وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Modern Java – Learn Latest Features Beyond Java 8 by Example

سرفصل های دوره

Learn all Java features from Java 8 to Java 21 such as TextBlocks,Records,Sealed Classes, Pattern Matching by coding it.


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Prerequestites

 • 2 - Introduction to Modern Java Big Picture
 • 3 - Getting Started Modern Java

 • 3 - Local Set Up
 • 4 - Java Installation
 • 4 - SDKMAN Installation Steps.txt
 • 5 - 2.2-base-project-setup.zip
 • 5 - Setup the Base Project

 • 4 - Local Variable Type Inference LVTI using var
 • 6 - 3.1-lvti.zip
 • 6 - What is Local Variable Type Inference
 • 7 - 3.2-lvti-limitations.zip
 • 7 - Limitation of using var

 • 5 - Text Blocks
 • 8 - 4.1-text-blocks.zip
 • 8 - TextBlocks Enhanced the power of String

 • 6 - Enhanced Switch
 • 9 - Switch as an Expression
 • 10 - 5.2-enhanced-switch-yield.zip
 • 10 - Multiline switch expression using yield
 • 11 - 5.3-enhanced-switch-exhaustive.zip
 • 11 - Enhanced Switch are exhaustive

 • 7 - Records
 • 12 - 6.1-record-classes-intro.zip
 • 12 - Records Classes
 • 13 - 6.2-record-classes-custom.zip
 • 13 - Custom Constructors and Validations in Record Classes
 • 14 - 6.3-object-equality.zip
 • 14 - Object Equality in Record Clases

 • 8 - Sealed ClassesInterfaces
 • 15 - 7.1-sealed-classes-intro.zip
 • 15 - Introduction to Sealed ClassesTypes
 • 16 - 7.2-sealed-classes-subclasses.zip
 • 16 - Subclasses of sealed classes
 • 17 - 7.3-abstract-intertface-sealed.zip
 • 17 - Using sealed on abstract classes
 • 18 - 7.4-abstract-interfaces.zip
 • 18 - Using sealed on interfaces

 • 9 - Pattern Matching
 • 19 - 8.1-typed-pattern-matching.zip
 • 19 - Introduction to Pattern Matching
 • 20 - 8.2-records-pattern-matching.zip
 • 20 - Record Patterns Pattern Matching on Records
 • 21 - 8.3-gaurded-patterns.zip
 • 21 - Guarded Patterns

 • 10 - ChekoutService Application Real Time Usecase
 • 22 - Overview of the application
 • 23 - 9.2-payment-service.zip
 • 23 - PaymentService Implementation using sealed classes

 • 11 - Simple Web Server
 • 24 - Simple Web Server in Action

 • 12 - New Http Client
 • 25 - 11.1-new-httpclient.zip
 • 25 - New HttpClient GET Request to retrieve movie by ID
 • 26 - 11.2-new-httpclient-junit.zip
 • 26 - JUnit test for the HTTP Client
 • 27 - 11.3-new-httpclient-async.zip
 • 27 - Build HTTPClient in Asynchronous mode
 • 28 - 11.4-httpclient-retrieveAllMovies.zip
 • 28 - Build HTTP Client GET Request to Retrieve AllMovies

 • 13 - Java Platform Module System JPMS
 • 29 - Introduction to JPMS
 • 29 - Java Modules Hierarchy.txt
 • 30 - 12.2-first-module.zip
 • 30 - Build a Java app using JPMS
 • 31 - 12.3-multiple-modules.zip
 • 31 - Working with Multiple Modules
 • 32 - 12.4-multiple-transitively.zip
 • 32 - Working with Multiple Modules Transitively
 • 33 - 12.5-unnamed-automatic-modules.zip
 • 33 - Unnamed Modules and Automatic Modules
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28722
  حجم: 1173 مگابایت
  مدت زمان: 182 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید