وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Web Development: Laravel 10 & CodeIgniter 4

سرفصل های دوره

Unlock the Power of PHP Frameworks: CRUD, Auth Systems, and Hands-On Project Experience


1 - Course Prelude
 • 1 - Embarking on a Web Development Odyssey An Introduction to Laravel 10 CodeIgni
 • 2 - Laying the Foundation Setting Up Your Laravel CodeIgniter Development Environ

 • 2 - Setting the Stage with Laravel 10
 • 3 - Kickstart Your Laravel 10 Journey Easy Download and Installation
 • 4 - Navigating the Laravel 10 Landscape Folder Structure Explained
 • 5 - Laravel 10s Roadmap Mastering Routes with Ease
 • 6 - Commanding Laravel The Art of Controllers in Laravel 10
 • 7 - Visual Storytelling Creating Engaging Views in Laravel 10
 • 8 - Database Dynamics Effortless Connection Strategies in Laravel 10
 • 9 - Modeling Success in Laravel 10 Crafting Effective Models
 • 10 - Migration Wizardry Transforming Data Structures in Laravel 10
 • 11 - Decoding Eloquent ORM The Backbone of Laravel 10 Data Handling

 • 3 - Enhancing Functionality in Laravel 10
 • 12 - Data Seeding Secrets Populating Databases with Ease in Laravel 10
 • 13 - Vite Laravel 10 Crafting CuttingEdge Web Experiences
 • 14 - Accessor and Mutator Mastery Data Handling Prowess in Laravel 10

 • 4 - Mastering CRUD Operations in Laravel 10
 • 15 - CRUD Operations Unveiled Introduction and Setup in Laravel 10
 • 16 - CRUD Infrastructure Setting the Stage for Data Manipulation in Laravel 10
 • 17 - The Trinity of CRUD Controllers Views Routes in Action in Laravel 10
 • 18 - Forming the Future Building Data Entry Forms for CRUD in Laravel 10
 • 19 - Designing Dynamic Layouts for CRUD Excellence in Laravel 10
 • 20 - Edit and Conquer Mastering Record Modifications in Laravel 10
 • 21 - Undoing the Undone Techniques for Database Entry Restoration in Laravel 10

 • 5 - Laravel 10 Auth System
 • 22 - Starting with Laravel 10 Easy Download and Install Guide
 • 23 - Make Your Laravel Site Look Good with Bootstrap
 • 24 - Laravel Email Setup Easy SMTP for Better Emails
 • 25 - Adding More to Laravel SignUps Custom Registration Fields
 • 26 - Making Secure User Roles in Laravel Keep Your Site Safe
 • 27 - Laravel User Help Fixing Passwords and Managing Access
 • 28 - Using Laravel Breeze Easy Way to Manage Logins and Users

 • 6 - Unlocking CodeIgniter 4
 • 29 - Jumpstart Your Journey Downloading CodeIgniter 4 Made Simple
 • 30 - Exploring the Blueprint Navigating CodeIgniter 4s Folder Structure
 • 31 - Charting the Path Mastering Routes in CodeIgniter 4
 • 32 - Patterns of Success Understanding Design Patterns and MVC in CodeIgniter 4
 • 33 - Command Central The Power of Controllers in CodeIgniter 4
 • 34 - Visual Symphony Crafting Engaging Views in CodeIgniter 4
 • 35 - Efficiency Unleashed Utilizing Helpers in CodeIgniter 4
 • 36 - Forming Perfection Mastering the Form Helper in CodeIgniter 4
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29066
  حجم: 8306 مگابایت
  مدت زمان: 408 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید