وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Azure Administrator AZ-204

سرفصل های دوره

Certificate exam course


1. Overview
 • 1. Overview
 • 2. Environment Setup - Git & Azure CLI
 • 3. Environment Setup - Visual Studio Code
 • 4. Environment Setup - Visual Studio Community Edition

 • 2. Implement IaaS Solutions
 • 1. Provision Virtual Machines (VMs)
 • 2. Configure, Validate, & Deploy ARM Templates
 • 3. ARM Templates - Exercise
 • 4. Container Images & the Azure Container Registry
 • 5. Creating Container Image using ACR Tasks - Exercise
 • 6. Run Containers by using Azure Container Instance

 • 3. Create Azure App Service Web Apps
 • 1. Create an Azure App Service Web App
 • 2. Enable Diagnostics Logging
 • 3. Deploy Code to a Web App
 • 4. Configure Web App Settings
 • 5. Implement Autoscaling Rules

 • 4. Implement Azure Functions
 • 1. Create & Deploy Azure Functions Apps
 • 2. Create & Deploy Azure Functions Apps - Exercise
 • 3. Implement Bindings & Triggers for a Function
 • 4. Implement Azure Durable Functions

 • 5. Develop Solutions that use Cosmos DB Storage
 • 1. Select the Appropriate API & SDK for a Solution
 • 2. Implement Partitioning Schemes & Partition Keys
 • 3. Perform Operations on Data & Cosmos DB Containers
 • 4. Consistency Levels for Operations & Change Feeds

 • 6. Develop Solutions that use Blob Storage
 • 1. Move Items in Blob Storage
 • 2. Set & Retrieve Properties & Metadata
 • 3. Perform Operations on Data Using the Appropriate SDK
 • 4. Implement Storage Policies, Data Archiving, & Retention

 • 7. Implement User Authentication & Authorization
 • 1. Using the Microsoft Identity Platform
 • 2. Using Azure Active Directory
 • 3. Create & Implement Shared Access Signatures
 • 4. Implement Solutions that Interact with Microsoft Graph

 • 8. Implement Secure Cloud Solutions
 • 1. Secure App Configuration Data
 • 2. Develop Code that uses Keys, Secrets & Certificates
 • 3. Implement Managed Identities for Azure Resources

 • 9. Implement Caching for Solutions
 • 1. Configure Azure Cache for Redis

 • 10. Troubleshoot Solutions by Using Metrics & Log Data
 • 1. Configure an App or Service to use Application Insights
 • 2. Review & Analyze Metrics & Log Data
 • 3. Implement Application Insights Web Tests & Alerts

 • 11. Implement API Management
 • 1. Create an APIM Instance
 • 2. API Creation & Policies
 • 3. Configure Authentication for APIs

 • 12. Develop Event-based Solutions
 • 1. Implement Solutions that use Azure Event Grid
 • 2. Implement Solutions that use Azure Event Hub

 • 13. Develop Message-based Solutions
 • 1. Implement Solutions that use Azure Service Bus
 • 2. Implement Solutions using Azure Queue Storage Queues
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29272
  حجم: 13564 مگابایت
  مدت زمان: 871 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دسته بندی محصول

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید