel Bookings (Extra).html
 • 7. 8 5. Capstone Project 2 - Solution (Text Reminder).html

 • 10. CONGRATULATIONS!!!
 • 1. Course Wrap Up.html
 • 2. Congratulations!!!
 • 3. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37842
  حجم: 6265 مگابایت
  مدت زمان: 673 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید