وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

NestJS Tutorial Online Training

سرفصل های دوره

1. Back-end Development with NestJS NestJS Basics
 • 1. Introduction
 • 2. Creating and Running a NestJS Project
 • 3. Basic Request Handling with Controllers
 • 4. Handling Different Types of Requests
 • 5. Basics of NestJS Providers

 • 2. Back-end Development with NestJS URL and Query Parameters
 • 1. Introduction
 • 2. Working with URL Parameters
 • 3. Advanced URL Parameter Use Cases
 • 4. Working with Query Parameters
 • 5. Advanced Query Parameter Use Cases

 • 3. Back-end Development with NestJS Request Payloads, Cookies
 • 1. Introduction
 • 2. Working with Request Payloads
 • 3. Advanced Request Payload Use Cases
 • 4. Testing NestJS Servers with Postman
 • 5. Working with Cookies

 • 4. Back-end Development with NestJS Simple REST API Example
 • 1. Introduction
 • 2. Basic REST API Design
 • 3. Creating a List Endpoint
 • 4. Creating a Read Endpoint
 • 5. Creating a Create Endpoint
 • 6. Creating Delete and Update Endpoints

 • 5. Back-end Development with NestJS Working with Handlebars Templates
 • 1. Introduction
 • 2. Creating and Rendering Handlebars Templates
 • 3. User-Profile Template Example
 • 4. Combining URL Parameters and Templates
 • 5. Rendering Templates Dynamically
 • 6. Modifying Template Structure with the If Helper

 • 6. Back-end Development with NestJS Front-end Execution Basics
 • 1. Introduction
 • 2. Front-end vs. Back-end Execution
 • 3. Front-end Execution Basics
 • 4. Loading Data from NestJS with Front-end Code
 • 5. Modifying Interface Elements
 • 6. Front-end vs Back-end Demonstration

 • 7. Back-end Development with NestJS Full-Stack Todo List Example
 • 1. Introduction
 • 2. Basic Strategy and Setup
 • 3. Loading Todo Data
 • 4. Creating New Todos
 • 5. Updating and Deleting Todos

 • 8. Back-end Development with NestJS Building a Cookies-Based Shopping Cart
 • 1. Introduction
 • 2. Setting Up a Cookies-Enabled Project
 • 3. Creating Products and Shopping Cart Services
 • 4. Loading Products and Shopping Cart Data
 • 5. Adding and Removing Shopping Cart Items

 • 9. Back-end Development with NestJS Building a Shopping-Cart Front-end
 • 1. Introduction
 • 2. Creating a Products Page
 • 3, Creating a Shopping Cart Page
 • 4. Adding to Cart from the Front-end
 • 5. Removing Items from the Front-end
 • 6. Parsing Cookies with Middleware

 • 10. Back-end Development with NestJS Building a Blog Site
 • 1. Introduction
 • 2. Project Design and Setup
 • 3. Creating the Pages
 • 4. Creating the Articles List Page
 • 5. Implementing the Individual Article Page
 • 6. Creating a Navigation Bar
 • 7. Displaying a Not Found Page

 • 11. Back-end Development with NestJS Adding Front-end Logic to a Blog Site
 • 1. Introduction
 • 2. Adding Upvotes to the Front-end
 • 3. Adding Upvotes to the Back-end
 • 4. Adding Comments to the Front-end
 • 5. Adding Comments to the Back-end
 • 6. Building a Reusable Articles List

 • 12. Back-end Development with NestJS Working with MongoDB
 • 1. Introduction -3
 • 2. Installing and Running MongoDB
 • 3. MongoDB Basics
 • 4. Inserting and Finding Data in MongoDB
 • 5. Updating and Deleting Data in MongoDB
 • 6. Adding MongoDB to NestJS Projects

 • 13. Back-end Development with NestJS Adding MongoDB to NestJS Projects
 • 1. Introduction -5
 • 2. Moving Application Data into MongoDB
 • 3. Loading Data from MongoDB
 • 4. Asynchronous Code in NestJS
 • 5. Creating Data in MongoDB
 • 6. Updating and Deleting Data in MongoDB -3
 • 7. Centralizing MongoDB Connection Code

 • 14. Back-end Development with NestJS Middleware
 • 1. Introduction -7
 • 2. NestJS Middleware Basics
 • 3. Adding Middleware to Modules
 • 4. Modifying the Request and Response Objects
 • 5. Applying Middleware to Specific Routes
 • 6. NestJS Interceptors

 • 15. Back-end Development with NestJS Advanced Middleware Use Cases
 • 1. Introduction -9
 • 2. How Middleware Can Help Us with URL Parameters
 • 3. Processing URL Parameters with Middleware
 • 4. Creating Configurable Middleware with Mixins
 • 5. Troubleshooting Middleware Mixins
 • 6. Processing Cookies with Middleware
 • 7. Implementing a Shopping Cart with Middleware

 • 16. Back-end Development with NestJS Build a Tic-Tac-Toe Game API
 • 1. Introduction
 • 2. Basic Game Flow and Implementation
 • 3. Creating New Games
 • 4. Accepting Player Input
 • 5. Generating Computer-Player Moves
 • 6. Calculating Ties and Wins
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19983
  حجم: 1638 مگابایت
  مدت زمان: 866 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید