وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Publish Profitable Low Content Books on Amazon KDP in 2024

سرفصل های دوره

Everything you Need to Become a Low Content Ninja for Book Publishing on Amazon KDP!


1. Introduction
 • 1. Who am I and What You Will Be Learning on The Course
 • 2. An Overview of the Low-Content Book Publishing Process
 • 3.1 Goals Document.xlsx
 • 3. Your Low Content Book Publishing Goals

 • 2. Research
 • 1.1 4. Book Meta Data Tool.xlsx
 • 1. Types of Low-Content Books and The Metadata Tool
 • 2.1 Niche Finder Tool.xlsx
 • 2.2 Niche Idea Log.xlsx
 • 2. Finding a Niche for Your Low-Content Books (Free Method)
 • 3.1 Quick Low Content Niche Website.xlsx
 • 3. Finding a Niche for Your Low-Content Books (Quick Method)
 • 4.1 Keyword Checker.xlsx
 • 4.2 Keyword Finding Free Method Overview.docx
 • 4. Keyword Finding (Free Method)
 • 5.1 Keyword Finding Quick Methods Overview.docx
 • 5.2 Publisher Rocket Research.xlsx
 • 5. Keyword Finding (Quick Methods)
 • 6.1 Keyword Optimization Method Overview .docx
 • 6. Making the Most of your Keywords (Keyword Optimization)
 • 7. Keyword Quiz.html
 • 8. Selecting Your Categories for Your Low-Content Books (Free Method)

 • 3. Design
 • 1. The Importance of Book Covers
 • 2.1 Competitors Log.xlsx
 • 2. Style and Feature Spotting on Competitors Book Covers.
 • 3.1 Creating Your Own Book Cover Free Method Overview .docx
 • 3. Creating Your Own Book Covers (Free Method) Part 1
 • 4.1 llama notebook cover (for reference only!).pdf
 • 4. Creating Your Own Book Covers (Free Method) Part 2
 • 5.1 Llamanade cover from Freelancer (for reference only!).pdf
 • 5. Creating Book Covers (Quick Method)
 • 6.1 Book Cover Super Quick Method Tools.docx
 • 6. Creating Book Covers (Super Quick Method)
 • 7.1 Competitors interior review.xlsx
 • 7. Scoping Out Competitors Book Interiors
 • 8. Creating Your Own Book Interior (Free Method)
 • 9.1 AI Coloring book interior Tutorials on my YouTube Channel .docx
 • 9. Creating Book Interiors (Quick Methods)
 • 10. Book Design Quiz.html

 • 4. Publishing
 • 1. Setting up Your KDP Account
 • 2.1 Creating a compelling SEO Optimized Low Content Book Description.docx
 • 2. Creating a Compelling and SEO Optimized Book Description
 • 3. Uploading your files to Amazon, Pricing Strategy and Publishing

 • 5. Optimize
 • 1.1 Low content optimization checklist.docx
 • 1. Author Central and Editorial Reviews
 • 2.1 A+ Content Low Content Book Formula.docx
 • 2. Creating A+ Content
 • 3. Hardcover Lover
 • 4.1 low content video ideas.docx
 • 4. Video Content
 • 5.1 Checking or Getting Better Book Categories.docx
 • 5. Checking or Getting Better Book Categories
 • 6.1 Links and Code.docx
 • 6. Book links & QR Codes
 • 7. Publishing and Optimizing Quiz.html

 • 6. Marketing
 • 1.1 Overview LC Marketing Systems.xlsx
 • 1. Marketing System Overview
 • 2.1 Social Media Hashtag strategy.docx
 • 2.2 Social Media Scheduling.xlsx
 • 2.3 Viral Hooks to use on Social Media Posts.docx
 • 2. Social Media Strategy and Brand Building
 • 3.1 Amazon Ads.docx
 • 3. Amazon Ads
 • 4. Website Landing pages
 • 5.1 Magnets Overview.xlsx
 • 5.2 Reedsy link.docx
 • 5. Freebie Monster
 • 6. Email Marketing
 • 7.1 Free Promotion for your Low Content Books.docx
 • 7. Swapsie
 • 8.1 Low Content Book Launch.xlsx
 • 8. Book Launch
 • 9.1 Get Reviews for your Low Content Books.docx
 • 9. Getting Reviews for Your Books
 • 10.1 book rescue.xlsx
 • 10.2 Building an Author Support Network.docx
 • 10. Some Other Marketing Tips and Book Rescue
 • 11. Marketing Quiz.html

 • 7. KDP Ninja Mentality and Course Conclusions
 • 1. KDP Ninja Mentality
 • 2.1 KDP Ninja Support Group link.docx
 • 2. Course Conclusions, Continued Support and Thanks

 • 8. Bonuses
 • 1.1 Activity Book Gold Mining.xlsx
 • 1.2 Bonus Stuff.docx
 • 1.3 Composition Notebook Keywords.xlsx
 • 1.4 Kids Activity Book Winning Formula.xlsx
 • 1.5 Make $1182.73 with these 6 Basic Niches.xlsx
 • 1.6 Make $2852 per month with these 5 LC Niches.xlsx
 • 1.7 Make $5371 per month with these 5 Coloring Book Niches.xlsx
 • 1.8 Problem based book publishing.xlsx
 • 1. Bonuses!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32528
  حجم: 8837 مگابایت
  مدت زمان: 525 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید