وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate

سرفصل های دوره

This course helps you prepare for the Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate (1Z0-1072-23) certification by teaching you basic Oracle Cloud Infrastructure concepts. Explore various aspects of identity and access management (IAM), as well as setting up and securing a virtual cloud network. Find out how to establish a dynamic routing gateway, perform a DRG upgrade, set up a VPN, and use load balancers. Go over DNS management and other services, then deep dive into the many uses of the compute service. Step through the tools and techniques you need for object storage, block storage, and file storage. Cover the myriad uses of security, monitoring, and logging. Plus, get the details you need to prepare for the Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate Certification.

Note: This course was created by Oracle University. We are pleased to host this training in our library.


01 - Introduction
 • 01 - Course introduction
 • 02 - OCI overview
 • 03 - OCI architecture

 • 02 - 1. Identity and Access Management
 • 01 - IAM introduction
 • 02 - Identity domains
 • 03 - Demo Identity domains
 • 04 - AuthN
 • 05 - Demo AuthN
 • 06 - AuthZ
 • 07 - Demo AuthZ
 • 08 - Common policies
 • 09 - Compartments
 • 10 - Demo Compartments
 • 11 - Demo Compartment quota and budget
 • 12 - Policy inheritance and attachment for compartments
 • 13 - Organization management
 • 14 - Conditional policies
 • 15 - Network sources
 • 16 - Demo Network sources
 • 17 - Tag-based access control
 • 18 - Demo Tag-based access control
 • 19 - Dynamic groups
 • 20 - Demo Dynamic groups

 • 03 - 2. Networking Virtual Cloud Network
 • 01 - Introduction to VCN
 • 02 - CIDR
 • 03 - RFC-1918
 • 04 - Demo VCN creation manually
 • 05 - Demo VCN creation wizard
 • 06 - Introduction to subnets
 • 07 - Demo Public subnet
 • 08 - Demo Private subnet
 • 09 - Security list
 • 10 - Network security groups
 • 11 - Demo Network security group
 • 12 - Bastion
 • 13 - Demo Bastion
 • 14 - Internet gateway
 • 15 - NAT gateway
 • 16 - Demo NAT gateway
 • 17 - Service gateway
 • 18 - Demo Service gateway
 • 19 - Local peering gateway
 • 20 - Demo Local peering gateway
 • 21 - Route table
 • 22 - Introduction to IPv6 with Oracle
 • 23 - Demo IPv6

 • 04 - 3. Networking Connectivity
 • 01 - Connectivity options
 • 02 - Dynamic routing gateway, part 1
 • 03 - Remote peering connection
 • 04 - Demo Remote peering connection
 • 05 - Site-to-site VPN
 • 06 - Demo VPN connect
 • 07 - FastConnect
 • 08 - FastConnect deep dive
 • 09 - Demo FastConnect

 • 05 - 4. Expert Tip 1
 • 01 - Tips and tricks to get the maximum out of this course

 • 06 - 5. Networking Load Balancer
 • 01 - Load Balancer introduction
 • 02 - Demo Public load balancer
 • 03 - Public and private load balancer
 • 04 - Demo Public load balancer reserved IP address
 • 05 - Demo Private load balancer
 • 06 - Load balancer policies and health checks
 • 07 - Network load balancer
 • 08 - Demo Network load balancer

 • 07 - 6. Networking DNS Management
 • 01 - DNS service
 • 02 - OCI DNS management
 • 03 - Demo Public DNS zones
 • 04 - Private DNS zones
 • 05 - Demo Private DNS zones
 • 06 - Traffic management
 • 07 - Demo Traffic management

 • 08 - 7. Networking Command Center Services Other Networking Services
 • 01 - Inter-Region Latency Dashboard
 • 02 - Demo Inter-Region Latency Dashboard
 • 03 - Network Visualizer
 • 04 - Demo Network Visualizer
 • 05 - BYOIP
 • 06 - Demo VCN flow logs
 • 07 - Network Path Analyzer
 • 08 - Demo Network Path Analyzer

 • 09 - 8. Compute Basics
 • 01 - Overview of compute service
 • 02 - Platform and custom images
 • 03 - Import, export, and BYOI
 • 04 - Compute shapes
 • 05 - GPU shapes
 • 06 - Bare metal vs. virtual machine vs. dedicated hosts
 • 07 - Demo Generate SSH key pair
 • 08 - Demo Launch and connect to an Oracle Linux instance
 • 09 - Demo Launch and connect to a Windows instance
 • 10 - Demo Create a custom image
 • 11 - Capacity types preemptible instances
 • 12 - Demo Preemptible instances
 • 13 - Capacity types capacity reservations
 • 14 - Demo Create a capacity reservation and launch instances
 • 15 - Capacity types dedicated VM host
 • 16 - Demo Dedicated VM host

 • 10 - 9. Expert Tip 2
 • 01 - As an architect is it a must to have hands-on experience

 • 11 - 10. Compute Advanced
 • 01 - Burstable instances
 • 02 - Demo Create a burstable instances
 • 03 - Compute vertical scaling
 • 04 - Demo Scale cores and memory for an instance
 • 05 - Compute Autoscaling
 • 06 - Demo Autoscaling
 • 07 - Oracle Cloud Agent
 • 08 - OS Management service
 • 09 - Demo OS Management
 • 10 - Run command
 • 11 - Demo Run Command
 • 12 - Instance console connection
 • 13 - Demo Console connection
 • 14 - Infrastructure maintenance
 • 15 - Shielded instances
 • 16 - Demo Create a shielded instance
 • 17 - Confidential computing

 • 12 - 11. Object Storage Basics
 • 01 - Overview of Object Storage
 • 02 - Object Storage resources
 • 03 - Object Storage characteristics
 • 04 - Demo Create a bucket Console, Cloud Shell, OCI CLI
 • 05 - Demo Upload and access the object and bucket visibility
 • 06 - Multipart uploads
 • 07 - Demo Multipart uploads
 • 08 - Managing buckets and objects
 • 09 - Object Storage tiers
 • 10 - Auto-tiering
 • 11 - Demo Update storage tier manually, auto-tiering
 • 12 - Object Lifecycle Management
 • 13 - Demo Update storage tier Lifecycle Management

 • 13 - 12. Object Storage Advanced
 • 01 - Object Storage replication
 • 02 - Demo Replication policy
 • 03 - Object versioning
 • 04 - Demo Object versioning
 • 05 - Demo Replication policy with versioning
 • 06 - Retention rules
 • 07 - Demo Retention rules time-bound and indefinite
 • 08 - Object copy
 • 09 - Demo Object copy
 • 10 - Object Storage logging
 • 11 - Demo Object Storage logging
 • 12 - Securing Object Storage
 • 13 - Pre-authenticated requests
 • 14 - Demo Create a pre-authenticated request
 • 15 - Demo Create a bucket with customer-managed keys
 • 16 - Demo Re-encrypt an object
 • 17 - Demo Create automation based on object state changes

 • 14 - 13. Block Storage Basics
 • 01 - Overview of block volume
 • 02 - Volume attachment types
 • 03 - Volume access Types
 • 04 - Boot volumes
 • 05 - Demo Block volume creation
 • 06 - Demo Attach block volume to instance iSCSI attachment
 • 07 - Demo Attach block volume to an instance paravirtualized attachment
 • 08 - Demo Configure multiple instance volume attachments, part 1
 • 09 - Demo Configure multiple instance volume attachments, part 2
 • 10 - Block volume performance
 • 11 - Dynamic performance scaling

 • 15 - 14. Expert Tip 3
 • 01 - Roles and responsibilities of Cloud Architect

 • 16 - 15. Block Storage Advanced
 • 01 - Resizing a volume
 • 02 - Demo Volume resize and extend partition
 • 03 - Block volume backups
 • 04 - Demo Create a block volume backup
 • 05 - Demo Create a backup policy and define schedule
 • 06 - Demo Restore a block volume backup
 • 07 - Demo Copy block volume backup to another region
 • 08 - Block volume clones
 • 09 - Demo Create a block volume clone
 • 10 - Block volume backup vs. clone operation
 • 11 - Cross-region replication
 • 12 - Demo Cross-region replication
 • 13 - Volume groups
 • 14 - Demo Volume groups
 • 15 - Demo Volume groups cross-region replication
 • 16 - Cross-availability domain replication
 • 17 - Demo Cross-availability domain replication
 • 18 - Demo Block volume encryption

 • 17 - 16. File Storage Basics
 • 01 - Overview of File Storage
 • 02 - File Storage concepts
 • 03 - Demo Create and mount a file system
 • 04 - NFS export options
 • 05 - Demo NFS export options
 • 06 - File System paths

 • 18 - 17. File Storage Advanced
 • 01 - File System snapshots
 • 02 - Demo Create a snapshot and perform restoration
 • 03 - File System cloning
 • 04 - Demo Clone a File System
 • 05 - Demo Encrypt using customer-managed keys
 • 06 - In-transit encryption
 • 07 - Demo Set up in-transit encryption
 • 08 - File System replication
 • 09 - Demo File System replication
 • 10 - File Storage security
 • 11 - File System usage and metering

 • 19 - 18. Security Operations
 • 01 - Shared security responsibility model
 • 02 - Security services introduction
 • 03 - What is CSPM
 • 04 - Cloud Guard introduction
 • 05 - Cloud Guard concepts
 • 06 - Demo Enable Cloud Guard
 • 07 - Cloud Guard problems
 • 08 - Cloud Guard detector recipes
 • 09 - Cloud Guard responder recipes
 • 10 - Demo Cloud Guard
 • 11 - Cloud Guard notifications
 • 12 - Demo Cloud Guard notifications
 • 13 - Security Zones and Security Advisor
 • 14 - Demo Security Zones and Advisor

 • 20 - 19. Expert Tip 4
 • 01 - Day-to-day challenges faced by cloud architects

 • 21 - 20. Security Platform
 • 01 - OS Management introduction
 • 02 - Demo OS Management
 • 03 - Vulnerability Scanning
 • 04 - Demo Cloud Guard integration with Vulnerability Scanning
 • 05 - OCI WAF
 • 06 - WAF concepts
 • 07 - Demo Load Balancer and WAF policies
 • 08 - Certificates introduction
 • 09 - Demo Certificates

 • 22 - 21. Security Data
 • 01 - Encryption basics
 • 02 - Vault introduction, part 1
 • 03 - Demo Vault basics, part 1
 • 04 - Vault introduction, part 2
 • 05 - Demo Vault basics, part 2
 • 06 - Demo Encryption and decryption of data with Vault
 • 07 - Import and export keys
 • 08 - OCI services integration with Vault
 • 09 - Demo OCI services integration with Vault
 • 10 - Backup and replicate vaults and keys
 • 11 - Vault secrets
 • 12 - Demo Secrets

 • 23 - 22. Observability and Management Introduction
 • 01 - Introduction to observability

 • 24 - 23. Observability and Management Monitoring
 • 01 - Monitoring service Getting started
 • 02 - Key concepts
 • 03 - Demo Monitoring concepts
 • 04 - Monitoring Introduction to Notification service
 • 05 - Monitoring Notification service
 • 06 - Access and limits
 • 07 - Service metrics
 • 08 - Demo Monitoring service metrics and alarms
 • 09 - Metric queries
 • 10 - Demo Monitoring building queries
 • 11 - Manage alarms

 • 25 - 24. Observability and Management Logging
 • 01 - Logging service Overview
 • 02 - Fundamental concepts
 • 03 - Enabling service logs
 • 04 - Working with custom logs
 • 05 - Demo Custom logs
 • 06 - Access, search, and explore logs
 • 07 - Searching logs with queries
 • 08 - Demo Service logs with queries
 • 09 - Service Connectors
 • 10 - Demo Service Connectors

 • 26 - 25. Expert Tip 5
 • 01 - How do you get a job as a cloud architect
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20494
  حجم: 3225 مگابایت
  مدت زمان: 1446 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید