وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Polynomials, Coordinate Geometry and Linear Equations

سرفصل های دوره

Thorough, Comprehensive Lectures with Examples and Cases for High School Students.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - What is Polynomials
 • 3 - Global Positioning System and Coordinate Geometry
 • 4 - Euler Line
 • 5 - Types of Linear Equations

 • 2 - Polynomials
 • 6 - Polynomials-Topics-covered.pdf
 • 6 - References.pdf
 • 6 - Variables constants coefficients terms and degrees of polynomials
 • 7 - Degrees of polynomials polynomial equations factors and zeroes of polynomials
 • 7 - References.pdf
 • 8 - References.pdf
 • 8 - Relation of zeroes with numerical coefficients of polynomials
 • 9 - Geometrical representation of polynomials part 1
 • 9 - References.pdf
 • 10 - Geometrical representation of polynomials part 2 and mathematical problems
 • 10 - References.pdf
 • 11 - Mathematical operations on polynomials
 • 11 - References.pdf
 • 12 - References.pdf
 • 12 - Remainder Theorem Factor Theorem Division Algorithm for polynomials
 • 13 - HCF LCM and square root of polynomials
 • 13 - References.pdf
 • 14 - Problems on polynomials Level 1 part 1
 • 14 - Problems-of-polynomials-Level-1-and-2.pdf
 • 14 - References.pdf
 • 15 - Problems on polynomials level 1 part 2
 • 15 - Problems-of-polynomials-Level-1-and-2.pdf
 • 15 - References.pdf
 • 16 - Problems on polynomials Leve 2 part 1
 • 16 - Problems-of-polynomials-Level-1-and-2.pdf
 • 16 - References.pdf
 • 17 - Algebraic-formulas.pdf
 • 17 - Problems on polynomials Level 2 part 2
 • 17 - Problems-of-polynomials-Level-1-and-2.pdf
 • 17 - References.pdf
 • 18 - Case study 1 polynomials
 • 18 - Case-study-1-Polynomials.pdf
 • 18 - References.pdf
 • 19 - Case study 2 polynomials
 • 19 - Case-Study-2-Polynomials.pdf
 • 19 - References.pdf
 • 20 - Case Study 3 polynomials
 • 20 - Case-Study-3-Polynomials.pdf
 • 20 - References.pdf
 • 21 - Assertion and reasoningbased questions polynomials
 • 21 - Assertion-and-Reason-based-questions-Polynomials.pdf
 • 21 - References.pdf

 • 3 - Coordinate Geometry
 • 22 - 2 Dimensional coordinate geometry mirror image of a point with respect to axes
 • 22 - Coordinate-Geometry-Topics-covered.pdf
 • 22 - References.pdf
 • 23 - References.pdf
 • 23 - Slope intercept inclination and equations of straight lines
 • 24 - Problems using point slope formula part 1
 • 24 - References.pdf
 • 25 - Problem using point slope formula part 2
 • 25 - References.pdf
 • 26 - References.pdf
 • 26 - Solving two linear equations graphically part 1
 • 27 - References.pdf
 • 27 - Solving two linear equations graphically part 2
 • 28 - Distance formula and mathematical problem
 • 28 - References.pdf
 • 29 - Application of distance formula
 • 29 - References.pdf
 • 30 - Internal section formula
 • 30 - References.pdf
 • 31 - External section formula middle point formula point of trisection
 • 31 - References.pdf
 • 32 - Mathematical problem on section formula
 • 32 - References.pdf
 • 33 - Centroid incentre
 • 33 - References.pdf
 • 34 - Incircle Circumcenter Circumcircle
 • 34 - References.pdf
 • 35 - Orthocenter
 • 35 - References.pdf
 • 36 - Excentre part 1
 • 36 - References.pdf
 • 37 - Excentre part 2
 • 37 - References.pdf
 • 38 - Mathematical problem on Centre of triangle
 • 38 - References.pdf
 • 39 - Area of triangle problem on area of triangle
 • 39 - References.pdf
 • 40 - Condition of collinearity area of quadrilateral and polygon
 • 40 - References.pdf
 • 41 - Area of a plane enclosed by straight lines Interpolation extrapolation method
 • 41 - References.pdf
 • 42 - References.pdf
 • 42 - Solving mathematical problem by interpolation and extrapolation method
 • 43 - References.pdf
 • 43 - Solving word problem graphically
 • 44 - Euler line
 • 44 - References.pdf
 • 45 - Mathematical Problem level 1 part 1
 • 45 - Problems-on-Coordinate-geometry-Level-1-and-Level-2.pdf
 • 45 - References.pdf
 • 46 - Coordinate-Geometry-Level-1-and-Level-2-Problems.pdf
 • 46 - Mathematical problems Level 1 part 2
 • 46 - References.pdf
 • 47 - Mathematical problem level 2 part 1
 • 47 - Problems-on-Coordinate-geometry-Level-1-and-Level-2.pdf
 • 47 - References.pdf
 • 48 - Mathematical problem level 2 part 2
 • 48 - Problems-on-Coordinate-geometry-Level-1-and-Level-2.pdf
 • 48 - References.pdf
 • 49 - Mathematical problem level 2 part 3
 • 49 - Problems-on-Coordinate-geometry-Level-1-and-Level-2.pdf
 • 49 - References.pdf
 • 50 - Case Study 1 Coordinate geometry
 • 50 - Case-Study-1-Coordinate-geometry.pdf
 • 50 - References.pdf
 • 51 - Case study 2 Coordinate geometry
 • 51 - Case-Study-2-Coordinate-geometry.pdf
 • 51 - References.pdf
 • 52 - Case study 3 Coordinate geometry
 • 52 - Case-study-3-Coordinate-geometry.pdf
 • 52 - References.pdf
 • 53 - Assertion and reasoning based questions Coordinate geometry
 • 53 - Assertion-and-Reason-based-queations-Coordinate-geometry.pdf
 • 53 - References.pdf

 • 4 - Linear Equations
 • 54 - Linear-Equations-Topics-covered.pdf
 • 54 - References.pdf
 • 54 - Types of linear equations
 • 55 - Methods of solving linear equations with one variable
 • 55 - References.pdf
 • 56 - Cross Multiplication method word problem of linear equation with one variable
 • 56 - References.pdf
 • 57 - References.pdf
 • 57 - Single linear equation with two variables solution and application
 • 58 - Graphical representation linear equation with two variables pair of lines
 • 58 - References.pdf
 • 59 - Pair of linear equations with two variables methods of finding solvability
 • 59 - References.pdf
 • 60 - References.pdf
 • 60 - Types of pair of linear equation with two variables inconsistent pair of lines
 • 61 - Consistent pair of linear equations with two variables
 • 61 - References.pdf
 • 62 - Dependent pair of linear equations finding types of linear equations
 • 62 - References.pdf
 • 63 - Methods of solving pair of linear equations with two variables
 • 63 - References.pdf
 • 64 - References.pdf
 • 64 - Solving pair of linear equations with two variables by graphical method
 • 65 - Mathematical problems level 1
 • 65 - Problems-On-Linear-equations-Level-1-and-Level-2.pdf
 • 65 - References.pdf
 • 66 - Mathematical problems level 2
 • 66 - Problems-On-Linear-equations-Level-1-and-Level-2.pdf
 • 66 - References.pdf
 • 67 - Case study 1 Linear equations
 • 67 - Case-study-1-Linear-equations.pdf
 • 67 - References.pdf
 • 68 - Case study 2 Linear equations
 • 68 - Case-Study-2-Linear-equations.pdf
 • 68 - References.pdf
 • 69 - Case study 3 Linear equations
 • 69 - Case-Study-3-Linear-equations.pdf
 • 69 - References.pdf
 • 70 - Assertion and reasoningbased questions Linear equations
 • 70 - Assertion-and-Reasoning-based-questions-Linear-equations.pdf
 • 70 - References.pdf

 • 5 - Tests
 • 1 - Test 1.html
 • 2 - Test 2.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32503
  حجم: 15859 مگابایت
  مدت زمان: 1433 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید