وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

python-coding

سرفصل های دوره

1 - Welcome To The Course
 • 1 - Welcome Challenge.html
 • 2 - Installing Python Windows MAC
 • 3 - Get the Datasets here.html
 • 4 - Extra Resources.html

 • 2 - Core Programming Principles
 • 5 - Types of variables
 • 6 - Using Variables
 • 7 - Boolean Variables and Operators
 • 8 - The While Loop
 • 9 - The For Loop
 • 10 - The If statement
 • 11 - Code indentation in Python
 • 12 - Section recap
 • 13 - HOMEWORK Law of Large Numbers

 • 3 - Fundamentals Of Python
 • 14 - What is a List
 • 15 - Lets create some lists
 • 16 - Using the brackets
 • 17 - Slicing
 • 18 - Tuples in Python
 • 19 - Functions in Python
 • 20 - Packages in Python
 • 21 - Numpy and Arrays in Python
 • 22 - Slicing Arrays
 • 23 - Section Recap
 • 24 - HOMEWORK Financial Statement Analysis

 • 4 - Matrices
 • 25 - Project Brief Basketball Trends
 • 26 - Matrices
 • 27 - Building Your First Matrix
 • 28 - Dictionaries in Python
 • 29 - Matrix Operations
 • 30 - Your first visualization
 • 31 - Expanded Visualization
 • 32 - Creating Your First Function
 • 33 - Advanced Function Design
 • 34 - Basketball Insights
 • 35 - Section Recap
 • 36 - HOMEWORK Basketball free throws

 • 5 - Data Frames
 • 37 - Importing data into Python
 • 38 - Exploring your dataset
 • 39 - Renaming Columns of a Dataframe
 • 40 - Subsetting dataframes in Pandas
 • 41 - Basic operations with a Data Frame
 • 42 - Filtering a Data Frame
 • 43 - Using at and iat advanced tutorial
 • 44 - Introduction to Seaborn
 • 45 - Visualizing With Seaborn Part 1
 • 46 - Keyword Arguments in Python advanced tutorial
 • 47 - Section Recap
 • 48 - HOMEWORK World Trends

 • 6 - Advanced Visualization
 • 49 - What is a Category data type
 • 50 - Working with JointPlots
 • 51 - Histograms
 • 52 - Stacked histograms in Python
 • 53 - Creating a KDE Plot
 • 54 - Working with Subplots
 • 55 - Violinplots vs Boxplots
 • 56 - Creating a Facet Grid
 • 57 - Coordinates and Diagonals
 • 58 - EXTRA Building Dashboards in Python
 • 59 - EXTRA Styling Tips
 • 60 - EXTRA Finishing Touches
 • 61 - Section Recap
 • 62 - HOMEWORK Movie Domestic Gross

 • 7 - Homework Solutions
 • 63 - Homework Solution Section 2 Law Of Large Numbers
 • 64 - Homework Solution Section 3 Financial Statement Analysis Part 1
 • 65 - Homework Solution Section 3 Financial Statement Analysis Part 2
 • 66 - Homework Solution Section 4 Basketball Free Throws
 • 67 - Homework Solution Section 5 World Trends Part 1
 • 68 - Homework Solution Section 5 World Trends Part 2
 • 69 - Homework Solution Section 6 Movie Domestic Gross Part 1
 • 70 - Homework Solution Section 6 Movie Domestic Gross Part 2
 • 71 - THANK YOU Video

 • 8 - Congratulations Dont forget your Prize
 • 72 - Huge Congrats for completing the challenge.html
 • 73 - BONUS Cloud Skills for ML AI COUPON inside.html
 • Cryptocurrency.pdf
 • MyBlogs.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34709
  حجم: 6601 مگابایت
  مدت زمان: 664 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید