در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

PowerShell for Sysadmins (Version 7+)

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Getting Started


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Prerequisites
 • 3. PowerShell Core vs. Windows PowerShell

 • 2. Installing PowerShell Core
 • 1. Installing PowerShell Core
 • 2. Installing PowerShell Core.html

 • 3. Exploring Commands
 • 1.1 running dos commands.zip
 • 1. Running DOS Commands
 • 2.1 discovering commands with get-command.zip
 • 2. How Commands Work in PowerShell
 • 3.1 getting help.zip
 • 3. Getting Help
 • 4. Exploring Commands.html

 • 4. Understanding Objects, Types, and Variables
 • 1.1 reading and defining variables.zip
 • 1. Reading and Defining Variables
 • 2.1 automatic variables.zip
 • 2. Automatic Variables
 • 3.1 objects.zip
 • 3. Objects
 • 4.1 strings.zip
 • 4. Data Types Strings
 • 5.1 boolean data types.zip
 • 5. Data Types Boolean
 • 6.1 numbers.zip
 • 6. Date Types Numbers
 • 7.1 scriptblocks.zip
 • 7. Data Types Scriptblocks
 • 8.1 arrays and hashtables.zip
 • 8. Data Types Hashtables and Arrays
 • 9. Understanding Objects, Types, and Variables.html

 • 5. Linking Commands Together with the Pipeline
 • 1.1 linking commands together.zip
 • 1. Linking Commands Together with the Pipeline
 • 2. Linking Commands Together with the Pipeline.html

 • 6. Combining Commands to Write Scripts
 • 1.1 creating a script the hard way.zip
 • 1. Creating a Script the Hard Way
 • 2.1 setting up vs code.zip
 • 2.2 setting up vs code.zip
 • 2. Setting up VS Code for PowerShell Development
 • 3.1 conditional logic.zip
 • 3. Control Flow and Conditional Logic
 • 4. Combining Commands to Write Scripts.html

 • 7. Getting Loopy
 • 1.1 loops.zip
 • 1. Foreach Loops
 • 2.1 for loops.zip
 • 2. For Loops
 • 3.1 do loops.zip
 • 3. Do Loops
 • 4. Getting Loopy.html

 • 8. Error Handling
 • 1. Error Handling Overview
 • 2.1 building without error handling.zip
 • 2. Building the Scenario Script Without Error Handling
 • 3.1 terminating and non-terminating errors.zip
 • 3. Terminating, Non-Terminating Errors and TryCatch
 • 4.1 the error variable.zip
 • 4. The $Error Variable
 • 5. Error Handling.html

 • 9. Getting Modular with Functions
 • 1.1 functions vs. cmdlets.zip
 • 1. Functions vs. Cmdlets
 • 2.1 building functions.zip
 • 2. Building Functions
 • 3.1 adding function parameters.zip
 • 3. Adding Function Parameters
 • 4.1 adding pipeline support.zip
 • 4. Adding Pipeline Support
 • 5.1 adding help content.zip
 • 5. Adding Help Content
 • 6. Getting Modular with Functions.html

 • 10. Running Scripts Remotely
 • 1.1 powershell remoting intro.zip
 • 1. PowerShell Remoting Introduction
 • 2.1 running your first script via powershell remoting.zip
 • 2. Running Your First Script via PowerShell Remoting
 • 3.1 building with reusable sessions.zip
 • 3. Building with Reusable Sessions
 • 4.1 resuable sessions in the real world.zip
 • 4. Reusable Sessions in the Real World
 • 5.1 interactive sessions.zip
 • 5. Interactive Sessions
 • 6.1 the double hop problem.zip
 • 6. The Double Hop Problem
 • 7. Running Scripts Remotely.html

 • 11. Testing with Pester
 • 1.1 computerinventory.tests.zip
 • 1. Pester 101
 • 2. Testing with Pester.html

 • 12. Exploring Modules
 • 1.1 an intro to modules.zip
 • 1. An Introduction to Modules
 • 2.1 importing modules.zip
 • 2. Importing Modules
 • 3.1 finding and installing modules.zip
 • 3. Finding and Installing New Modules
 • 4.1 computerinventory.zip
 • 4. Creating a Real-World Module Scaffolding Functions
 • 5.1 computerinventory.zip
 • 5. Creating a Real-World Module Creating Functions
 • 6.1 computerinventory.zip
 • 6. Creating a Real-World Module Error Handling
 • 7.1 computerinventory-comments.zip
 • 7.2 computerinventory.zip
 • 7.3 creating manifests.zip
 • 7. Creating a Real-World Module The Module Manifest
 • 8. Exploring Modules.html

 • 13. Summary and Your Challenge
 • 1. Summary and Your Challenge