وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python & Django | The Complete Django Web Development Course

سرفصل های دوره

Learn to build web applications using HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, Python 3, and Django!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Django Application Overview
 • 3 - Important Resources.html
 • 4 - Course Prerequisites
 • 5 - Overview Of Web Development
 • 6 - The Web HTTP Protocol
 • 7 - Django Introduction
 • 8 - Optional Introduction To HTML
 • 9 - Optional Introduction To CSS
 • 10 - Optional Introduction Javascript

 • 2 - Python Crash Course
 • 11 - Introduction
 • 12 - Python Introduction
 • 13 - Python Syntax
 • 14 - Python Variables
 • 15 - Python Strings
 • 16 - Python Numbers
 • 17 - Python Boolean
 • 18 - Python Lists
 • 19 - Python Tuples Sets
 • 20 - Python Dictionaries
 • 21 - Python IfElse
 • 22 - Python For Loop
 • 23 - Python While Loop
 • 24 - Python Functions
 • 25 - Python Classes
 • 26 - Python Inheritance
 • 27 - Python Error Handling

 • 3 - Getting Started
 • 28 - Introduction
 • 29 - Installing Python MacOS
 • 30 - Creating Python Virtual Enviroment
 • 31 - Setting up Visual Studio Code
 • 32 - Create Django Project
 • 33 - Django managepy File
 • 34 - Django Project Structure
 • 35 - Introduction Django Admin Panel

 • 4 - Django Basics
 • 36 - Introduction
 • 37 - Intorduction Django Apps
 • 38 - Working With Django Views
 • 39 - Django Templating
 • 40 - Expanding mainhtml Template File
 • 41 - Loading Static Assets Django
 • 42 - Extending Templates Template Blocks
 • 43 - Finishing Main Page HTML

 • 5 - Django Authentication
 • 44 - Introduction
 • 45 - Create Users Django App
 • 46 - Creating Profile Model
 • 47 - Django Admin Register Model
 • 48 - Working With Django Signals
 • 49 - Adding Location Data To Profile
 • 50 - Automate Location Model Creation
 • 51 - Working With Media Files Django
 • 52 - Adding Login View
 • 53 - Forms In Django Part 1
 • 54 - Forms In Django Part 2
 • 55 - Logging User Into Django App
 • 56 - Working With Django Messages
 • 57 - Creating Register View
 • 58 - Django Class Based Views
 • 59 - Implementing Registration Logic
 • 60 - Fixing Minor Bugs

 • 6 - Intermediate Django Concepts 1
 • 61 - Introduction
 • 62 - Implementing Header Logout Features
 • 63 - UUID Fields ForeignKey Relationships
 • 64 - Listing Model
 • 65 - Adding Listing Data
 • 66 - Adding Section Header HomePage
 • 67 - Include Django Templates
 • 68 - Creating List View
 • 69 - Django Custom Forms
 • 70 - Django Handling Form Data
 • 71 - Django Filters

 • 7 - Intermediate Django Concepts 2
 • 72 - Introduction
 • 73 - Django URL Parameters
 • 74 - Read Only Fields Django Admin
 • 75 - Challenge Video
 • 76 - URL Parameters Django Templates
 • 77 - Displaying Additional Listing Data
 • 78 - Decorate Class Based Views
 • 79 - Displaying Data Within Forms
 • 80 - Saving Data Profile Page
 • 81 - Django Filter Model QuerySet
 • 82 - Adding Edit Page
 • 83 - Adding Edit Page Functionality

 • 8 - Advanced Django Concepts
 • 84 - Introduction
 • 85 - Custom Form Widgets
 • 86 - Create LikedListing Model
 • 87 - Show Liked Listings
 • 88 - Django Shortcuts JSON Response
 • 89 - Django Asynchronous Operation Part 1
 • 90 - Django Asynchronous Operation Part 2
 • 91 - Django Enviroment Variables
 • 92 - Configuring Email Service Django
 • 93 - Send Email In Django

 • 9 - Deploying Django App To Production
 • 94 - Introduction
 • 95 - Connecting Django To PostgresSQL Database
 • 96 - Connecting Storage Bucket To Django
 • 97 - Django App Deployment Modes
 • 98 - Django Static File Serving
 • 99 - Gunicorn Production Server
 • 100 - Deploy Django App To Heroku
 • 101 - Optional Fixing Static Files Issue
 • 102 - Verifying App Functionality
 • 103 - Fixing Bugs
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32531
  حجم: 12451 مگابایت
  مدت زمان: 1030 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید